Kas naujo Lietuvoje?
 
    Iš patikimų šaltinių teko šį tą išgirsti apie religinę Lietuvos padėtį. Daugelis bažnyčių yra uždarytos ir paverstos į sandėlius arba pramogų sales. Pav., Vytauto bažnyčioje Kaune yra javų sandėlis. Kunigai turi užsipelnyti duoną, dirbdami kolchozuose.
 
    Prisikėlimo bažnyčia herojiškomis tikinčiųjų pastangomis esanti užbaigta statyti ir iškilmingai pašventinta vienintelio Lietuvoje pasilikusio vysk. Paltaroko. Sakoma, kad niekados nebuvę susirinkusios tokios tikinčiųjų minios, kaip šia proga.
 
    Yra labai maža bažnyčių vieną kitą valandėlę atidarytų rytais. Už įėjimą reikia mokėti 7 rublius, bet žmonės, jei tik gali, nesigaili tokios aukos, kad tik galėtų išklausyti Mišių ir šiek tiek pasimelsti.
 
Paskutinio karo “laimėjimai”
 
    Paskutinio karo metu 14 milijonų karių žuvo frontuose, 3 milijonai civilinių žmonių žuvo nuo karo veiksmų, 11 milijonų žuvo koncentracijos stovyklose. 13 milijonų kareivių liko invalidai. 5 milijonai žmonių buvo kitais būdais nužudyti ir 26 milijonai liko be namų ir be tėvynės.
 
    Žudymas iš pasigailėjimo (eutanazija) 
    Amerikos laikraščiai daug rašė apie Dr. Hermann Sander, kurs iš pasigailėjimo nužudė savo pacientę, sergančią nepagydoma vėžio liga ir daug turėjusią kentėti. Dr. Sander laukia bylos. Vieni jį griežtai smerkia, kiti teisina. Gal jis, tai darydamas iš geros intencijos, nepapildė jokios subjektyvios kaltės, bet pagal katalikų moralę ir pagal civilinius įstatymus tai yra tikra žmogžudystė. Geras tikslas nepateisina blogų priemonių. Negalima nutraukti nors ir silpno gyvybės siūlo, norint sutrumpinti žmogaus kančias.
 
Girtavimo ir ištvirkavimo vaisiai
 
    Gydytojų apskaičiavimu Jungtinėse Amerikos Valstybėse yra apie 20 milijonų žmonių, sergančių proto ligomis. Svarbiausios protinių ligų priežastys, gydytojų nuomone, yra girtavimas ir išsvirkavimas.

    Jaunystė — gyvenimo pavasaris. Jei nori rudenį džiaugtis vaisiais, tai neskink gegužės mėnesį žiedų.