J. Augustaitytė — Vaičiūnienė
 
VELYKINIAI VARPAI
 
Tamsos karaliai už langų užleistų 
Velykas žemėj paskutini kartą švęs.
Prieš rytą naujos rasos akmenis aplaisto 
Ir nužeria šviesiu sparnu žvaigždes.
 
     Ateina Jis vinims paženklintame kūne 
     Ir taria: — Naują rytmetį nešu!
     Kalnai nulenkia išdidžias viršūnes 
     Ir sako: —Vėl po ilgų šimtmečių šviesu.
 
Įdiekit po langais krauju mirkytus diegus:
Jie juodas bedugnes bematant užlapos. . .
Iš miestų ir kaimų išeina nuodėmė paliegus 
Išgąsdinta žmogaus ir Dievo nuostabios aukos.
 
     Pasauli, džiaukis, kad alyvos sprogsta,
     Kad tu su Kristum į Golgotą užlipai,
     Kad saulė nužėrė Jeruzalės šventyklos bokštą,
     Kad skamba vėl pajudinti varpai.
 
Tik tau, lietuvi, šiandien širdį spaudžia,
Ir tu liūdnom akim į tėviškės kraštus žiūri:
Tavo Tėvynėje velykiniai varpai negaudžia,
Nei savo žemės nei namų tu neturi.
 
     Golgotoje dar likęs kryžius juodas. . .
     Suklupę minios laukia, kada kelsis Lietuva.
     Jos akys kruvinos prisikėlime beieškančios paguodos, 
     Krūtinėje plasnoja dar širdis gyva.