Be abejo, Tu jauti fizinio darbo sunkumą. Tu liūdi, kad vakare pareini iš darbo taip išvargęs, bet dar labiau liūdi, kad pasijunti esąs fabrike tik mažas mašinos ratelis. Tu dažnai turi klausyti kitu, daug mažiau už save išsilavinusiu. Tau atrodo, kad nustojai laisvės, asmenybes, taip tuščia Tau daros sieloje... Bet ar manai, kad tai yra neišvengiamas kelias, kuriuo turi eiti į nusiminimą ir dvasinį kankinimą? Visai ne! Juk tiek yra žmonių, kurie dirba tą patį darbą, kaip ir pats, jų praeitis taip pat buvo panaši į Tavo, bet dabar jie kitaip elgiasi, negu Tu Jie sunkiai dirba, bet jaučiasi laisvi ir patenkinti, darbas jų asmenybės kilnumui visai nepakenkė. Ar tai yra galima? Taip. Šio straipsnelio mintys gal Tau šiek tiek padės šiame taip skaudžiame klausime.
 
 Ratelis visuomenės gyvenime
 
     Ne, Tu neesi mašinos ratelis! Kaip kiekvienam žmogui, taip ir Tau yra pavesta tam tikra visuomeninio darbo dalis. Tu esi tos nuostabios visuomeninio darbo mašinos ratelis. Fizinis darbas yra žmonijai ne mažiau reikalingas už protinį, todėl jis yra nė kiek ne žemesnis. Tik pagoniškos tautos fizinį darbą laiko žemu vergų užsiėmimu. Kuo yra žemesnis žmogus, kuris vartoja įvairias mašinas, už tą, kuris jas išrado? Kaip jų išradėjas, dirbdamas savo protu, taip ir jų vartotojas, dirbdamas savo rankomis, dirba tam pačiam tikslui — žmonijos naudai ir gerovei. Juo tas darbas yra sunkesnis, juo daugiau jėgų Tu paukoji visuomenei, juo Tu esi garbingesnis ir kilnesnis žmogus.
 
     Gydytojas apsaugoja žmogų nuo ligų, kunigas nuo dvasinių priešų, advokatas nuo neteisingų užpuolikų, siuvėjas nuo šalčio, kepėjas nuo bado. Ar nekilnus yra kiekvienas iš šių užsiėmimų? Ar kuris jų nėra žmogui būtinai reikalingas? Tad kuo yra žemesnis kepėjas už gydytoją? Tas yra aukštesnis ir kilnesnis, kuris sąžiningiau atlieka savo darbą, kuris stengiasi būti naudingesnis savo artimui.
 
 Tai yra reikalingiausia
 
     Ne mašinos, geležinkeliai ir kiti technikos teikiami patogumai ir net ne menas, poezija ir mokslas yra visuomenei reikalingiausi dalykai, bet kilnus ir taurus pasišventimas kitam žmogui — savo artimui. Ir Marija Pečkauskaitė sako, kad be šito pasiaukojimo vienas kitam bematant viskas griūva, netenka savo prasmės, nepatenkina širdies, neša nelaimes.
 
     Žmogus neturi būti egoistas, jis yra bendruomeninė, socialinė būtybė. Tarnaudamas tik savo garbei ir malonumams, žmogus nebus niekados laimingas ir patenkintas. Gaila, kad modernusis žmogus to nenori suprasti. Jis ieško tik asmeninių džiaugsmų ir malonumų visuose savo užsiėmimuose, savo šeimyniniame ir visuomeniniame gyvenime. Tai yra baisi klaida, kaštuojanti daug pinigų, nervų, tragedijų, o ne kartą ir viso gyvenimo laimę. Žmogus nebus laimingas be pasišventimo kitiems, be meiles artimui. Jis trokš, kaip žuvis be vandens. Žmogus turi gauti iš kitu ir duoti kitiems.
     Gali dirbti sau, savo išlaikymui, bet tarnauti galima tik kitiems. Taip galvodamas, žmogus noroms nenoroms turi žiūrėti kito asmens tikslų, jo noru, turi, save pamiršdamas, prisitaikyti prie kito reikalavimų. Tarnavimas kitiems išlaisvins tave iš egoizmo varžančių pančių, ypač jei su noru tarnausi. Tada vis labiau pajusi, kaip tu ir kituose dalykuose nugali vergavimą kūnui ir savo palinkimams, kaip tavo dvasia tampa laisva, kaip tau atsiveria kitų žmonių sielų pasauliai. Tada pamirši savo negales, baimingą rūpinimąsi savimi, dejavimą dėl savo skurdo. Dirbdami ir tarnaudami kitiems, išvystome šviesesnę ir kilnesnę savo prigimties pusę. Mūsų asmenybė vis stiprėja, darosi skaidresnė, šviesesnė, turtingesnė. Mūsų gyvenimas tampa pilnesnis. Tad tarnavimas iškelia ir nuskaidrina mūsų asmenybę.
 
 Darbo konsekravimas
 
     Kartą vienas žmogus, praeidamas pro šalį, paklausė mūrininką: “Ką čia Tamsta veiki?” Darbininkas, niūriai pasižiūrėjęs į žemę, atsakė: “Tarnaudamas kapitalistams, pinigų sau užsidirbu!” Antras, jo paklaustas, atsiliepė: “Aš maistą uždirbu žmonai ir vaikams.” Trečias, pakėlęs akis į dangų, tarė: “Aš talkininkauju Dievo namo statyboje.”
 
     Daugeliui tarnavimas reiškia sukąstais dantimis vergo darbą arba sugniaužtomis kumštimis proletaro darbininko užsiėmimą. Žodis “tarnauti” dabar tapo pažemintas, nuvalkiotas. Ponai, vadai ir visoki kiti pareigūnai jį piktai išnaudojo, šaukdami žmones į tautos, darbo klasės tarnybą, o iš tikrųjų, tai panaudodami savo garbės, kapitalo ar biznio reikalui.
 
     Tarnybinį darbą reikia vėl sukilninti, pašventinti, konsekruoti. Reikia galvoti taip, kaip galvojo tas trečiasis mūrininkas. Darbas yra vykdymas didingojo Dievo plano: būti garbinamam kuo didesnio laimingųjų skaičiaus. Juk darbas duoda galimybės sukurti šeimą, aprūpinti vaikučius, auklėti jaunimą, pastatyti gražias bažnyčias.
 
     Visi žmonės savo gabumais, turtais ir technika nori ar nenori turi tarnauti šiam Viešpaties tikslui. Mes tikintieji galime paversti, konsekruoti savo darbą į tarnybą Visatos Valdovui. Darbą mes paverčiame pagarbos ir meilės dovanomis, kuriomis mes Jį nuolat apdovanojame.
 
     O kad tu visuomet dirbtum, taip galvodamas, kad tu išmoktum darbą konsekruoti, sekmadieniais sudėdamas jį šv. Mišiose ant kunigo patenos, rytą ir vakarą nuoširdžiai jį Viešpačiui skirdamas ir darbe retkarčiais kartodamas: “Tėve, teesie Tavo valia... Viešpatie, priimk mano talką!”
 
     Tada tu būsi ramus ir patenkintas, nesvarbu koki darbą tau tektų dirbti ir kaip su tavim darbdavys elgtųsi, Tu žinai, kad tarnauji Dievui, kuris nežiūri koks bus tavo darbas, bet kaip jį dirbsi. Be abejo, nebus visuomet taip lengva viršgamtiškai į darbą žiūrėti, nebus lengva kovoti su savo jausmais, bet tavo tvirta lietuviška valia turi laimėti!
 
P. Daugintis, S. J.

LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois. Yearly subscription one dollar. Single copy 10 cents.
 
Entered as second-class matter at the Post Office at Chicago, 111. Additional office of mailing in Putnam, Conn. LAIŠKAI LIETUVIAMS leidžiami Tėvų Jėzuitų kas mėnesi. Redaguoja T. Juozas Vaišnys, S.J. Administratorius Petras Kleinotas, S.J. Redakcijos ir Administracijos adresas: 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois Telefonas: HEmlock 4-1677.
 
Metinės prenumeratos kaina 1 doleris. Atskiras numeris 10 centų.   Vinjetės Vl. Vijeikio