D. MICKUTĖ — MITKIENĖ
 
Ateikite visi, kurie nusikamavę,
Visi, kuriems našta jau per sunki!
Aš atėjau surast tyruose avį 
Ir atgaivint ją mano meilės palankėj...
 
                  Aš atėjau — ir manęs niekas nesutiko, 
                  Nebuvo namo, kurs atvertų man duris,
                  O užu tai, mano širdis — namai jums liko — 
                  Ateikit mano vargingiausiųjų būrys!
 
O Viešpatie, Tu į kiekvieną žvelgi kaltą —
Lyg Petrą, Tavęs išsigynusį trisyk,
Lyg Dizmą, Tavo dešinėj prikaltą —
O Viešpatie, ir mūs Tu išklausyk!
 
                  Gal būt, ne vieno mūsų nuodėmės taip klaikios, 
                  Kad jų mes net nedrįstame ištart,
                  Tačiau atleisk ir duok mums laisvės taiką...
                  O Agnus Dei, mes šaukiam šimtąkart!
 

N. P. Seserų Spaustuvė, Putnam, Conn.