Kartais yra sakoma, kad vyras svyruoja tarp dangaus ir žemės, o moteris tarp dangaus ir pragaro. Tuo norima pasakyti. kad moteris yra daugiau linkusi į kraštutinumus. Jeigu moteris pasvyra į dangaus pusę, tai gali pasiekti didelio šventumo, bet jeigu pasvyra į pragaro pusę, tai gali nupulti labai žemai. Gal čia tinka lotynų posakis: “corruptio optimi pessima”, tai reiškia, kad juo daiktas yra aukščiau, juo smarkiau jis puola žemyn; juo daiktas gražesnis, juo labiau jis gali būti subiaurotas. Rašytojai ir poetai daug gražių dalykų apie moterį yra prirašę, ir visai teisingai; bet galima apie ją daug blogo prirašyti, ir tai taip pat bus teisinga.
 
      Moters psichologija dar labai mažai yra išstudijuota, nes labai sunku ją suprasti. Kažkokio universiteto profesorius tyčia duodavo studentėms temas iš moterų psichologijos. Jos tų temų labai nemėgdavo, nes moteris nemėgsta savęs analizuoti. Moteris yra paslaptinga kaip sfinksas.
 
      Vis dėlto stengsimės šį tą atspėti iš moters psichologijos ir pažiūrėti, kas jai patinka ir ko ji nemėgsta. Berniukams tai bus labai naudinga, nes jie geriau supras, kaip su tuo jautriu ir švelniu sutvėrimu reikia elgtis, kad neįžeistum. Jei mergaitės manys, kad tai, ką rašysime, bus neteisinga, tegul protestuoja ir siunčia redakcijai laiškus, kuriuos ji perduos straipsnio autoriui.
 
Dvidešimt įsidėmėtinų dalykų.
 
      1.    Berniukas niekados neturėtų įtarti, kad mergaitė ką nors daro iš žemų motyvų. Stenkis į viską žiūrėti iš geros pusės. Jeigu ir pastebėsi, kad ji yra šiurkšti ar nemandagi, vis tiek būk su ja švelnus ir mandagus. Kito nemandagumas tau neduoda jokios teisės būti nemandagiam ir šiurkščiai su juo elgtis.
 
      2.    Jei moteris supyko ar įsikarščiavo, tu būk ramus. Moteris jaučia paslėptą pagarbą vyrui. Savo ydas moterys pažįsta ir neretai dėl jų kenčia. Jos su panieka žiūri į tą vyrą, kurs taip elgiasi, kaip moterys: ginčijasi, plepa, karščiuojasi.
 
      3.    Vyras niekados neturėtų parodyti, kad pastebėjo netikėtas moters klaidas. Jei pamatei, kad moteris blogai pasielgė, nekreipk dėmesio, nerodyk ironijos, pasityčiojimo ar šyptelėjimo. Ignoruok moters klaidas, ir ji tave pradės gerbti. Būsi jos akyse kaip riteris, kurs išvaduoja princesę iš slibino nasrų.
 
      4.    Nenorėk būti moters patronu, globėju. Nesielk su ja, kaip su mažu vaiku. Moteris turi jausti, kad vyras ją laiko sau lygia, kad ji nėra koks nors “antros rūšies sutvėrimas”.
 
      5.    Nekalbėk su mergaite piniginiais klausimais, nesiskųsk, kad neturi pinigų, kad mažai uždirbi, kad turi taupyti. Bet taip pat nėra reikalo pasirodyti piniguočium ir švaistytis pinigais, perkant mergaitei brangius dalykus. Mergaitė to nelaukia iš vyriškio, ypatingai jeigu jis dar studentauja ir gyvena iš tėvų uždarbio.
      6.    Žinovai sako, kad nedaug padeda ginčytis su moteria religiniais klausimais, jeigu ji yra kitokių religinių įsitikinimų. Moteris instinktyviai jaučia, kad vyriško proto argumentų ji nesugebės atremti nei tinkamai suprasti, nes ji tuos klausimus daugiau riša širdimi. Jeigu moteris myli vyrą, ji pradeda mylėti ir jo pažiūras.
 
      7.    Gerai išauklėtas berniukas nujaučia, kas moteriai patinka ir kas ne. Būtų labai negražu kalbėti apie tokius dalykus, kurie mergaitėms nepatinka ir apie kuriuos jos vengia kalbėti.
 
      8.    Gal būt, didžiausia vyrų pasisekimo paslaptis moterų pasaulyje yra riteriškumas. Pasakojama, kad Kalifornijoj buvęs toks teisėjas, kuriam moterys savo balsais visuose rinkimuose padėjusios laimėti. Moterys, paklaustos dėl ko jos už tą teisėją visados balsuojančios, atsakydavo: “Dėl to, kad jis labai gražiai ir garbingai su moterimis elgiasi, jis yra tikras džentelmenas”. Vyrui yra garbė, jeigu jis moterų tarpe išlaiko tokius egzaminus. Vyras turėtų vieną kartą visam gyvenimui padaryti pasiryžimą niekados nevartoti pažeminančių išsireiškimų moterų atžvilgiu.
 
      9.    Nereikia vartoti dirbtinumo santykiuose su moterimis. Nuoširdumas visuomet padeda susidraugauti, geriau vienas kitą suprasti, vienas kitam padėti. Nerimtumas, frivoliškumas, vulgariški juokai santykius su kitais gali tik pabloginti. Rimtiems žmonėms tai nepatinka, nors kartais gali ir atrodyti, kad savo šypsena jie tam pritaria.
 
      10.    Vyrai paprastai neboja smulkmenų. Jie mano, kad ir moterys panašiai elgiasi. Bet moterys daug dėmesio kreipia į smulkmenas. Jos moka įvertinti ir atrodančius visai nevertingus reiškinius. Jeigu vyras pasiunčia mergaitei gėlių, ar kokią nors knygą, ar parašo laiškutį, ji tai nuoširdžiai įvertins ir už tai bus labai dėkinga.
 
      11.    Moterys visuomet labai vertina vyriškius, kurie jas prisimena ir ką nors padovanoja gimtadienio, vardinių ir kitų švenčių progomis.
 
      12.    Moterys brangina vyriškius, kurie skaitosi su jų nuomonėmis ir duoda joms progos išreikšti savo mintis.
 
      13.    Moteris laukia, kad vyras greitai apsispręstų ir turėtų aiškius planus. Moteris negerbia to vyro, kurs dažnai savo planus keičia. Jai nepatinka studentas, kurs vieną semestrą studijuoja techniką, antrą — psichologiją, trečią — mediciną. Juokais yra sakoma, kad mergaitei nepatinka tuštuma vyro galvoje.
 
      14.    Moterys labai įvertina vyrų patarnavimus įvairiose viešose vietose: jei ką paneša gatvėje, užkelia lagaminą traukinyje, užleidžia vietą tramvajuje. Tiesa, kai kurie sako, kad dabar moterys, būdamos teisiškai lygios su vyrais, negali reikalauti specialių privilegijų, kad turi muštis ir grumtis alkūnėmis per gyvenimą, kaip ir vyrai. Gal kada nors ir ateis tokie laikai, kad moteris pasikeis ir jaus lygiai taip, kaip ir vyras, bet tie laikai dar neatėjo, ir moterys dabar dar laukia vyrų patarnavimų ir už tuos patarnavimus yra labai dėkingos.
 
      15.    Moterys mėgsta komplimentus. Joms patinka, jei kas pagiria už gerai išvirtą vakarienę, už skoningą suknelę, už gražius papuošalus. Moterys pradeda manyti, kad tokie asmenys nėra egoistai, kad jie pagalvoja ir apie kitus.
 
      16.    Moterys nemėgsta netvarkingų, apsileidusių, nesirūpinančių švara vyrų.
 
      17.    Šykštūs vyrai labai moterims nepatinka, nes jos pamano, kad pinigas jam yra brangesnis už ją pačią.
 
      18.    Moteris labiau vyruose brangina drąsą, gabumus, mokslą, sumanumą, sportiškumą, negu fizinį kūno grožį. Lietuvoje labai kilni moteris sakydavo: “Vyrui nėra reikalo būti gražiam; pakanka, jeigu jis bent kiek yra gražesnis už Mefistofelį”. Taigi, atrodo, kad moters meilė yra aukštesnė už vyro. Vyras daugiau brangina moteryje fizinį grožį, o mažiau dėmesio kreipia į jos proto ypatybes.
 
      19.    Moterys nemėgsta smulkmeniškų vyrų. Visi žino, kad moterims nepatinka, jei darbovietėse yra moterys prižiūrėtojos, kurios labiau mato visokias smulkmenas, menkus trūkumus, per daug į viską kišasi, perspėja, bara. Vyras paprastai taip į smulkmenas nesileidžia. Jeigu ką nors ir pastebi, tai tuoj nesako, bet laukia geresnės progos, kada galės gal bendrai, bet ne asmeniškai tai pasakyti.
 
      20. Geriausiai moterys gali pažinti vyrus šokių metu. Šiaipjau visuomenė nelabai toleruoja, kad vyriškis viešai prisiliestų prie moters, bet šokių metu leista vyrui paimti moterį į savo rankas. Moteris čia tuoj pastebi vyro išauklėjimą, jo inteligenciją, mandagumą.
 
      Baigdami pakartosime prancūzų poeto posakį: “Les femmes sont les fleurs du monde”, tai reiškia, kad moterys yra pasaulio gėlės, todėl vyrai su jomis turėtų elgtis labai švelniai ir atsargiai.
 
J. Venckus, S. J.