Amerikos protestantai yra suskilę daugiau kaip į du šimtu sektų. Tarp tų sektų kartais pasitaiko labai keistų. Gal ne vienam jau teko girdėti ar skaityti kad koks nors asmuo susirgęs griežtai atsisakė kviesti gydytoją, nes pagal jo religiją išgijimo reikia laukti tik iš Kristaus, kuris tikriausiai išgydys, jeigu tik tvirtai tikėsi. Net ir policija dažnai galvoja, ar nekviesti gydytojo prieš to asmens valią. Bet kadangi gydytojo nenorima prisileisti iš religinių įsitikinimų, tai bijoma kas nors daryti, kad paskui nepradėtų šaukti, jog varžoma religinė laisvė. Šita sekta yra vadinama “Christian Science”.

      Kartais stotyse ar kitose viešose vietose tenka pastebėti leidinius, pavadintus “Christian Science Sentinel”, “The Christian Science Monitor”, “The Christian Science Journal” ir kitokiais vardais. Kiekvienas supras, kad toji sekta turi būti labai turtinga, nes gali išleisti tokias sumas pinigų spaudai ir propagandai. Jos nariai yra labai uolūs ir pasišventę, kad tiek laiko randa apaštalauti, vaikščiodami po gatves ir po namus ir piršdami savo literatūrą bei sakydami pamokslus.

Kilmė

      Pasakojama, kad 1866 m. Lynn mieste visai netikėtai išgijusi serganti moteris Mary Baker Eddy. Ji pagijusi, skaitydama šv. Mato evangeliją (9, 1-8), kur aprašoma, kaip Kristus pagydė stabo ištiktą žmogų. Kristus jam atleido nuodėmes ir išgydė iš ligos, nes jis Kristumi pasitikėjo. Ta moteriškė pradėjo galvoti, kad ir dabar Kristus taip pat atleistų nuodėmes ir išgydytų žmones iš ligų, jeigu tik Juo žmogus pasitikėtų. Tokiu būdu ir kilo “The Church of Christ, Scientist” arba “Christian Science”. Ponia Eddy šią sektą vadina “dieviškąja metafizika” arba “moksliškąja dieviškojo gydymo sistema”. Bendrai, šita sekta mėgsta vartoti labai skambius, moksliškus žodžius ir terminus.

      Eddy parašė knygą, pavadintą “Science and Health with the Key to the Scriptures”, kuri tapo lyg antroji jų sektos evangelija. Pradžioje ta moteris nemanė sukurti atskiros tikybos, bet galvojo glaustis jau prie esamų sektų. Tačiau greitai suprato, kad geriau eiti savais keliais, jei nori turėti daugiau laisvės plėstis ir organizuotis. Pirmoji jų bažnyčia susikūrė 1879 m. Bostone, kuri dabar vadinama motiniškoji bažnyčia.

Mokslas

      Pagrindinė jų mokslo “tiesa” yra ta, kad liguistas žmogaus protas yra visų nuodėmių, ligų, kančių, skausmų ir nelaimių šaltinis. Grąžink protui vietoj klaidos tiesą (žinoma, “Christian Science” tiesą), ir pranyks visos ligos bei nuodėmės. Šv. Raštas drauge su Eddy knyga “Science and Health” yra pakankami šaltiniai žmogaus dvasios ir kūno sveikatai pasiekti. Labai pabrėžiama, kad nuodėmė ir liga yra didžiausios blogybės. Ir fiziška liga yra tam tikras liguistas proto stovis, kurį galima pašalinti tiesa. Dangus nėra vieta, bet “harmonija”. Pragaras yra klaidingas tikėjimas, aistra, sąžinės graužimas, neapykanta, kerštas, nuodėmė, liga, mirtis ir kančia. Malda yra tvirtas tikėjimas, kad Dievas viską gali padaryti. Krikštas nėra Bažnyčios ceremonija, bet gilus dvasiškas pergyvenimas, apsivalymas nuo paklydimų.

      Bažnyčios administracija yra demokratiškai išrinkta. Bažnyčioje yra skaitytojai, mokytojai ir gydytojai. Paprastai bažnyčioje būna du skaitytojai: vyras ir moteris. Vienas skaito Šv. Raštą, o kitas ponios Eddy knygą. Pamokslai paruošiami specialaus komiteto, kuris juos išspausdina ir išsiuntinėja atskiroms bažnyčioms. Ir vidury savaitės, paprastai trečiadienį, būna pamaldos. Čia pirmasis skaitytojas skaito iš visur gautus laiškus, kuriuose būna dramatiškai atpasakoti visokie daugiau ar mažiau stebuklingi išgijimai iš nuodėmių ir iš ligų. Tų aprašymų turinys dažnai būna panašus. Koks nors asmuo, buvęs didelis nusidėjėlis, iškentėjęs visokias ligas ir skausmus, netikėtai susiduria su “Christian Science” atstovu arba jam į rankas patenka kokia nors šio tikėjimo knyga bei tenka išgirsti pamokslas. Ir štai įvyksta stebuklas! Nušvinta jo protas, supranta “Christian Science” mokslo teisingumą, suranda ramybę, tampa visiškai sveikas ir naujas žmogus. Gale visados ta pati išvada: "Prisidėkite ir jūs prie šios tikybos, o būsite laimingi, kaip ir aš.”

      Be skaitytojų dar yra ir gydytojai, kurie lanko ligonius. Žinoma, jie neturi jokio laipsnio ir nėra studijavę medicinos. Jie tik įkalbinėja ligonius atsiversti, kreiptis į Kristų, kuris išgydys, naudotis “Chr. Science” patarimais ir patarnavimais. Kartais pasitaiko, kad žmonės visiškai pasitiki šiais gydytojais ir atsisako kreiptis į tikruosius gydytojus. Jie pagydymo laukia tik iš Kristaus.

      “Christian Science” organizacija yra labai veikli. Turi auklėjimo skyrių, kurs ruošia įvairius kursus, siuntinėja paskaitininkus, rengia propagandos skyrius, kurių tikslas yra rūpintis geru organizacijos vardu ir atremti įvairius priekaištus tiek gyvu žodžiu, tiek spaudoje. Išleidžia gana daug knygų. “Monitor” priskaitomas prie pačių geriausių Amerikos laikraščių. Kiek šiandien yra šiai sektai priklausančių narių, sunku pasakyti. Pati Eddy uždraudė skelbti narių skaičių. Iš valstybės statistikų atrodo, kad yra apie 262 tūkstančiai narių. Bet tai yra per mažas skaičius, iš tikrųjų turėtų būti daugiau.

Kritiškas įvertinimas

      Sutinkame, kad yra ryšys tarp fiziškos ligos ir žmogaus proto nusistatymo. Šviesus protas, dar tikėjimo apšviestas, o ypač jeigu dar prie jo prisideda ir valios stiprumas, daug gali padėti nugalėti ligą arba bent lengviau ją pernešti. Antra vertus, jei žmogaus dvasinės jėgos yra silpnos, jeigu nėra ištvermės, kantrybės, valios disciplinos ir klusnumo gydytojams bei slaugytojoms, tada ligonis labai sunkiai gyja. Bet ir čia nereikia perdėti. Jeigu, pvz., bus lūžęs kaulas arba išsivystęs vėžys, yra būtina vartoti paprastas gydymo priemones. Valios stiprumas arba linksmumas šių ligų nepagydys.

      Negalima neigti, jog tarp ligos ir nuodėmės yra tam tikras ryšys, bet ne visados. Pats Kristus, paklaustas, kas nusidėjo: ar tėvai, ar pats ligonis, kad gimė aklas, atsakė, kad nei tėvai, nei ligonis.

      Kadangi šios tikybos nariai laiko savo įsteigėją Eddy beveik šventąja ir ją lygina su didžiausiais Katalikų Bažnyčios šventaisiais ir su mokslo genijais, bus naudinga bent trumpai pažvelgti į jos asmenybę. Sakoma, kad jau nuo pat jaunystės giminės jai pranašavo garsią ateitį. Rašoma, kad ji, būdama dar tik 12 metų, diskusijose nugalėjusi kongregacionalinės bažnyčios seniūnus. Iš istorijos žinome, kad ji su šia bažnyčia susidūrė daug vėliau, būdama jau 17 metų. Ji pati sako, kad jos brolis Albertas ją išmokęs hebrajų, lotynų ir graikų kalbų. Bet žinome, kad Albertas išvažiavo į kolegiją ir namie retai kada tebūdavo, kai Mary buvo 9 metų, o kai ji buvo 13 metų, Albertas visai išvyko iš namų. Taigi, sunku tikėti, kad brolis ją būtų galėjęs išmokyti šių kalbų, kurios, žinoma, jai būtų buvę labai reikalingos, rašant veikalą “Key to the Scriptures” (Raktas į Šv. Raštą).

      1843 m. Mary Baker ištekėjo už karininko Glover, kurs po šešių mėnesių mirė. Po jo mirties jai gimė kūdikis, kurio ji labai neapkentė ir visiškai jį nuo savęs atstūmė, kai kūdikis buvo šešerių metų. Ji, be abejo, nebuvo pavyzdinga motina. 1853 m. ji antrą kartą ištekėjo už dentisto Patterson, su kuriuo vėliau išsiskyrė. 1862 m. susirgusi nuėjo pas Dr. Phineas Quimby. Jis jai pasakęs, kad netikįs į jokius vaistus, o gydąs ligonius, taisydamas jų proto iškrypimus ir drauge įdiegdamas tiesą. Jis ją hipnotizavo. Ji buvo įsitikinusi, kad ne daktaro hipnotizavimas, bet Kristaus mokslas ją išgydęs. Šio daktaro teorijas ji vėliau savaip išvystė ir paskelbė kaip savas, pavadindama jas “Religine metafizika”.

      1866 m. Lynn mieste ji pargriuvo ant ledo ir sako labai susitrenkusi apsvaigusi, jautusi didelius skausmus ir sužalojimus, iš kurių ją stebuklingai pagydęs Kristus. Šitas “stebuklas” turi didžiausios reikšmės visam “Chr. Science” mokslui ir yra vadinamas “The Miracle Fall at Lynn”. Ji pati pasakoja, jog Dr. Cushing ją radęs be sąmonės, kenčiančią nuo vidujinių sužalojimų. Daktaras pasakęs, kad likę gyventi tik trys dienos. Bet pats Dr. Cushing neigia, jog jis tai pasakęs. Jis radęs ją labai nervingą, dalinai apalpusią, pusiau isterišką. Jis ją gydęs ir visai nesistebėjęs pasveikimu.

      Bet ji pati kitaip galvojo ir pagijusi pradėjo dėstyti savo mokslą kitiems, imdama už septynias pamokas 300 dolerių. Ji rašo, kad tai buvo paties Dievo jai duota ši išmintinga mintis. Mirdama ji paliko tris milijonus dolerių. Šį kapitalą buvo surinkusi, beskelbdama savo mokslą.

      Trečią kartą ji ištekėjo už siuvamų mašinų agento Gilbert Eddy, kuriam ji pati suteikė daktaro laipsnį, todėl ir ji nuo to laiko pradėjo vadintis ponia Dr. Eddy. Nors tada ji buvo jau 56 metų amžiaus, bet vedybų dokumentuose pasijaunino iki 40 metų. Po kelių metų jos vyras susirgo ir mirė. Keista, kad ponia Eddy jo nepajėgė išgydyti su savo “stebuklinguoju” mokslu.

      Ponia Eddy sakė, kad kaip niekas negali užimti Kristaus ir Marijos vietos, taip negali užimti ir jos, “Christian Science” įsteigėjos, vietos. Ji reikalavo, kad žmonės jos raštus priimtų tokiu tikėjimu, kaip ir Šv. Raštą. Visose “Chr. Science” bažnyčiose turi būti skaitomos jos knygos, visados paminint jos vardą. 1879 m. ji įsteigė “First Church of Christian Science” Bostone. Ji pati buvo tos bažnyčios klebonas. Eddy nenorėjo mirti kaip paprasta mirtingoji. Ji reikalavo, kad po jos mirties būtų su priesaika paskelbta, jog ji buvusi “mentally murdered”. Vis dėlto ji mirė nuo paprasto plaučių uždegimo.

      “Christian Science” dažnai vartoja krikščionių priimtą tikėjimo išpažinimą “Tikiu Dievą Tėvą”. Taigi, kai kas galėtų pamanyti, jog tai krikščioniškas tikėjimas, bet, pažvelgus giliau į jų mokslą, pastebima, kad jie nepripažįsta daugelio pagrindinių krikščioniškojo tikėjimo dėsnių. Šio tikėjimo įsteigėja savo knygoje “Science and Health” sako, kad siela yra dieviška, todėl ji negali nusidėti, negali jokios nuodėmės papildyti (310 psl.). Toliau aiškina: “Nuodėmė yra tik medžiagoje; nuodėmė — tai minties iliuzija medžiagoje” (311 psl.).

      Pirmuose savo knygos leidimuose ji sako, kad žodis “Adomas” paeina nuo lotyniško žodžio “demens” (beprotis) arba nuo angliško “a damn”. Kitoje vietoje ji sako, kad Adomo vardas paeina nuo lotyniško žodžio “daemon” (velnias): Bet kai Adomas buvo rojuje, lotynų kalbos dar nebuvo. Pagaliau žodis “daemon” yra ne lotyniškos, o graikiškos kilmės. Ir taip rašoma “Dievo įkvėptoje knygoje!”

      Taip pat ji savo raštuose aiškina, kad Dievas yra vienas, todėl Kristus ir Šv. Dvasia yra tik Dievo aspektai. Švenč. Trejybės ji nepripažįsta. Taip pat nepripažįsta nė sakramentų.

Plitimo priežastis

      Atrodo, kad šita tikyba tikrai yra keista, todėl nesuprantama, dėl ko ji taip sparčiai plinta. Svarbiausia priežastis, tur būt, bus ta, kad žmogų, gyvenantį be jokios religijos (o Amerikoje tokių yra nemaža) greitai sužavi bet kokia religinė mintis. Šioje religijoje dar vartojamas žodis “mokslas” (Science), kurs daugeliui žmonių yra lyg tikras stabas. Žmonės, neturį didesnio išsilavinimo, labai lengvai tiesą sumaišo su visa, kas bent trupučiuką yra panašu į tiesą, jie dažnai neatskiria tiesos nuo klaidos. Žinoma, ir šioje tikyboje ne viskas yra klaidinga, yra ir tiesos. Žmonės, nemokėdami atskirti grūdų nuo pelų, ima viską drauge.

“Chr. Science” žada žmonėms turtą, pasisekimą profesijoje, sveikatą. Tas visus labai traukia. Jeigu tai neįvyksta, aiškinimas labai paprastas : tu nemoki tikėti, nemoki atsikratyti savo liguistos minties, nemoki persiimti Kristaus tiesa. Taip pat daugelį žmonių patraukia ir šios tikybos narių artimo meilė, rodoma vargšams ir ligoniams. Tai yra labai įsidėmėtina ir mums.

J. Venckus, S. J.