1953 m. Kovo (March) mėn. Vol. IV, No. 3

       Adomas ir Kristus tai dvi asmenybės, apie kurias sukasi visa žmogaus ir žmonijos istorija. Kad žmogus šiandien turi vargti žemėje, kad jis buvo išvarytas iš Rojaus — tai Adomo kaltė. Kad Amžinojo Rojaus vartai vėl atkelti, kad žmogaus vargas, kančia ir kryžius nepakerta jo jėgų, bet duoda vilties patekti ten, kur jokio vargo ir skausmų nebus — tai Kristaus nuopelnas. Gavėnios liūdesio kaltininkas — Adomas. Velykų džiaugsmo priežastis — Kristus. Teisingai Kristus yra vadinamas Naujasis Adomas, Naujasis Žmogus.

        Kiekvieno mūsų prigimtyje slypi senasis ir naujasis žmogus — Adomas ir Kristus. Pirmasis mus traukia prie žemiško džiaugsmo, prie malonumų, prie Užgavėnių triukšmo. Antrasis — prie kryžiaus, prie atgailos, prie Gavėnios rimtumo. Po trumpo, svaiginančio Užgavėnių triukšmo žmogus dažnai atsibunda — karčiamoj po stalu. O jeigu jis visą gyvenimą stengsis paversti Užgavėnėmis — atsibus amžinoj tamsybėj, amžinam skausme, ir tas jo atsibudimas bus tik amžinoji mirtis. Po gavėnios rimtumo, po trumpos atgailos prašvinta linksmas Velykų rytas. O jeigu visą žmogaus gyvenimą gaubs gavėnios rimtis — jis nemirs. Ta jo tariamoji mirtis bus tik atsibudimas amžinai šviesai, amžinam džiaugsmui, amžinam gyvenimui.

       Kiekviena nuodėmė yra kokio nors malonumo ar patogumo ieškojimas. Kiekviena nuodėmė — nepaklusnumas Dievui. Norint atsilyginti už nuodėmę, reikia kokio nors malonumo ar patogumo atsižadėti. Reikia paklusti ne tik Dievui, bet ir Kristaus įsteigtai Bažnyčiai. Bažnyčia, įsakydama gavėnios pasninką, duoda mums progos ir kokio nors malonumo atsisakyti ir parodyt paklusnumą. Neklausyti jos reiškia tą pat, kaip ir neklausyti Dievo, nes ji — Kristaus vietininkė žemėje.

      Iš to kiekvienam turėtų būti aiški tiek pasninko, tiek kitų Bažnyčios įsakymų svarba. Smulkiau nustatyti pasninko Įsakymą Bažnyčia paveda atskiroms šalims ir atskiroms vyskupijoms. Todėl, turint kokių nors šios srities neaiškumų, reikia kreiptis į savo kleboną ar kurį kitą savo vyskupijos kunigą. Duoti visiems bendrų nurodymų čia negalime, nes, kaip minėjome, įvairiose vietose yra šio įsakymo pritaikyme kai kurių skirtumų.

       Gavėnia yra prisiruošimas didžiausiai mūsų šventei — Velykoms. Kristaus prisikėlimo šventė ir mums bus dvasinis prisikėlimas, jei būsime su Juo susijungę. Todėl Bažnyčia įsako, kad kiekvienas katalikas apie Velykas priimtų Švenč. Sakramentą. Juo arčiau Velykų jį priimsi, juo geriau, bet šią pareigą galima atlikti nuo pradžios gavėnios iki Švenč. Trejybės šventės. Taip, tai yra pareiga, bet drauge ir didžiausia privilegija.