Kuriam tikslui yra parašytas Šv. Jono Apreiškimas, jeigu jis eiliniam žmogui visai nesuprantamas ir nepadeda geriau pažinti Dievą?

     Daugeliui žmonių Šv. Jono Apreiškimas tikrai yra nesuprantamas, bet tai dar nereiškia, kad jo visiškai nebūtų galima suprasti. Apreiškimas nėra paprasta istorijos knyga, bet Dievo istorija ir Jo filosofija. Be metų ir be dienų ji kalba gyvais vaizdais. Pilnai viską suprasti ir išskaityti ne kiekvienas sugebės, kaip ne visi gali suprasti didingą meno kūrinį. Apreiškimas vaizduoja kovą, vykstančią tarp Dievo ir šėtono. Svarbiausios šitos kovos fazės yra išreikštos ne datomis ir skaitlinėmis, bet regėjimais ir vaizdais, kuriuose slepiasi ateitis ir dabartis, žinomi ir nežinomi dalykai.

     Kristus, palikęs pasaulį, neužmiršo savųjų. Jis seka pasaulio įvykius. Tuo metu siautėjo kruvinas Nerono persekiojimas. Petras buvo nukryžiuotas, Povilui nukirsta galva, tik Jonas buvo išlikęs gyvas, ištremtas Patmos salon. Tai maža ir nyki salelė Egejos jūroje. Vieną sekmadienį, kai žilagalvis apaštalas stovėjo ant kybančios virš tamsių vandenų uolos ir žvelgė į tolį, prisimindamas su Kristumi praleistas valandas, įvyko stebuklas. Išnyko jūra ir vanduo, o prieš jį stovėjo tarp septynių žibintų žmogaus Sūnus ir tarė savo galingu balsu: “Ką matai, užrašyk į knygą ir siųsk bažnyčioms... Taigi, Kristus neapleido savo tikinčiųjų. Jis yra arti ir budi. Galime įsivaizduoti, kaip klausėsi Jono žodžių tikintieji tarp tamsių katakombų sienų. Su džiaugsmu ir baime jie klausė mirtinoj tyloj, kad kiekvienas Apreiškimo žodis pasiektų jų ausis.

     Jei mes Apreiškimo nesuprantame ar jo visai neskaitome, tai kaltas tik mūsų apsileidimas. Dabartiniais laikais netrūksta nė gerų paaiškinimų. Senojo Testamento pranašų, ypač Danielio ir Ezekielio, pranašystės padėtų daugelį vaizdų lengvai suprasti, nes jie iš ten ir yra paimti.

J. Elijošius, S. J.