ACT OF LOVE

      Kirk Douglas labai gražiai suvaidina amerikietį kareivį Paryžiuje tuoj po Prancūzijos išsilaisvinimo iš vokiečių. Jis įsimyli jauną prancūzę, kurios nesuvilioja nei saldainiai nei cigaretės. Jų meilė kilni ir siekianti aukščiau žmogiškų aistrų, bet gyvenimas vis tiek juodu sumindo. Jie nori susituokti, bet, susidėjus nepalankioms aplinkybėms, turi išsiskirti.

      Filmas baigiasi tragedija: mergaitė neperneša gyvenimo smūgių ir nusiskandina. Tačiau čia yra atvaizduota ne tik tų dviejų asmenų tragedija, bet visos prancūzų tautos, praūžus baisiam karui. Parodomos blogosios karo pasekmės, kur skurdas ir vargas ne vieną mergaitę pražudo, nustumdamas nuo tiesaus kelio. Bet drauge iškelia švarią mergaitės sielą, kuri sužavi svetimtautį ir, nežiūrint nei laiko nei atstumo, atveda jį atgal. Filme jaučiamas ypatingas kartumas amerikiečiams kariams, kurie už prekes ir pinigus bando pirktis meilę ir laimę. Vaidyba gana gera. Filmas vertas suaugusiems pamatyti.

RHAPSODY

      Elizabeth Taylor vaidina mergaitę, įsimylėjusią gražų smuikininką (Vittorio Gassman). Ji, prieš savo tėvo norą, išvyksta su juo į Zurichą, kur jis mokosi muzikos. Toji meilė nepasiseka, juodu išsiskiria, nes jis muziką stato aukščiau už meilę. Mergaitė sutinka kitą muzikąpianistą (John Ericson), su kuriuo susidraugauja ir išteka. Iš pradžių ji gyvena su juo labai nepatenkinta, savo elgesiu jį visai susmukdo, paverčia girtuokliu, bet paskui, supratus savo klaidą, stengiasi ją atitaisyti ir vėl vyrą įstato į gerą kelią. Tuo ji ne tik nori atsilyginti savo vyrui, bet ir laimėti smuikininko meilę. Jai pasiseka ir viena ir kita, vis dėlto pasilieka gyventi su savo vyru. Filme yra labai daug gražios muzikos, gražūs ir Alpių vaizdai. Vaidyba gera. Filmas vertas pamatyti.

PHANTOM OF THE RUE MORGUE

      Filmas pastatytas Warner Bros, pagal Edgar Allan Poe's apysaką. Vaizduojamas Paryžiuje gyvenąs profesorius (Karl Malden). Jis turi gorilą, kuri yra išmokyta žudyti, išgirdusi varpelio skambėjimą. Netekęs savo žmonos, kurią jis pats savo keistu elgesiu pavertė į bejausmį padarą, profesorius neapkenčia visų moterų ir jas, pasinaudodamas savo gorila, žudo. Neišaiškinamiems žudymams vis daugėjant, policija įtaria visai nekaltą žmogų ir jį uždaro į kalėjimą. Tada profesorius prisigerina prie jo sužadėtinės (Patricia Medina) ir bando ją prikalbėti tapti jo žmona. Mergaitei atsisakius, jis bando ir ją nužudyti, bet gorila, jau anksčiau su mergaite susidraugavusi, jo nepaklauso. Kalėjime sėdįs jaunuolis atspėja žudymų priežastį. Jam padeda faktas, kad į laisvę išsiveržusi gorila nuolat žudo žmones. Policija nuskuba į profesoriaus namus, labai primenančius zoologijos sodą, ir išgelbsti mergaitę, nušaudami gorilą. Profesorius pakliūva po krintančia gorila ir miršta. Jaunuoliai susituokia. Filme atvaizduotas nerealus gyvenimas, tačiau labai geras 3-D pastatymas, Warner Color, gera vaidyba padaro jį įdomų. Patiks tiems, kurie mėgsta visokias baisenybes.

RIDE CLEAR OF DIABLO

      Spalvuotas, Universal - International pastatytas filmas, gražiai ir įdomiai vaizduojąs kaubojų gyvenimą. Nors filmas prasideda kaip ir visi tos lūšies filmai, bet Dan Duryea, vaidinąs žiaurų plėšiką ir beširdį žmogžudį, savo rolę atlieka puikiai ir gera vaidyba pakelia filmo vertę. Au-die Murphy, jaunas vaikinas, ieškąs savo tėvo ir brolio žudikų, pastatė griežtą, bet teisingą pagrindą savo kerštui: surasti žudiką ir atiduoti ji teismui. Iš didžiausio priešo padaro jį savo draugu ir suranda jame žmogaus širdį. Nežiūrint visų apgavysčių, tiesa paaiškėja. Vedamoji mintis graži ir ryškiai rodoma per visą filmą. Iškeliama drąsa ir teisingumo laimėjimas. Išvada: gera ir atvira širdis visuomet moka iš priešo padaryti draugą.

NIGHT PEOPLE

      Cinemascope filmas, pastatytas 20th Century-Fox, vaizduojąs šių dienų Berlyno gyvenimą. Gregory Peck, Rita Gam, Broderick Crawford yra pagrindiniai artistai, kurių vaidyba labai tipiška ir graži. Broderick Crawford labai gerai vaidina amerikietį, kurs atskrenda iš Jungtinių Valstybių, kad kaip nors išgelbėtų komunistų pagrobtą savo sūnų. Komunistai mainais už jį reikalauja vienos vokiečių šeimos. Crawford, kaip tikras amerikietis, moka sujaudinti ir į savo pusę patraukt senatorius, įtakingus žmones ir visus kitus. Griebiasi ir paskutinės priemonėspinigų. Jis mielai moka didelę pinigų sumą ir piktai daužosi, kai karininkas nesutinka apsikeisti žmonėmis. Jam rūpi tik sūnus, kitų žmonių skausmas ir kančios jo nejaudina. Pasimaišo šnipė, kuri siūlosi tarpininkauti, bet ji pati nusiunčiama komunistams vietoje prašytų žmonių.

      Filme gražiai atvaizduotas visas Berlyno gyvenimas: laisvė amerikiečių zonoje; vargas, žudymai ir sukčiavimai rusų valdomoje dalyje. Nežiūrint visokių sukčiavimų, žiaurumų, išnaudojimų... viskas filme baigiasi gerai, todėl žiūrovui pasilieka malonus įspūdis.    R. ir Z.