B. Brazdžionis

Aš tikiu— dangaus paguoda
Raudančion žmogaus širdin ateis
Po šaltuoju gruodžio gruodu
Ir po vasaros vidurnakčio skliautais.

Aš tikiu ne kaukių baliaus diplomatų,
Ne valdovų šio pasaulio parašais
Aš tikiu sunkiųjų metų
Dievo žodžiais
pranašais.

Aš tikiune veltui vargo žemėj plūsta
Skausmas rykšte ugnine

Aš tikiu dangaus galybių siųsta
Sielai kenčiančiai išganymo žinia.

Ir ji bus balta kaip Užgimimo snaigė
Vidury mirties žiemos,

Ir ji bus Prisikėlimo varpas tam, kurs taigoj
Meilės maldoje rymos.

(Iš “Didžioji Kryžkelė”)