Praėjusių metų "L. L." 10 nr. buvo straipsnis, kuriame rašėme, kad berniuko pasisekimo paslaptis yra mandagumas, kad mandagūs berniukai pavergia mergaičių širdis. Ne visos mergaitės su šio straipsnio mintimis panorėjo sutikti. Viena kita penkiolikmetė net pasakė, kad jai labiau patinką tie berniukai, kurie nepasižymi mandagumu, bet yra linksmi, judrūs, padaužos. Net ir tarp septyniolikmečių atsirado tokių, kurios sakė, kad berniuko mandagumas yra antraeilis dalykas, svarbiausia pasisekimo paslaptis esąs jo vyriškumas. Perspausdiname charakteringesnes vienos septyniolikmetės laiško mintis.

Gerbiamas Tėve,

      Noriu pasipriešinti Jūsų straipsniui "Pasisekimo paslaptis". Žinau, kad ir kitų septyniolikmečių tarpe šis klausimas sukels daug ginčų ir svarstymų, todėl noriu patiekti savo nuomonę.

      Mandagumas nėra pasisekimo paslaptis. Jis sudaro didelį įspūdį ir visuomet yra reikalingas ten, kur jau buvo pastebėta kokia nors kita ypatybė, pradėjusi užkovoti mergaitės širdį. Svarbiausia šių ypatybių yra vyriškumas. Kuo drąsesnis ir vyriškesnis bus berniukas, tuo daugiau širdžių jis užkariaus. Norint būti vyrišku, reikia elgtis išdidžiai, parodyti pasitikėjimą savimi, nelakstyti paskui mergaites, rodyti joms pagarbą, bet neperdėti mandagumo. Pajėgumas išlaikyti paslaptį ir neapkalbėti kitų yra taip pat labai svarbūs vyriškumo ženklai. Vyriškas berniukas turi mokėti pajuokauti, bet pats neturi per daug juoktis. Berniukas, kurs daug kalba ir juokiasi, yra labiau panašus į moterį. Jis turi reikšti savo mintis trumpai ir sklandžiai, turi mokėti užvesti kalbą. Nors nerūpestingas elgesys nėra gera ypatybė, bet labai vyriška ir pavergianti.

      Daug reikšmės turi išvaizda. Berniukas pageidaujamas aukštas, lieknas, tvirto žingsnio ir inteligentiškos veido išraiškos. Tokia išvaizda yra Dievo dovana ir kiekvienos moters idealas, bet ne visus Dievas ja apdovanojo. Bet ir tie, kurie šios dovanos neturi, gali turėti tokį pat ar dar didesnį pasisekimą, jei tik vyriškai elgsis.

      Kadangi šių laikų mergaitė labai mėgsta šokti, berniuko sugebėjimas gražiai šokti yra taip pat pasisekimo paslaptis. Jei kuris nors berniukas gerai šoka, visuomet yra laukiamas ir pageidaujamas šokių salėse bei subuvimuose.

      Tad mandagumas beveik praranda savo reikšmę, palyginus jį su vyriškumu. Jei kiekviename berniuko žingsnyje atsispindės vyriškumas, o moteriškumas bus išnykęs, jis galės pavergti kiekvienos mergaitės širdį.

Jus gerbianti Genovaitė

Mieloji Genovaite,

      Tavo laiškas tikrai įdomus, jame yra puikių minčių, bet netrūksta ir klaidų. Štai beri gražiausias mintis apie vyriškumą, bet po to brūkšteli vieną neapgalvotą sakinį ir viską sugadini. Visa tai, ką rašai apie vyriškumą, yra teisinga, gražu, įsidėmėtina kiekvienam berniukui. Bet atrodo, kad neturi aiškių idėjų apie tikrą mandagumą. Tavo galvoje yra lyg ir susidariusi klaidinga mandagumo sąvoka. Tu mandagumu laikai ne nuoširdų, korektišką ir taktišką elgesį, bet gal daugiau tik šaltų ir oficialių formų laikymąsi ir donžuaniškumą.

 

V. Noreikosnuotrauka

Bažnyčios kertinio akmens šventinimo dieną Marijos Gimimo parapijos klebonas kan. J. Paškauskas ir kiti žymesnieji iškilmių dalyviai prie naujos bažnyčios projekto. Dešinėje stovi projekto autorius, architektas J. Mulokas. Apie šj projektą buvo plačiai rašyta ir dienraštyje “Chicago Daily Tribune”.

      Kur yra tikras, nuoširdus mandagumas, o kur tik šaltos išorinės formos, gal geriau paaiškės iš mažo pavyzdėlio. Aštuoniolikos metų jaunuolis Algis laimėjo gimnazijos sporto varžybose pirmą vietą. Kitą rytą gimnazijoje Algis, apsuptas draugų, dalinosi vakar dienos įspūdžiais. Štai ateina Vacys ir, suplojęs Algiui per petį, linksmai sako: "Vyras esi, Algi, puikiai apgynei mūsų klasės garbę!" Algis pasitraukia žingsnį atgal, elegantiškai nusilenkia ir kažkokiu sarkastišku, puikybe dvelkiančiu šypsniu jam atsako: "Labas rytas!" Visi suprato, kad tuo savo elgesiu jis lyg ir norėjo Vaciui priminti mandagumo pareigą: pirma reikia pasakyti "labas rytas", o tik paskui kalbėti apie jo vakarykštį pasisekimą. Vis dėlto tas jo elgesys, tas elegantiškas nusilenkimas ir "labas rytas" sugadino visų nuotaiką: klegesys nutilo, jaunuolių veidai apsiniaukė, ir visi išsiskirstė gimnazijos koridoriuje.

      Pasakykite dabar, kuris iš jų buvo mandagesnis: Algis ar Vacys? Be mažiausio abejojimo — Vacys. Algio pasielgimas buvo labai nemandagus, o Vacys tuo draugišku suplojimu per petį, nors ir be šalto, oficialaus "labo ryto", parodė natūralų nuoširdumą ir mandagumą.

      Mandagus yra tas žmogus, kurs savo elgesiu kitų neužgauna, nepažemina, bet stengiasi kiekvienam palodyti pagarbą, draugiškumą, suteikti malonumo. Mandagumas turi būti paprastas. Klaidinga manyti, kad, norėdamas būti mandagus, turi elgtis, kaip išdidus povas ar pasipūtęs kalakutas.

      Mandagumas ir tikrasis vyriškumas yra labai tampriai surišti. Negalima kalbėti apie berniuko vyriškumą, jeigu jis neturės mandagumo. Mandagumas yra ne tik berniuko pasisekimo paslaptis mergaičių pasaulyje, bet jis yra geriausia pasisekimo garantija kiekvienoje srityje. Teisingai sako vokiečių patarlė, kad "su skrybėle rankoje galima pereiti per visą pasauli".

      Tikrai, mieloji Genovaite, su tuo turi sutikti. Jeigu Tau dabar kai kas ir kitaip atrodo, palauk vienus kitus metus, ir savo nuomonę pakeisi. Tavo laišką aš kartą perskaičiau vyresniųjų skaučių sueigoje (jos beveik visos jau buvo peržengusios dvidešimtuosius metus), ir žinai, kaip jos į jį reagavo? Sutiko su tuo, ką rašai apie vyriškumą, bet išgirdusios, kad labai mažai reikšmės duodi berniuko mandagumui ir sakai, kad nerūpestingumas yra labai vyriška ir pavergianti ypatybė, jos pasakė: "Ir mes panašiai galvojome, kai buvome tokio amžiaus, kaip ji. Jaunos dienos — neprotingos."

      Ir kitų mergaičių atsiliepimai į Tavo laišką yra panašūs. Laimutė iš Kanados rašo, kad berniuko judrumas ir linksmumas nėra mandagumo priešingybė. Mandagumas esąs reikalingas tiek berniukui, tiek ir mergaitei. "Mandagumas atidaro duris į kiekvienus namus. Berniuko mandagumas atidarys ir mergaitės širdies duris."

      Ta pati Laimutė rašo ir apie Dalės laišką, buvusį "L. L." 11 numeryje. Visiškai sutinka su duotu atsakymu ir dar prideda, kad tokio amžiaus mergaitės stengtųsi kovoti su savo palinkimu nuolat svajoti apie berniukus, kad paklustų tėvams ir vyresniesiems. Jei laiką leis, tik svajodamos apie nerealius dalykus, gyvenimui nepasiruoš. Joms reikėtų daugiau susidomėti mokslu, menu, muzika. Šie dalykai joms ateity bus labai naudingi ir dabar atitrauks dėmesį nuo "romantizmo" ir tuščių svajonių.

      Daug pamokymų jūs, mergaitės, girdite iš savo mamų, mokytojų, auklėtojų. Gal visa tai jums nė į galvą netelpa. Tur būt, ir šio straipsnelio mintys ne visai derinsis su jūsų įsitikinimais, bet jus visas labai prašau tik vieno dalyko: prisiverskite ir sutikite, kad šio straipsnelio antraštė yra teisinga. Juk ji yra paimta iš garbingo ir gyvenime prityrusio mūsų poeto Maironio "Pavasario Balsų": "Jaunos dienos — neprotingos, paklydimais gan turtingos." Jeigu taip kalbėtų "realistai", gal būtų galima ir nesutikti, bet juk čia yra "romantiko" — poeto žodžiai...

J. Vaišnys,S. J.