Jeigu vienuolynuose išbujojo krikščioniškojo heroizmo asmenybės, tai niekas tuo nesistebi, bet kartais ir tokiose sąlygose, tokiose aplinkybėse, kurios labai prieštarauja susitelkimui ir įsigilinimui į savo vidaus pasaulį, atsiranda sielų, nepatenkintų šiuo gyvenimu, suprantančių praeinančių daiktų vertę ir siekiančių tokio gyvenimo, kurs nepraeis. Tai, žinoma, reikalauja nemažo heroizmo.

      Daugumas, išgirdę Hollywoodo vardą, pagalvoja, kad ten yra tik visokių nuodėmių ir nedorybių vieta, kad ten nėra jokių aukštesnių idealų, o vien tik kūno ir kūniškų malonumų ieškojimas ir garbinimas. Kaip kiekvienas per didelis apibendrinimas yra klaidingas, taip klaidinga ir visu šimtu procentų pasmerkti Hollywoodo artistus. Be abejo, kad ten yra nemaža tokių, kurie nepakyla aukščiau šios žemės malonumų ieškojimo, bet tarp jų pasitaiko ir labai gražių sielų, kurios veržiasi aukščiau, kurios siekia tikrų vertybių. Tokių sielų pasitaiko tarp įvairių tikybų vyrų ir moterų. Čia paminėsime tik tris katalikus, kurie yra iškilę iki pačių kino vaidybos viršūnių. Bet šios viršūnės jų nepatenkina ir jie nori kilti dar aukščiau. Šios trys kilnios asmenybės yra: Bing Crosby, Loretta Young ir Ann Blyth.

      Bing Crosby, vienas populiariausių Hollywoodo artistų, kas vakarą kalba rožančių drauge su savo vaikais. Kilęs iš pavyzdingos katalikiškos šeimos, išauklėtas jėzuitų kolegijoje, jis nė Hollywoodo aplinkoje neprarado savo gilaus tikėjimo. Maždaug prieš dešimtį metų jis vedė artistę Anna Dixie, su kuria labai gražiai gyveno ir susilaukė keturių kūdikių. Prieš porą metų jo mylima žmona mirė. Tai buvo didelis smūgis jos vyrui, bet jis jį vyriškai pernešė. Žmonos liga ir mirtis jį labiau supažindino su kančios problema. Dabar jo tikėjime ir jo dvasiniame gyvenime lyg ir pinasi viena su kita dvi mintys: kančia ir artimo meilė. Artimo meilė švelnina kančią ir duoda jai prasmę, todėl Bing Crosby, atrodo, tai artimo meilei nežino ribų: savo pinigais prisideda prie bažnyčių, ligoninių bei prieglaudų statybos ir išlaikymo. Hollywoode jo vardas beveik neatskiriamai yra surištas su religija ir su artimo meile. Jį gerbia tikintieji, juo stebisi ir atšalę nuo tikėjimo. Šviesus Bing Crosby pavyzdys gal ne vienam padeda surasti tikrąjį kelią. Kur tik jis pasisuka, visi prie jo skuba prašyti autografų, nori ką nors iš jo lūpų išgirsti, ką nors apie jį sužinoti, bet Bing Crosby tokių progų, kiek gali, vengia. Jis yra labai kuklus ir nemėgsta, kad kiti jį garbintų. Jis gyvena ir dirba aukštesniems dalykams.

      Loretta Young yra kita šviesi Hollywoodo asmenybė. Ją geriau galėsime pažinti iš jos pačios laiško, rašyto vienam Pietų Afrikos kunigui, kurs kvietė ją atvykti į Afrikoje ruošiamą Eucharistinį Kongresą. Štai jos laiško vertimas:

      "Didžiai Gerbiamas Tėve, Jūs man parodėte labai malonų atidumą, pakviesdamas į Eucharistinį Kongresą. Dėkoju, kad Jūs, ruošdamas tą kongresą, pagalvojote ir apie mane. Deja, šeimos reikalai ir darbas man neleidžia atvykti. Bet norėčiau Jūsų tikintiesiems pasakyti, kad tūkstančiai mylių, skiriančių Kaliforniją nuo Pietų Afrikos, nieko nereiškia katalikams, branginantiems savo Bažnyčią. Kur tik aš šiomis dienomis būsiu, ar namie, ar teatre, ar prieš filmų aparatą, man niekas nekliudys būti savo dvasia su Jumis. Gal būt, pasaulis to nesupranta ir negali suprasti. Viena mano mylimiausių tikėjimo tiesų yra Mistinio Kristaus Kūno tiesa. Dėl to mes esame Kristaus rankos, Kristaus pirštai, ir, nežiūrint didžiausių distancijų, niekados negalime būti toli vieni nuo kitų. Man yra labai malonu, kad tokiu būdu galėsiu būti susijungusi su Jumis. Man taip reikia maldų. Ar galiu paprašyti, kad savo maldose prisimintumėte mane ir mano artimuosius?"

      Ann Blyth taip pat yra žinoma, kaip uoli katalikė. Kaip kiekvienais metais, taip ir šiais. Los Angeles kardinolas Mac Intyre suorganizavo Hollywoodo artistams ir kitiems filmų darbininkams susikaupimo dieną. Šiais metais susikaupimo dienoje dalyvavo 1500 asmenų. Didžiausia kardinolo padėjėja, ruošiant šią susikaupimo dieną, buvo Ann Blyth. Kad dalyvavo toks didelis skaičius, tai dalinai jos nuopelnas, nes ji visus kvietė, sakė kalbas, įrodinėjo, kad reikia visiems Hollywoodo artistams ir darbininkams bei filmų gamintojams ir direktoriams pakelti mintis prie Dievo. Daugelis atliko išpažintį ir ėjo Komunijos.

      Šie pavyzdžiai, ir daugelis kitų, aiškiai įrodo, kad šventu tapti reikia tik noro. Nesvarbu, kur gyvensi, ką dirbsi, kokį pašaukimą ar luomą pasirinksi, visur gali surasti Dievą, visur gali jausti Jo artumą ir Jo malonės spindulius.    

J.Vaišnys, S.J.