Kuris auklėjimo klausimas lietuviams berniukams ir mergaitėms įdomiausias? Ką jie galvoja apie Amerikos jaunimo dorovę? Kiek komikų perskaito per savaitę? Kokią profesiją daugumas keta pasirinkti? Kurie lietuviški žurnalai jų daugiausia mėgstami? Į visus šiuos ir kitus klausimus jaunieji lietuviai atsakė, užpildydami specialią anketą Čikagos — Amerikos lietuvių centro — šeštadieninėje gimnazijoje.

     Kam įdomu patikrinti, ar teisingai galvoja apie mūsų mokyklinį jaunimą, 1. teperskaito klausimą, 2. teatsako į jį pats, 3. tepalygina savo atsakymą su tikrove.

     1.    Vieniems mokinių maloniau draugauti su lietuviais, kitiems — su amerikiečiais berniukais ir mergaitėmis. Koks procentas mieliau bendrauja su lietuviais ir koks su amerikiečiais?

85% berniukų ir 85% mergaičių: su lietuviais,
5,5%     ”     7.5%     ”      su amerikiečiais,
6,5%     ”     7.5%     ”      su abiem.

Keletas berniukų nežino, su kuriais maloniau.

     2.    Kodėl daugumai maloniau draugauti su lietuviais? Kuri iš šių priežasčių gavo daugiausia berniukų ir kuri daugiausia mergaičių balsų? a. geriau išauklėti; b. kadangi esu lietuvis; c. daugiau bendrų interesų; d. draugiškesni; f. netokie tušti, rimtesni; g. geriau mane supranta.

     Berniukų balsų daugiausia gavo netokie tušti, rimtesni. Mergaitėms rimtumas ir gilumas mažiau imponuoja. Ta priežastis, berniukams svarbiausia, mergaitėms paskutinėje vietoje. Mergaičių balsų daugiausia gavo: daugiau bendrų interesų.

     Keletas pavienių, bet įdomių nuomonių: "lietuviai nesididžiuoja savo turtu, mašinomis, kaip amerikiečiai" (7 kl. berniukas), "dar nespėjau sua-merikonėti" (8 kl. berniukas), "kai esu pas amerikiečius, jaučiuosi atsiskyrėlis" (7 kl. berniukas), "lietuvės mergaitės ne tokios pasileidusios" (7 kl. berniukas), "amerikiečiai nenusimano auklėjimo ir politikos klausimuose" (8 kl. mergaitė).

     3.    Kas labiausiai lietuviuose berniukuose ir mergaitėse nepatinka, kad kai kurie maloniau draugauja su amerikiečiais?

     Patinka viskas. Mieliau draugauja, nes gyvena arti namų, turi daugiau progų susieiti, klasės draugai yra amerikiečiai ir pan. Tik porai mergaičių atrodo, kad lietuviai berniukai perdaug išdidūs.

     4.    Ką mūsų jaunimas galvoja apie mišrias vedybas? Ar lietuvį jaunuolį, kuris veda amerikietę (arba lietuvaitę, ištekančią už amerikiečio) reikia girti ar peikti?

     Beveik pusė atsakė: peikti. Kita pusė liepė nei girti nei peikti.

42% berniukų ir 44% mergaičių: peikti,

42%    ”                 30%   ”  nei girti nei peikti.

     —    Nereikia nei girti nei peikti, — sakė viena pusė. — Juk tai pačių vedančiųjų reikalas. Jei įsimylėję ir gerai sugyvena, kam peikti? — toks buvo šitos pusės argumentas.

     —    Ne, — sakė kita pusė, — reikia peikti. Viena, tokie vedusieji nesugyvens. Antra, jie patys ir jųjų vaikai netrukus nutaus.

     Keletas charakteringesnių peikusios pusės išsireiškimų: "toks jaunuolis yra lietuvybės išdavikas" (6 ir 7 kl. berniukas), "žudo savo tautą" (8 kl. berniukas), "užtenkamai dar yra lietuviško jaunimo" (5 kl. mergaitė ir 7 kl. berniukas), "todėl, kad jis ir ji išsižada lietuvybės dėl savo jausmų žmogui" (8 kl. mergaitė).

     5.    Kaip dažnai tėvai pasikalba su savo vaikais apie Lietuvą ir lietuvius?

77% berniukų ir 88% mergaičių: dažnai,

14%    ”       12%    ”        retai,

5%     ”        0%    ”      labai retai.

     Pagarba lietuviams tėvams!

     6.    Kurį lietuvišką žurnalą mokiniai daugiausia skaito?

Berniukai — "Skautų Aidą"—22%,

Mergaitės — "Laiškus Lietuviams" ir "Skautų Aidą" — po 25%.

     7.    Ką mokiniai galvoja apie Amerikos jaunimo dorovę? Kuris iš 5 atsakymų jiems atrodė teisingiausias?

     a. labai aukšta; b. aukšta; c. vidutiniška; d. žema; e. labai žema.

45% berniukų ir 44% mergaičių: vidutiniška,

28%    ”        41%    ”       žema,

15%    ”        8%     ”       labai žema.

     Tik keli atsakė: aukšta arba labai aukšta.

     8.    Neseniai Čikagos priemiestyje buvo nužudyti trys berniukai. Tokių Įvykių Amerikoje nereta. Kokia, mokinių nuomone, yra svarbiausia panašių nusikaltimų priežastis? a. blogi filmai; b. tėvų apsileidimas; c. blogi komikai; d. tėvų skyrybos; e. girtavimas; f. bažnyčios nelankymas ar dar kas kita?

     Tiek berniukai, tiek mergaitės pirmoje vietoje apkaltino tėvų apsileidimą. Berniukams antroje vietoje buvo skyrybos, trečioje — girtavimas. Mergaitėms girtavimas neatrodo toks blogas; jis nustumiamas toli į galą. Joms antroje vietoje stovi blogi filmai, trečioje — skyrybos.

     9.    Ar jaunieji lietuviai jau spėjo užsikrėsti komikų skaitymu? Kuris atsakymas gavo daugiausia balsų į klausimą, kiek komikų perskaito per savaitę? a. nė vieno; b. vieną; c. keletą; d. daug. Atsargiai. Atsakymas bus kitoks negu daugelis laukia.

     Daugiausia — milžinišku procentu — atsakė: nė vieno!

60% berniukų ir 81% mergaičių: nė vieno,

15%       ”           10%        ”    vieną,

15%       ”            5%          ”    keletą.

     Taigi, berniukai komikais domisi daugiau negu mergaitės.

     10.    Kaip dažnai pasitaiko, kad mokinių ir jų tėvų nuomonės nesutinka ir susikerta? a. dažnai; b. retai; c. labai retai; d. beveik niekad.

     Daugiausia atsakė: retai. Tačiau nemažas skaičius nesutaria dažnai.

39% berniukų ir 37% mergaičių: retai,

13%     ”       28%     ”      labai retai,

6%      ”      15%      ”      beveik niekad,

36%     ”      20%      ”      dažnai.

     11.    Dėl kokių dalykų mokinių nuomonės daugiausia skiriasi nuo tėvų?

     Balsų daugumu tuojau pat iš atsakymų iškyla: pasilinksminimų ir draugų lankymas; namo grįžimo laikas; pinigai. Paskutinysis atsakymas ypač dominuoja mergaičių tarpe. Tik jos vietoj "pinigų" vartoja žodį "drabužiai", kas tėveliams praktiškai reiškia tą patį.

     12.    Kuris iš šių auklėjimo klausimų Įdomiausias berniukams ir kuris mergaitėms? a. kaip išlikti geru lietuviu;

     b. mandagus elgesys; c. kaip geriau pažinti save; d. berniuko ir mergaitės draugavimas; e. kaip pažinti savo pašaukimą; i. nesutarimai su tėvais; g. kaip laimėti draugų ir daryti jiems įtakos.

     Mergaitėms: 1 kaip išlikti geru lietuviu,

     2. berniuko ir mergaitės draugavimas.

     Berniukams: 1. berniuko ir mergaitės draugavimas,

     2. kaip išlikti geru lietuviu.

     Trečią vietą tiek berniukams, tiek mergaitėms užima: kaip laimėti draugų ir daryti jiems įtakos.

     13.    Koks berniukų ir mergaičių procentas praėjusią vasarą buvo stovykloje?

     Berniukų — 72%, mergaičių — 52%. Daugumui atrodo, kad turėtų būti atvirkščiai: daugiau mergaičių, bet taip nėra.

     Iš stovyklavusiųjų, kaip galima laukti, daugiausia buvo skautų stovykloje: berniukų stovyklautojų ten buvo 80%, mergaičių — 72%.

     14.    Kodėl kai kurie nebuvo stovykloje? Kuri iš šių priežasčių vyrauja? a. nepatinka; b. vasaroja su tėvais arba kitur; c. dirbo; e. tėvai neleido, trūko pinigų; e. lankė vasaros mokyklą.

     Mergaitėms: 1. vasarojo su tėvais arba kur kitur,

     2. dirbo.

     Berniukams: 1. dirbo,

     2. vasarojo su tėvais arba kur kitur.

     15.    Vienas anketos klausimas buvo: "Kuo aš galvoju būti, kai užaugsiu?" Kokios trys profesijos labiausiai traukia berniukus ir kokios mergaites?

     Berniukai: 1. Inžinierius,

     2.    Gydytojas,

     3.    Lakūnas.

     Mergaitės: 1. Gydytoja,

     2.    Gailestingoji sesuo,

     3.    Chemikė.

     16.    Ar bent pusė mokinių lankytų šeštadieninę gimnaziją, jei tėvai paliktų visišką laisvę jiems apsispręsti? Nepamirškim, kad eiti į mokyklą šeštadienį, kai jų draugai amerikiečiai yra laisvi ir daro, ką nori, nėra lengva!

     Lankytų daugiau negu pusė.

65% berniukų ir 78% mergaičių: lankytų,

27%    ”        16%    ”       nelankytų,

8%     ”         6%    ”       nežino.

     Ačiū Dievui, mūsų jaunųjų širdyse tėvynės meilė ir domėjimasis Lietuva dar nėra užgesę.

     Išvada. Anketa praskleidė nemaža užuolaidos į jaunųjų lietuvių vidaus pasaulį ir leido pažvelgti į jų galvoseną, polinkius, problemas. Parodė taip pat, kad daugumos mūsų jaunųjų domimasi Lietuva ir sveikai žiūrima į gyvenimo ir doros klausimus. Be abejo, tai pirmoje eilėje tėvų tautinio ir religinio susipratimo vaisiai. Nemaža yra jauniesiems lietuviams davę ir šeštadieninės mokyklos pedagogai, pačių mokinių žodžiais, aukoją jaunajai kartai savo laisvalaikį ir jėgas. Tebūnie tai tėvams ir auklėtojams padrąsinimas ir toliau sąžiningai formuoti sau Viešpaties patikėtųjų tautinę ir dorovinę sąmonę.

   A. Tamošaitis, S. J.