1956 M. SAUSIO (JANUARY) MĖN. VOL. VII, NO. 1

     Kiekvienų metų pradžia redakcijai yra gera proga pasveikinti savo skaitytojus bei bendradarbius ir supažindinti juos su ateities planais. Eisime ir toliau tuo pačiu keliu, tik stengsimės vis labiau jį tobulinti ir ieškoti naujų būdų bei priemonių, kad galėtume daugiau padėti savo tautiečiams dvasiniuose reikaluose. “Laiškų Lietuviams” turinį galima išreikšti trimis žodžiais: Tiesa, Gėris, Grožis. Ieškantiems tiesos, padėsime ją surasti, sklaidydami tikėjimo abejojimus ir neaiškumus. Siekiančius gėrio saugosime nuo blogio pinklių ir apgaulių. Išsiilgusiems grožio mėginsime nurodyti bent kryptį, iš kur šviečia jo spinduliai.

     Vienas kitas kartais pasako, kad jau sumažėjo “Laiškų Lietuviams” įdomumas. Pradžioje buvę daugiau aktualesnių ir įdomesnių straipsnių bei klausimų. Bet yra ir tokių, kurie šiuo klausimu pareiškia visiškai priešingą nuomonę: jiems dabar šis žurnalas yra įdomesnis negu pirmiau. Kaip ten bebūtų, norime tik tiek pasakyti, kad kiekvieno laikraščio ar žurnalo įdomumas didele dalimi priklauso ir nuo pačių skaitytojų. Jau daug kartų esame minėję, kad ilgesniais ar trumpesniais straipsniais mes stengiamės atsakyti į skaitytojų klausimus ir pageidavimus. Reikia pripažinti, kad pirmiau iš skaitytojų gaudavome daugiau ir įdomesnių klausimų, todėl ir atsakymai būdavo įdomesni. Dabar gal jau daug kas skaitytojams paaiškėjo arba gal klausti nusibodo, kad vis mažiau laiškų ateina. Bet redakcija tokių laiškų labai laukia. Nuo jų priklausys laikraščio įdomumas ir aktualumas.

     Kviečiame visus, kas gali, bendradarbiauti ne tik klausimais, bet ir straipsniais. Žinoma, šiose sąlygose gal nėra lengva rašyti. Daugumas, dirbdami ne savo profesijos darbą, praranda norą ką nors veikti arba rašyti, tačiau vis dėlto reikia atsiminti, kad užkasti savo talentus yra nusikaltimas prieš visuomenę. Žmogus, būdamas socialinis gyvis, turi savo žiniomis dalintis ir su kitais. Juo tas darbas bus sunkesnis, juo bus ir nuopelningesnis. Temos gali būti įvairiausios, per daug neišeinant iš mūsų plano ribų (tiesa, gėris, grožis). Mielai dėtume ir trumpus beletristinius kūrinėlius, ugdančius grožį. Labai būtume dėkingi ir už gražias nuotraukas, kurios taip pat gali labai daug pasitarnauti grožiui. Tur būt, jau pastebėjote, kad mūsų dedamos iliustracijos ne būtinai turi kokį nors ryšį su straipsniais. Juk ir graži fotografija ar meniškas paveikslas išreiškia kokią nors temą, kokią nors mintį, kartais gal neblogiau už ilgą straipsnį.

     Taip pat labai pageidautume ir trumpų vaizdelių, trumpų gražių minčių ir net atskirų posakių. Šiais metais kaip tik stengsimės daugiau jų vartoti, vengdami, kiek bus galima, ilgų straipsnių. Kai kas mano, kad žurnalo lygis bus aukštesnis, jeigu bus dedami ilgi ir sunkiu stiliumi parašyti straipsniai (dėl to jie “Laiškų Lietuviams” net neskaito žurnalu). Mūsų nuomonė yra visiškai priešinga: juo trumpiau, aiškiau ir paprasčiau sugebėsi išreikšti savo mintis, tuo geresnis bus straipsnis ir tuo daugiau jis prisidės prie žurnalo lygio pakėlimo. Aukšto lygio žurnalu laikome tą, kurs eina iš rankų į rankas, kurs perskaitomas nuo pradžios iki galo, bet ne tą, kurs tiesiai iš spaustuvės eina pelėti į lentynas.

     Šia proga visiems mūsų skaitytojams, rėmėjams ir bendradarbiams, padėjusiems praėjusiais metais mums nešti nelengvą naštą, nuoširdžiai dėkojame.   Redakcija