Filatelija yra tapusi istorijos veidrodžiu. Pašto ženkluose yra įamžinami ir paskleidžiami po visą pasaulį svarbiausieji istorijos įvykiai. Tad visai nenuostabu, kad ir tas įvykis, kuris pakeitė ne tik atskirų tautų santykius, bet visos žmonijos santykius su Dievu — Kristaus atėjimas į šį pasaulį — kultūringo pasaulio yra tinkamai paminėtas pašto ženkluose. Šiuose dviejuose puslapiuose esančiose iliustracijose yra dvidešimt pašto ženklų, kuriuos išleido įvairios tautos paminėti svarbiausiam istorijos įvykiui — Kristaus gimimui. Būtų įdomu apie kiekvieną jų pakalbėti, bet paminėsime bent vieną kitą.

     1.    1945 m. Šveicarijoje išleistas pašto ženklas, pasibaigus antrajam pasaulio karui. Jame yra užrašas: "Pax hominibus bonae voluntatis — Ramybė geros valios žmonėms". Šveicarai norėjo šiuo pašto ženklu paskleisti po visą pasaulį mintį, kad taika ir ramybė žmonijoje įsiviešpataus tik tada, kai tarp žmonių nebus neapykantos ir keršto, bet Kristaus atneštoji meilė ir gera valia.

     2.    1948 m. Australijoje išleistas pašto ženklas paminėti populiarios kalėdinės giesmės "Stelle Nacht" 130 metų sukakčiai. Ši giesmė yra kilusi 1818 m. Austrijoje, žodžius yra parašęs kunigas Josef Mohr, o melodiją sukūręs vargonininkas Franz Gruber. Ši giesmė dabar yra išversta į visas kultūringas kalbas.

     3.    ir 4. Austrijoje išleisti pašto ženklai su besimeldžiančiu kūdikiu, kuris geriausiai simbolizuoja Kristaus žodžius: "Jei netapsite toki kaip kūdikiai, neįeisite į Dangaus karalystę".

     5. Olandų išleistas pašto ženklas su trijų karalių žvaigžde, kuri, olandų papročiu, yra nešama vaikų iš namų į namus, giedant kalėdines giesmes.

     Toliau yra Brazilijos pašto ženklas su trimis karaliais ir keli vengrų išleisti labai įdomūs pašto ženklai, kuriuose yra sukombinuoti kalėdiniai įvykiai su Vengrijos istorija. Pvz., nr. 9 atvaizduoti trys karaliai, kurie sveikina Mariją su Kūdikiu, yra vengrų karaliai: Steponas, Vladislovas ir Emerichas.

     Dar yra du įdomūs italų pašto ženklai (8 ir 13), išleisti paminėti ciesoriaus Augusto 2000 m. sukakčiai ir Leonardo da Vinci 500 m. sukakčiai. Juose atvaizduoti kalėdiniai motyvai. Panašiais motyvais yra išleisti ir čia atvaizduoti Vokietijos, Kubos, Monako, Peru pašto ženklai. Pats paskutinis yra Argentinos pašto ženklas su arkangelu Gabrieliu, pranešusiu Marijai apie Išganytojo atėjimą. Dabar ark. Gabrielis yra paštininkų, telefonistų ir filatelistų globėjas. Yra prašoma jo pagalba, kad paštininkų ar telefonistų pranešamos naujienos būtų linksmos ir malonios, kaip linksma buvo jo pranešta visam pasauliui naujiena — Kristaus atėjimas.

Redaktorius