Dail. Antanas Rūkštelė yra realistinės meno krypties atstovas. Jam gamta yra įkvėpėja, įvairių savo nuotaiku teikėja, o tokiu būdu ir spalvingo žaismo skatintoja. Visa tai juste juntama ir matoma jo kūryboje. Žmogus gamtoje yra dalis pačios gamtos. Užtat A. Rūkštelės tapyboje dažnai matome žmogų, sujungtą su gamta. Jo tapyboje esmę sudaro ne motyvas, bet nuotaika.

     A. Rūkštelė gimė Degučiuose, Zarasų apskr., 1906 m. spaliu mėn. 22 d. Pradžios mokykla, baigė Rusijoje, o gimnaziją Lietuvoje. 1929 m. baigė Kauno Meno Mokyklą. 1934 m. gavęs Švedijos Baltijos Instituto stipendiją, išvyko į Stockholmą studijuoti etnologijos, kuriam laikui nutraukdamas istorijos universitetines studijas Kaune. Gilindamasis mene, apvažinėjo visus Skandinavijos ir Vakarų Europos kraštus. Didžiųjų meistrų tapyba buvo pagrindinis studijų tikslas. Vilniaus universitete baigė meno istoriją.

     Studijų metais pašventė daug laiko muziejiniam darbui. Nuo 1925 m. buvo konservatoriumi Čiurlionio Galerijoje, o nuo 1926 m. — Vytauto Didžiojo Kultūros Muziejaus etnografinio skyriaus vedėju. Be to. Švietimo Ministerija jam pavedė instruktuoti ir prižiūrėti visus Lietuvos provincijos muziejus. Jo iniciatyva buvo pradėtas kurti Tėviškės muziejus (po atviru dangumi). Jame turėjo būti atvaizduotas visos Lietuvos senasis kaimo gyvenimas. Eilę metu jis rašė meno ir etnografijos klausimais periodinėje spaudoje ir išspausdino atskirų lietuviu liaudies meno studijų.

     Tapyboje dail. A. Rūkštelė pradėjo aktyviai reikštis 1932 m., iki šiol yra nupiešęs apie 600 paveikslu. 1944 m. jėga atplėštas nuo Lietuvos mokslinio bei muziejinio darbo, gyvenęs Vokietijoje, Australijoje, o dabar Amerikoje, beveik visą laiką pašvenčia menui. Australijoje buvo surengęs keturias savo kūriniu parodas ir dalyvavęs visoje eilėje mišriu parodu. Prieš porą metu atvažiavęs į Ameriką, jau spėjo suruošti tris savo kūriniu parodas: Los Angeles, Čikagoje ir Detroite. Pernai surengtoji dail. A. Rūkštelės paroda Čikagoje buvo skirta jo amžiaus auksinei sukakčiai paminėti.