Ateinančiais metais yra ruošiama Briuselyje milžiniška pasaulinė paroda, kurioje dalyvaus 48 valstybės. Tai bus 31-ji pasaulinė paroda. Pirmoji šios rūšies paroda įvyko 1851 m. Londone. Ją aplankė apie šeši milijonai žmonių. Po tokio pasisekimo ir kitos Europos valstybės vėliau ruošė pasaulines parodas. Ateinančių metų parodą, manoma, aplankys apie 35 milijonai žmonių.

     Parodos rengėjai 1954 m. išleido raštą, kuriame paaiškinamas parodos tikslas. Ten sakoma, kad mūsų laikais susidariusi spraga tarp milžiniško technikos progreso ir bendro žmogaus išsivystymo. Reikia suderinti technikos ir aukštesniųjų žmogaus vertybių išsivystymą, žmogus turi apsigalvoti apie savo vietą pasaulio pažangoje ir prisiminti žmogiškąsias vertybes.

     Kitas parodos tikslas — tarptautinis bendradarbiavimas. Tautos nėra atskiros nepriklausomos salos, bet visos žmonijos gyvenimo dalyvės. Nei viena tauta, nei vienas kontinentas negali tik sau gyventi. Paroda nori iškelti tarptautinio bendradarbiavimo būtinumą visose srityse.

     Belgija ruošiasi užimti didžiausią parodos dalį. Iš 200 parodai skirtų hektarų ji užims 45 hektarus. Pirmą kartą šioje parodoje dalyvaus ir UNO, UNESCO bei kiti europietiško formato organizmai. Bus dvi ypatingos tarptautinės sekcijos, skirtos mokslui ir menui.

     Ir Bažnyčia nenori šioje parodoje atsilikti. Katalikų Bažnyčiai yra skirta apie aštuoniolika tūkstančių kvadratinių metrų. Planai dalyvauti parodoje buvo pradėti 1954 m., o 1956 m. buvo šv. Tėvo patvirtinti. Pagrindinė plano mintis yra tokia: dabartinis žmogus vargsta ir ieško savo gyvenimo prasmės: Žmogus gyvena viltimi, nes Dievas jį išaukštino ir padarė regimojo pasaulio karaliumi. Bus atvaizduotas Dievo ieškojimas paklydusio žmogaus. Bus iškelta Kristaus, Bažnyčios ir šventųjų įtaka tiek žmogaus išganymui, tiek mokslui ir kultūrai.

     Parodos centre bus bažnyčia su 2.500 vietų. Žymūs mūsų laikų pamokslininkai bus pakviesti dalyvauti. Prie bažnyčios bus speciali koplyčia, kur bus nuolat laikomas Švenč. Sakramentas. Parodoje atitinkama vieta yra rezervuota ir Vatikano valstybei. Todėl manome, kad tie, kurie turės galimybės ateinančiais metais aplankyti parodą, patenkins ne tik savo smalsumą, bet turės nemaža ir dvasinės naudos.