DR. A. BALTINIS

AIŠKŲ LIETUVIAMS" dešimt metų sukaktis sutampa su daugumos lietuvių pirmuoju dešimtmečiu Jungtinėse Valstybėse ir kituose užjūrio kraštuose. Šio leidinio atsiradimas ir jo išaugimas į rimtą, aukšto lygio religinės kultūros žurnalą yra didelis Tėvų Jėzuitų — Redaktorių ir leidėjų — nuopelnas, atitinkąs visų lietuvių troškimus ir siekimus Naujame Pasaulyje. "Laiškai Lietuviams" yra tarsi veidrodis, kuriame atsispindi darbas ir auka, ryžtas ir ištvermė, religinė šviesa ir tautinė sąmonė, žvilgsnis į savo aplinką ir ateities troškimai, darbai dvasinei kultūrai kelti ir lietuvių tautai ugdyti.

     Visiems šiems uždaviniams nuo pirmos savo pasirodymo dienos "Laiškai Lietuviams" stengėsi tarnauti, vesdami žmones į gilesnį idėjinį, dvasinį ir religinį gyvenimą, iškeldami didžiuosius religinius klausimus, liečiančius Dievą ir žmogų, amžinybę ir laiką, nemirtingumą ir visa ko išnykimą. Sąryšy su mūsų išeivijos sąlygomis, nedideliu palyginti mūsų skaičiumi laisvajame pasauly ir tuo faktu, kad esame išblaškyti po visus pasaulio kraštus, "Laiškams Lietuviams" tenka sunkus ir sudėtingas uždavinys. Kai kitos katalikiškos tautos turi šimtus religinių žurnalų visiems sluoksniams, visiems skoniams ir visiems išsilavinimo laipsniams, tai "Laiškai Lietuviams" turi patenkinti visus lietuvių katalikų reikalus. Ir "Laiškai Lietuviams" šį savo uždavinį dešimt metų bėgyje yra gerai atlikę.

     "Laiškuose Lietuviams" galima rasti atsakymus į visus moderniojo religinio gyvenimo klausimus. Inteligentai juose gali skaityti apie religiją ir mokslą, apie tikėjimą ir dogmas, apie krikščionybę ir jos padėtį pasaulyje, apie žinojimo ir patyrimo ribas, net apie lietuvių politiką ir jos sroves. Vedusieji ir besiruošiantieji į moterystę gali rasti atsakymus į jų gyvenime iškilusius klausimus, o jaunimas gali rasti daug naudingų dalykų įdomiai vedamose "Jaunimo Paslaptyse". Tekstas papuošiamas žymiomis iliustracijomis, imtomis iš pasaulinių ar lietuvių dailininkų kūrybos. Redakcija seka religinį gyvenimą ir jo problemas, deda atitinkamus straipsnius ir reaguoja į laiko ženklus.

     Eidama šiuo keliu, Redakcija ir leidėjai pradeda naują dešimtmetį, įsitikinę, kad nereikia nieko atšaukti ar keisti, kas pasakyta prieš dešimtį metų.

Nekaltai Pradėtosios Marijos Seserys rūpestingai spausdina “Laiškus Lietuviams” Putname, Conn.

     Tuo nenorima pasakyti, kad "Laiškai Lietuviams" yra jau visai tobuli ir nėra padarę jokių klaidų. Tokių, žinoma, yra buvę. Kas mano, kad jis niekad nėra klydęs, yra klydęs mažiausiai du kartu: klaidą darydamas ir jos nepripažindamas. "Laiškai Lietuviams" visada buvo dėkingi už klaidų nurodymą, kurios pasirodydavo laiškų forma, ir stengėsi į iškeltus klausimus taktiškai, objektyviai, bet visada teisingai atsakyti.

     Teisingai sakoma, kad "Laiškai Lietuviams" turi daug skaitytojų, kad juos skaito ir nekatalikai ir net netikintieji. Tai labai gerai, bet kartu ir didelis pavojus nuslysti iki primityvaus skonio ir lygio. Gyvename metą, kada pastebimas dvasinio lygio sunykimas arba bent kritimas. Todėl sunku įsivaizduoti, kad žurnalas, kurio tikslas yra šį dvasinį lygį kelti, būtų minios labai mėgiamas. Ne visuomet didelis tiražas liudija apie darbo kokybę. Prancūzų katalikų žurnalas, leidžiamas Charles Pegny, turėjo tik 250 skaitytojų, bet jis paliko prancūzų religiniame gyvenime neištrinamus pėdsakus, o Kurto - Moleres romanus skaitė šimtai tūkstančių, bet nežiūrint į tai, jie su kultūra neturi nieko bendro. Neturi "Laiškai Lietuviams" bijotis aukšto stiliaus ir abstrakčių minčių, nes šis stilius ir mintys nuosekliai plaukia iš kai kurių religinių dalykų esmės ir yra natūrali jų išraiška.

     Juo daugiau esame išblaškyti po pasaulį, juo labiau piktų jėgų veikiami, juo didesnis yra reikalas turėti dvasinės stiprybės šaltinį — religinį žurnalą. Senieji Rytų šalių karavanai tyruose sustodavo oazėse prie šulinių pailsėti ir sustiprėti. Išeivijos gyvenimo tyruose tokia oazė yra religinis žurnalas. "Laiškų Lietuviams" leidėjai ir redaktoriai yra garbingai atlikę savo istorinę misiją — būti švyturiu gyvenimo tyruose. Todėl "Laiškų Lietuviams" leidėjams, redaktoriams ir bendradarbiams linkėtina su nauju ryžtingumu ir patirtimi tęsti Dievo Apvaizdos jiems pavestąjį darbą.