jaunimo paslaptys

K. P. B.

     Šių metų "L. L." rugsėjo mėn. numeryje J. Vaišnio, S. J. straipsnyje, vardu "Mergaitės grožis ir žavumas", klausiama, ar yra tiesa, kad čia gyvenančios lietuvaitės yra pasikeitusios ir netekusios lietuviško nuoširdumo. Man atrodo, dalinai taip, dalinai ne. Vis dėlto dar yra lietuvaičių, kurios yra nuoširdžios ir atjaučiančios, bet labai nedaug. Amerikiečių tarpe gal tokių mergaičių yra šiek tiek daugiau. Tik čia yra ta blogybė, kad amerikiečių nuoširdumas kartais nueina per toli, sudarydamas rimtą pavojų moralei.

     Atjausti ir suprasti asmenį yra menas, kuris įgyjamas, aktyviai dalyvaujant socialinėje veikloje, bendraujant su kitais, kitus gerbiant ir turint nuolankumo. Šis menas būtinai reikalauja turėti jautrią širdį, norą suprasti kitus ir jiems padėti. Pasitaiko nemaža tokių asmenų, kurie jau daug metų dalyvauja socialinėje veikloje, bet šio meno nėra įsigiję, nes savo elgesyje su kitais per daug vadovaujasi egoistiniais motyvais. Nėra joks ypatingas menas maloniai elgtis su žmogumi, kuris kuo nors pasižymi, pvz. su rašytoju, daktaru, profesorium, visuomenininku, ar su tokiu, kuris sugeba gudriai išnaudoti savo naudai kiekvieną momentą. Tačiau yra didelis menas būti švelniam ir mandagiam su paprastu, nieku nepasižyminčiu asmeniu. Amerikietės ir Amerikoje gimusios lietuvaitės šiame mene labiau pasižymi.

     Kartą teko kalbėtis su viena čia gimusia lietuvaite, kuri papasakojo, kad vieną dieną ji su kitomis savo draugėmis amerikietėmis pateko paplūdimyje į "dipukų" kompaniją, kurie, jos nusivylimui, pasirodė esą labai vienašališki ir ypatingą dėmesį kreipė į amerikietes tik dėl to, kad, jų nuomone, jos esančios labiau laisvos ir su jomis esą galima elgtis kaip su žaisliukais.

     Tad kai kurios lietuvaitės ir nesistengia būti nuoširdžios su lietuviais berniukais, nes jos mano, kad jie jų nuoširdumą palaikys laisvumu ar noru tapti jų žaisliukais, ieškant tik asmeniškų malonumų. Šis klausimas yra labai jautrus ir komplikuotas. Būtų gera, kad kas daugiau pasisakytų ir pasistengtų jį išspręsti.