Dalė Koklytė

WHERE THE BOYS ARE

     Šiame filme metamas žvilgsnis į Amerikos studentiją, Velykų atostogų metu užplūstančią Fort Lauderdale kurortą Floridoje. Ši vieta kasmet sutraukia tūkstančius studentų iš visos Amerikos universitetų. Čia susirinkę, jie pamiršta ilgus žiemos semestrus, pamokas, knygas ir švenčia pavasario puotą. Karšta Floridos saulė smėlėtame pajūryje ir bent laikinis laisvės pajautimas viliote vilioja jaunas sielas. Iš tikrųjų, visa tai gali būti labai žavu ir naudinga, jeigu naudojama išmintingai ir su saiku. Tačiau toje pavasarinėje studentų “Mekoje” susirenka visokio jaunimo, ir tame margumyne iškyla pergyvenimų bei tragedijų, paveikiančių ar net pakeičiančių ne vieno jaunuolio gyvenimą.

     Filmo tikslas — publikai parodyti, kaip dalis studentijos praleidžia savo atostogas. Keturios draugės, išgirdusios apie smagius tokių atostogų nuotykius, pasileidžia į kelionę, į ten, “kur berniukai susirenka — where the boys are”. Jų visų atostogavimo tikslai skirtingi: viena nori ramiai pasimokyti ir prisivyti atsilikusiuose kursuose; kita, būdama labai aukšta, nori susitikti berniuką, “kurio kojos būtų didesnės už jos”; trečia siekia tik smagiai atostogas praleisti; o ketvirta ir pati gerai nežino, ko ji nori, jai viskas nauja, smagu, nes ji dar tik pirmą kartą išvyko iš namų ilgesnei kelionei.

     Joms atvažiavus, studentų kurorto gyvenimas jau buvo prasidėjęs. Policininkai įspėti visko tikėtis, bet stengtis būti kantriais ir atlaidžiais. Visi viešbučiai pilni, kambariuose prisigrūdę dvigubai daugiau studentų negu normaliai, nes maža vietų ir aukštos kainos. Bendras vaizdas: jaunimas, saulė, smėlis ir dangus.

     Filme iškeltas tokio nerūpestingo studentiško atostogavimo moralinis klausimas, kontrastiškai pailiustruotas dviejų mergaičių romantiško susižavėjimo išvadomis. Vienai tų mergaičių (Dolores Hart), atvažiavusiai su pasiryžimu mokytis, netikėtai nusišypso gražus, aukštas, tamsiais plaukais jaunuolis (George Hamilton), ir taip jos norai mokytis pasibaigia. Vietoj to, ji pradeda Įspūdingas atostogas, išsivystančias į gilią draugystę. Didesnių pavojų ji išvengia, nes yra gabi, gudri ir pakankamai tvirtos valios mergaitė. Jos draugystė su studentu iš Brown universiteto pagrista rimtu vienas kito studijavimu. Atostogų pabaigoje juodu išsiskiria, pasiryžę vėl greitai susitikti, kad galėtų geriau vienas kitą pažinti.

     Tuo tarpu antroji (Yvette Mimieux), vaidinanti naivią ir pirmą kartą iš namų ištrūkusią mergaitę, susiradusi sau draugą, lengvapėdiškai leidžia su juo laiką, atskirai nuo savo draugių. Ji išeina tai su vienu, tai su kitu, tai į vieną, tai i kitą vietą, nieko nevengdama, nes viskas jai įdomu. Per vėlai ji pamato savo neprotingo žaidimo klaidingumą. Jos gyvenimas staiga pasisuka liūdna kryptimi. Tai tik vienų nerūpestingų atostogų vaisius! Čia negalima kaltinti aplinkos, nes tai yra tik neutralus laukas, kuriuo praeina žmogus. Ar jis praeis saugiai, ar suklups — priklauso tik nuo jo paties. Aplinka gali paveikti žmogų, bet negali pakeisti jo nusistatymų, jeigu jis juos turi.

     Ir kitos dvi filme parodytos mergaitės neišvengia didesnių ar mažesnių bėdų, bet jos ne tiek išryškintos. Aukštoji mergaitė (Paula Prentiss) susiranda ieškotą berniuką (Jim Hutton). Nors jis ekscentriškai rengiasi ir atstovauja “beat generaciją”, vis dėlto yra savotiškai įdomus ir patrauklus.

     Vargšei ketvirtajai (Connie Francis), atvykusiai ieškoti linksmų nuotykių, visiškai nesiseka. Visai nusiminusi, turi pasitenkinti pusiau aklu džiazo muzikantu (Frank Gorshin), kurs su kitais savo muzikos draugais pagyvina filmo turinį.

     Filmas gražiai pastatytas, mirguliuoja savo spalvingumu ir judrumu. Tačiau pasitaiko lyg perdėtų ir nereikalingų tematikai scenų. Viena tokių scenų — tai kabareto šokėjos (Barbara Nichols) įsivėlimas tarp studentų, o ypač jos vulgarus šokis vakare paplūdimy. Filmas visų žiūrovų gal nesužavės, bet daugelis suras jame jaunatviško džiaugsmo, kurs nėra visad rimtas, bet ne visada ir blogas.

MARRIAGE — GO — ROUND

     Tai sofistiško pobūdžio komedija, norint pasijuokti iš Amerikos ir Švedijos moralinių pažiūrų susikirtimo. Jauna švedė (Julie Newman), įsibrovusi į amerikiečio, antropologijos profesoriaus (James Mason) šeimą, grasina sugriauti tos šeimos laimingą vedybinį gyvenimą. Julie Newman puikiai atstovauja stambios, gražiai sudėtos šiaurietės tipą. Apie ją ir sukasi visas filmas. Pasiremdama švediškai “pažangiu” galvojimu apie vedybas ir išstudijavusi eugeniką, ji svajoja apie visapusiškai gražaus ir protingo žmogaus sukūrimą. Ji, pagal visas genetikos taisykles išskaičiavus, nutaria, kad tam tikslui reikia surasti pakankamai išmintingą žmogų. Tokiu žmogumi ji pasirenka antropologijos profesorių. Ši radikali ir keista idėja profesoriui visiškai nepriimtina, o jo žmonai (Susan Hayward) atrodo net juokinga, tačiau tik laikinai, nes tuoj pamačius švedės užsispyrimą, ji rimtai susirūpina.

     Ši švedišku šaltumu pareikšta idėja atrodo visai nejuokinga, bet filme ji tarnauja tik norint iškelti skirtingų kultūrų ir pažiūrų nesutapimą. Yra žinoma, kad, keičiantis kultūroms ir filosofijoms, kai kurios pažiūros į moralinį bei vedybinį gyvenimą taip pat keitėsi. Filme parodytas beveik kraštutinis tokių pažiūrų skirtumas įvairiose šalyse mūsų laikais.

     Kalbant apie Švedijos “pažangumą”, negalima sakyti, kad jų moralė būtų pažengusi pirmyn gera kryptimi. Tačiau ir Amerikoje dažnai matomas puritanizmas nėra moralinė pažanga, bet greičiau didelė moralinė kliūtis. Perdėjimas tiek į vieną, tiek į kitą pusę yra lygiai žalingas. Tad filme ir sugretinamas perdaug didelis Švedijos papročių laisvumas su sustingusiu Amerikos puritanizmu, atneštu iš Anglijos pirmųjų šio krašto okupantų.

     Vien tai, kad profesorius, kurs tikrai yra stiprus savo moraliniuose nusistatymuose, gudriai švedės viliojamas, kartais trupučiuką susvyruoja, jo žmonai jau yra pakankama priežastis jį apkaltinti neištikimybe ir pamesti. Didžiausios moralinės blogybės Amerikoje gal ir kyla dėl to, kad raidė čia užmuša dvasią ir smulkmenos nustelbia esmę.

     Ši filminė komedija ne visiškai nusisekusi, nes pasirinkta tema yra perdaug aštri. Jeigu ji vietomis neužtenkamai padengta humoru, tai piauna kaip peilis. James Mason ne labai jaukiai jaučiasi savo vaidmenyje. Nors Susan Hayward vaidmuo yra dėkingesnis, bet ir jai trūksta komedijai reikalingo laisvumo bei lengvumo.

     Pastatymas, nors ir gana grakštus, bet per daug ištęstas tokiam mažam minties ir veiksmo kiekiui. Filmas, žinoma, skirtas tik suaugusiems.

THE FACTS OF LIFE

     Tai šeimyninė komedija su dviem žinomais juokdariais: Lucy Ball ir Bob Hope. Juodu, seni šeimos draugai, netikėtai atsiranda tokioje padėtyje, kad vienas kitą įsimyli ir pradeda galvoti apie skyrybas nuo savo šeimų bei apie antrąsias vedybas. Pats įdomumas glūdi parinktuose momentuose, kurie juodu vienas su kitu suartina ir vėliau vėl perskiria. Visa tai įvyksta labai netikėtai ir nekaltai.

     Juodu abu patenka į Acapulco miestą atostogoms, kur nei Lucy vyras, nei Bob žmona negalėjo atvažiuoti. Šioje romantiškoje atmosferoje jųdviejų abiejų šeimyninis gyvenimas atrodė paskendęs nuobodžioje rutinoje, tad ir pradeda jiems skverbtis neištikimybės mintis. Tačiau laiku tai supranta ir nusprendžia neskriausti savo mylimų šeimų.

     Vaidyba tikrai puiki. Sunku įsivaizduoti šiam tikslui geresnius artistus už Lucy Ball ir Bob Hope. Pasirinkta tematika, nors ir jautri, bet taip skoningai atlikta, kad nieko negalima prikišti. Vietomis pasitaikąs sarkazmas yra sveikas ir tinkamas. Filmas suaugusiems vertas pamatyti.

WACKIEST SHIP IN THE ARMY

     Antrojo pasaulinio karo fone surinkti Amerikos laivyno vieno burinio laivo nuotykiai. Laivo kapitonas (Jack Lemmon) labai nepatenkintas savo uždaviniu nugabenti laivą iš Australijos į užfrontę. Jų tikslas buvo išlaipdinti žmogų vienoje saloje, iš kur jis galėtų stebėti Japonų laivyno judėjimą. Laivas pradeda kelionę su įgula, nieko nenusimanančia apie burinio laivo valdymą, išskyrus patį kapitoną ir jo padėjėją (Ricky Nelson). Po nuotykingos ir pilnos humoro kelionės laivas pasiekia savo tikslą, bet tampa priešų paskandintas. Įgula su kapitonu iš-sigelbsti “šviesesniam rytojui” negu iki šiol teko pergyventi. Už tai jiems yra duodamas modernus ir jūreivių vardo vertas laivas.

     Filmas, nors ir gražiai pastatytas, neturi užtenkamai veiksmo nei turinio sudominti žiūrovą, bet vaikams jis gali būti įdomus.