Vokietijos Studentų Ateitininkų Sąjungos leidžiamame neperiodiniame leidinyje, vardu "Ateitin!", 1961 m. 1-2 numeryje, buvo įdomių davinių iš Hans Anger knygos "Probleme der deutschen Universitaet". Toje knygoje yra surinkta profesorių ir docentų eilė atsakymų į klausimą, kodėl, jų nuomone, moterys studijuoja.

     Į pateiktą klausimą vienas juristas atsako: "Studentės ieško sau vyrų ir nustoja studijavusios, kai juos suranda. Kai aš buvau studentu, buvo tas pats". Taigi, jam egzistuoja tik vienas studenčių tipas. Jos po dviejų semestrų džiaugsmingai rašo namo: "Studijų tikslas pasiektas — daktarą jau turiu!"

     Kiti randa visai skirtingų motyvų, pvz.: "Jeigu ji nėra pakankamai graži, lanko universitetą iš įsitikinimo, kad, būdama studente, tikrai gaus vyrą. Tai rodo faktas, kad mes turime labai maža gražių studenčių". Kiti vis dėlto neigia, jog jos studijuoja tik tam, kad susirastų vyrą. Jie mano, kad moterų studijų tikslai yra labai rimti. "Merginos turi daugiau idealizmo. Jos ieško pasitenkinimo savo profesijoje, jeigu neišteka."

     Vis dėlto tik 22 atsakiusiųjų nuošimčiai prileidžia, kad merginos eina studijuoti, vedamos tų pačių tikslų, kaip vyrai. Daugumas galvoja, kad jos nori tik šiaip sau iki vestuvių gražiai praleisti laiką.

     Kitas klausimas buvo: "Ar yra per daug, ar per mažai studijuojančių merginų?" Į šį klausimą gamtininkas atsako, kad jų esą per daug ir tai esąs tik nereikalingas apsunkinimas universitetui. Medikas: "Jeigu kiekvienas studentas ir taip daug valstybei kainuoja, ir jei studentės vis tiek išteka studijų pusiaukelėje, tai jų yra per daug". Ekonomistas: "Manyčiau, kad jų yra per daug. Aš esu konservatyvus. Esu prieš tai, kad akademikas vestų akademikę". Tad daugumas mano, kad studentės valstybei tik kainuojančios daug pinigų, o naudos iš to jokios nesą.

     Kitas įdomus klausimas buvo: "Ar studentės savo kolegoms yra lygios išmanymu, gabumais ir darbštumu?" Medikas atsako: "Aš nepastebėjau jokių ypatingų skirtumų. Moterys, apskritai imant, yra darbštesnės. Galutiniai rezultatai yra maždaug vienodi. Dalis vyrų yra tinginiai, bet ir geriausi rezultatai paprastai būna vyrų pusėje. Geras vidurkis dažniausiai priklauso merginoms". Visi pripažįsta, kad merginos esančios darbštesnės už vyrus. Savo darbštumu jos pasiekia grynuose atminties dalykuose daugiau negu vyrai. Tačiau, kai reikia gilesnio supratimo, tada jos negali lygintis su vyrais. Egzaminuose vyrai ir moterys vienodai pasirodo. Profesorių nuomone, vyrai merginas viršija kritikos, inteligencijos ir kūrybiškumo galiomis: fantazija, iniciatyva. Moterys vyrus viršija darbštumu, užsidegimu mokytis, tvarkingumu, atsakingumu, atmintimi.

     Pagaliau buvo klausiama, kaip jie žiūri į docentes. Medikas: "Tikrasis moterų užsiėmimas yra būti žmona ir motina. Visa kita kyla iš bėdos ir yra svetima jos būtybei. Jos prigimtis ieško globos. Moteriai sunku pasišvęsti didesniems viešiesiems uždaviniams". Kiti mano, kad jos netinkančios dėstyti dėl to, jog nėra linkusios galvoti, ypač abstrakčiai. Jos netinkančios mokyti suaugusius, bet gali mokyti vaikus. Bet kai kurie mano, jog moterys gali būti lygiai geros docentės, kaip ir vyrai.

     Iš visų šių atsakymų atrodo, kad moteris vis dėlto yra skirta ne tam tikslui, kaip vyras. Ne jos pareiga rūpintis materialiniu šeimos išlaikymu, dirbant kokį nors profesinį darbą. Ji turi būti šeimos motina, šeimos širdis, jos dvasinė auklėtoja. Žinoma, šiam tikslui jai reikalingas išsilavinimas. Tad moterys, rinkdamosios studijų dalykus, turėtų prisiminti savo pagrindinį uždavinį ir, jei galima, rinktis tai, kas bus ateityje naudingiau jai — šeimos motinai.