OLŠEVIKŲ teroro paliestų kraštų tremtiniams bekrinkant po laisvo pasaulio šalis ir padidėjus emigracijai iš karo nualintos Europos, Katalikų Bažnyčia atkreipė į juos ypatingą dėmesį. Tą visos Bažnyčios ir savo asmeninį susirūpinimą tremtinių bei emigrantų dvasine būkle naujuos kraštuos P. Pijus XII įamžino istoriniu dokumentu — enciklika, vardu "Exul Familia — Ištremtoji Šeima”. P. Pijus XII, lygindamas tremtinius ir emigrantus prie Šventosios Šeimos taip pat tremtinės Egipte, paskelbė naujus nuostatus, kurie turėtų palengvinti tų visų žmonių dvasinį aptarnavimą ir jų dvasinę savijautą.

     Sukankant dešimčiai metų nuo "Exul Familia” paskelbimo, Apaštalų Sostas nori pakartotinai atkreipti visos žmonijos — tremtinių bei emigrantų ir juos priimančių dėmesį į ano istorinio dokumento nuostatus bei dvasią. Tuo tikslu šių metų rugpjūčio 3-7 dienomis Romoje įvyks tremtinių ir emigrantų kongresas. Kongreso programos bent svarbesni momentai, įskaitant ir audienciją pas Šventąjį Tėvą, jau paskelbti.

     Labai pageidaujama, kad ir lietuviai, planuoją šiais 1962 metais vykti Europon, savo kelionę taip sutvarkytų, kad rugpiūčio 3-7 dienomis būtų Romoje, dalyvautų šiame kongrese savoje lietuvių grupėje. Dalyvauti dera ne vien šio karo tremtiniams, o ir seniems emigrantams bei svetur gimusiems. Įvairiuose tarptautiniuose kongresuose lietuviai gražiai pasireiškė. Tikėkimės, kad ir šiame kongrese, kuris savo prasme mums yra ypatingai savas, lietuviai užsipelnys būti visų pastebėti.

     Kongresui registruotis galima jau dabar. Vėliau bus pateikta papildomų informacijų. Amerikos ir Kanados lietuvius prašome rašyti: Rev. S. Raila, 225, S. 4th St., Brooklyn u, N. Y.

     Kitų kraštų lietuvius prašome rašyti tiesiai mūsų šv. Kazimiero Kolegijai Romoje, via Casalmonferrato 20.

     Amerikos ir Kanados lietuviai, kartu sudarydami pakankamai skaitlingą grupę, galėtų žymiai sumažinti kelionės išlaidas. Smulkesnių informacijų šiuo reikalu bus paskelbta vėliau.

     Kas norėtų apsigyventi Romoje mūsų Kolegijos naujoje patogioje svetainėje, turėtų nedelsdami tai pranešti Kolegijos vadovybei.

Jūsų Kristuje

Vysk. V. Brizgys