JUOZAS VAIŠNYS, S. J.

     Neseniai pasirodė nauja maldaknygė vaikams, vardu “Dievo vaikas”, paruošta kun. dr. Jono Gutausko, gražiai iliustruota dail. T. Valiaus ir išleista “Žiburių” Bendrovės Toronte. Kai kas gal pasakys, kad joje sudėtos maldos yra perdaug rimtos ir vaikams netinkamos. Juk daugumas čia esamų maldų yra paimtos iš Bažnyčios liturgijos. Tačiau mūsų nuomonė yra visai kita. Tai yra tikrai rimtos, bet drauge ir paprastos maldos, tinkamos vaikams, bet nesvetimos nė suaugusiems. Jas galės lengvai išmokti ir pilnai suprasti maži vaikai, kurie jau sugeba kalbėti maldas, bet kai jie paaugs, tai taip pat šių maldų nesigėdins.

     Ne apie visas vaikų maldaknyges galima tai pasakyti Kai kurie mano, jog vaikui yra netinkama rimta malda, jog ji būtinai turinti būti tokia, kad paaugęs vaikas jos gėdintųsi. Čia galima prisiminti dvi maldeles, kurios jų autoriams gal atrodo didelis pedagoginis išradimas, bet, mūsų nuomone, jos vaikams yra visiškai netinkamos ir net žalingos. Viena tų maldėlių yra tokia (t. y. padėkos malda): “Ačiū, Dieve, Tau kasdieną ir už duoną, ir už pieną, ir už visa, ką turiu, ačiū, ačiū Tau tariu!”

     Kita panaši maldelė, įdėta i vieną vaikų maldaknygę, siūloma vaikams kalbėti prieš pamoką:

     “Laimink, Dieve, mokinuką ir jo knygą ir pieštuką.”

     Labai mažas vaikas, kuris dar nedaug supranta, gal šias maldeles ir kalbės, gal jos jam ir patiks, bet kai jis šiek tiek paaugs, tai tokių maldų pradės gėdintis, jų nenorės kalbėti ir, jei kitokių maldų nebus išmokytas, visiškai nustos melstis. Malda jam atrodys tik kūdikiui tinkąs dalykas. O kadangi su tomis išmoktomis maldomis yra surištas jo religinis gyvenimas, tai, atsisakęs tų maldų, atsisakys ir religinio gyvenimo. Gal kai kas aiškins kad, jam paaugus, reikia pakeisti ir jo kalbamas maldas. Bet mums atrodo, kad toks pakeitimas atrodytų šiek tiek panašus i religijos keitimą. Kas pirmiau jam buvo šventa, dabar apie tai pagalvoti bus gėda. Tad jis gėdinsis savo buvusio religinio gyvenimo!

     Teko šiuo klausimu kalbėtis ir su vaikų darželių vedėjomis. Jų nuomonė ta pati, aiškiai patvirtinta praktikos.

     Tas pats autorius, kurio nevykusią padėkos maldą minėjome, paduoda ir labai gražią maldelę, kurią vaikas ilgą laiką mielai kalbėjęs:

     “Dievuli Jėzau, saugok mano tėvelį, mamytę ir mane. Amen.” Autorius sako, kad tas vaikas vėliau tą maldelę dar praplėtęs, pavesdamas Dievui savo senelius ir prašydamas, kad Jis leistų grįžti į tėvynę. Tokią gražią, nors taip paprastą maldelę galėtų be jokios gėdos tas vaikas kalbėti ir tada, kai bus suaugęs vyras. Atsimenu, kad tikybos mokytojas mane pirmame skyriuje išmokė kalbėti tokią maldelę, prašant dangiškojo globėjo pagalbos:

     “Šventasis mano globėjau, padėk man šventai gyventi ir į dangų nueiti. Amen.”

     Ir dabar šią maldelę kalbu, nes ji yra tokia graži, paprasta, bet ir prasminga. Bet nemanau, kad rimtai galėčiau kalbėti tokią maldelę, kurioje dėkojama už pieną ir prašoma laiminti pieštuką. Juk yra daug svarbesnių dalykų (taip pat net ir mažo vaiko gyvenime), už kuriuos reikia Dievui dėkoti ir prašyti Jo palaimos. Tad kam būtinai išskirti tik pieną ir pieštuką?

     Tad tikimės, kad ir ši kun. Gutausko paruošta maldaknygė vaikams patiks, joje esančias maldas jie išmoks ir kalbės visą gyvenimą.

     Kun. J. Gutauskas. DIEVO VAIKAS. Maldaknygė vaikams. Išleido “Žiburiai”, 941 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada. Kaina 1.85 dol.

•    LAISVĖS KOVŲ DAINOS. Redagavo Jonas Aistis. Išleido Lietuvos Nepriklausomybės Fondas, 87-80 96 St., Wood-haven 21, N. Y. Knygoje surinktos Lietuvos partizanų sukurtos ir dainuotos dainos.

•    Kotryna Grigaitytė. VEIDU PRIE ŽEMĖS. Novelės. Išleido Liet. Knygos Klubas. Aplankas P. Jurkaus. 204 psl., kaina 2 dol.

•    SUVAŽIAVIMO DARBAI (IV). Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos leidinys nr. 6. Redagavo A. Liuima, S. J.

•    Algirdas Gustaitis. ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS ŠLEIVYS. Nutikimai Lietuvos kaime, II dali. Dailininkas — Vytautas Stasiūnaitis. Išleido “Lietuvių Dienos”, 4364 Sunset Blv., Hollywood 29, Calif. Kaina 2 dol.

•    Dr. Vanda Daugirdaitė - Sruogienė. LIETUVOS KULTŪROS ISTORIJOS BRUOŽAI. Išleido Lituanistikos Institutas Čikagoje Varpininkų Filisterių Draugijos lėšomis.

•    Juozas Švaistas. ŽIOBRIAI PLAUKIA. Romanas. Aplanką piešė P. Jurkus. Išleido Liet. Knygos Klubas. 232 psl., kaina 2.50 dol.

•    MOTINA IR MOKYTOJA. Popiežiaus Jono XXIII enciklika. Vertė kun. P. Dambrauskas. Išleido Liet. Knygos Klubas.