ALFONSAS GRAUSLYS

     Šiuo vardu neseniai pasirodė kun. J. Prunskio knyga apie mūsų laikų kitatikių arba visiškai netikinčių atsivertimą į katalikybę. Čia tų atsivertėlių, kurių daugumas anglosaksai, apie 50 paminėta plačiau ir keliolika siauriau. Jų pačių pasisakymais remiantis, ypač yra atvaizduoti jų dvasios stoviai, nuotaikos ir džiaugsmas atsivertus. Būtų buvę dar įdomiau, jei galėtume knygoje susekti ir tų vidaus išgyvenimų psichologinį panagrinėjimą atsivertėlių dvasioje paties atsivertimo eigoje. To čia nerandame ir tai be autoriaus kaltės, nes jis panaudojo tą medžiagą, kurią turėjo. O tačiau ir tų dvasios nuotaikų po atsivertimo aprašymas, ir jų skaitymas, tartum gryno oro srovė, gaivins skaitančiojo tikėjimą. Aplamai, jaučiančiam, kad žmogaus vidaus pasaulis yra įdomiausia ir vis dar neužtenkamai pažinta žemė, šioje knygoje vaizduojami atsivertėlių taip dideli vidaus pasikeitimai tikrai bus įdomūs pažinti.

     Knygos trūkumu galima laikyti tai, kad tų atsivertėlių dalis aprašoma, neduodant beveik jokių jų gyvenimo datų, ir dėl tos, regis, smulkmenos, tie asmenys ir jų atsivertimai pasidaro mažiau įtikimi. Datos kaip tik gerokai padeda įtikėti aprašomų įvykių teisingumu.

     Knyga parašyta lengvu, patraukliu stiliumi, tik gal per daug vartojami retesni tarptautiniai žodžiai. Daugiau vartojant lietuviškus pakaitalus, knyga būtų prieinamesnė platesnėms eilinių skaitytojų masėms, nes nesuprantami žodžiai daugelį nuo skaitymo atgraso.

     Norėtųsi, kad dar eilę tokių knygų apie atsivertėlius autorius paruoštų. Tokios knygos yra labai reikalingos, nes visada bus tiesa, ką kadaise kard. J. H. Newman yra pasakęs: “Mes visi esame reikalingi atsivertimo.”

     Dr. Juozas Prunskis. VYRAI KLYSTKELIUOS. Išleido Liet. Knygos Klubas, Chicago, 1962. Aplankas dail. J. Pilipausko. 307 psl., kaina 3 dol.

* * *