Supančio medžio pavėsy
Tylėdami žaidžia vaikai.
Galvutės papurusios, šviesios
Krūvon susiglaudę taikiai.

Supiltosios pilys iš smėlio
Atsimuša ju akyse
Džiaugsmingose... kartais ir vėlei
Kažko neramiai liūdnose.

Atodūsiu karštu, kvapiu
Į veidus jiems pūstelia vėjas ...
Jie meta žaislus ir keliu


Pro sodą nubėga prie upės,
Kur stebi, kaip vandenys liejas,
Ant kranto, lyg paukščiai, sutūpę ...

Vytautas Mačernis

 

Vasaros popietėm saulė ir vėjas
Žaidžia tarp medžiu šešėliais ilgais:
Lyg du paklydę svečiai sukinėjas
Ūksmingu alėjų takais.

Mažas berniukas iš miego pabunda
Ir trina rankutėm akis,
Saulė ir vėjas alėjosna gundo:
Mažas berniukas iš miego pabunda
Ir eina tyliai per duris.

Vytautas Mačernis