ŠEIMOS ŽURNALAS

     “L. L.” — labai naudingas ir modernus katalikiškos krypties šeimų žurnalas. Daug dėmesio skiriama lietuviškam vaikui ir motinystės problemoms. Plati kultūrinė apžvalga. To žurnalo atsilankymas šeimoje pakels jos dvasią ir duos naujų idėjų.

"Moteris", 1964. IX-X

APIE KUNIGUS

     “L. L.” lapkričio nr. išėjo paskirtas temai apie kunigus. Jau anksčiau “Laiškų Lietuviams” redakcija buvo paskelbusi konkursą skaitytojams pasisakyti, ko jie pageidautų iš kunigų. Šiame numeryje, šalia eilės straipsnių, apibūdinančių kunigo asmenybę ir jai statomus reikalavimus, yra visa eilė citatų iš tų pasisakymų. Įdomūs pasisakymai, pageidaują didesnės kunigų duoklės lietuvybei išlaikyti ir kt. Daugelis pasisakančių tartum traukte traukia kunigus iš klebonijų į visuomenę.

"Dirva", 1964. XI. 30

     Su įdomumu perskaičiau “L. L.” lapkričio numerį nuo pradžios iki galo... Ten atsispindi šių laikų apaštalavimo dvasia, šiems laikams taip reikalinga, ir krikščioniška Kristaus meilė, kurios daugelis iš mūsų nesupranta arba nenori suprasti.

Sesuo N. N.

     Perskaičiusi Tamstų paskelbtą konkursinę “Laišku Lietuviams” temą, susidomėjau ne dėl paties konkurso, kurio neturiu jokios pretenzijos laimėti, bet iš viso, dėl temos aktualumo. Juk čia susiduriama su tokia plačia tema, kuri žmonėse labai aktualiai nagrinėjama... Tamstoms už Jūsų darbus ir laikyseną priklauso visuotinė lietuvių pagarba.

     Iš viso galima padaryti tokią išvadą ir atsakymą į klausimą, kokį noriu matyti kunigą. Norėtųsi, 1) kad jis būtų turininga ir gili asmenybė, tikrai aukščiau dvasia pakilusi virš paprastų tikinčiųjų; 2) kad jis būtų savo darbui tikrai pašauktas ir jį dirbtų ne iš pareigos kaip valdininkas, bet iš meilės Dievui ir žmogui; 3) kad norėtų ir stengtųsi savo tikinčiuosius tikrai suprasti, nes tik tuo būdu jis gali jiems padėti ir juos pamokyti.

_E. P.

     Labai dėkoju už taip gražiai iliustruotą žurnalą “Laiškai Lietuviams”, kurį gaunu jau eilę metų. Norėčiau ir ateity gauti, jei tai įmanoma. Tik malda galiu teatsilyginti.

Sesuo M. Ona, Danija