REDAKTORIUS LINKI

     Sveikinu “Laiškų Lietuviams” penkiolikos metų sukakties proga ir linkiu, kad “L. L.” visuomet laikytųsi progresyvios linijos, nes užsi-konservavimas reiškia mirti.

J. Vaišnys, S. J., Montreal "L.L." redaktorius, 1950-1963

DRĄSUS TVIRTINIMAS

     Galima drąsiai tvirtinti, jog šis žurnalas yra geriausiai atrodantis periodinis leidinys visoje mūsų išeivijos spaudoje. Ypatingai jo iliustracinė pusė gali lygintis su geriausiais amerikiečių žurnalais, kurių ištekliai gerokai praneša lietuvius. Taip pat ir šio žurnalo turinys stengiasi dominti įvairaus amžiaus bei išsilavinimo tautiečius.

Tėviškės Žiburiai, III 25

NAUJOS PAVARDĖS

     Džiaugiuosi naujomis pavardėmis, kurios įrodo augančią skaitytojų šeimą. Žaviuosi atrasta kalba tarp rašančiojo ir skaitančiojo. Gėriuosi A. Grauslio straipsniais, sukeliančias minčių bangas. Jo ir šių dienų mąstytojų pasisakymai praturtina daugelio vidų. “L. L.” verti į katalikiškos šeimos knygų lobyną.

G. Valiulienė, Čikaga

ANŲ VAIKU PAVYZDŽIU

     Jau porą kartų buvo rašyta apie New Haven, Conn., lietuvius vaikus, Kalėdoms užsakiusius savo tėvams “Laiškus Lietuviams”. Retas ir labai gražus įvykis! Tikimės, kad jų pavyzdžiu paseks ir kiti lietuviai vaikai, jaunuoliai, nes gražesnės ir vertingesnės dovanos tėvams, vargu, ar galima berasti. Žurnalas visais atžvilgiais tinkąs, ne tik tėvams, bet ir patiems vaikams, jaunuoliams. Tėvai ir vaikai, skaitydami “L. L.”, rastų daug medžiagos pasikalbėjimams ir diskusijoms religijos ir lietuvybės reikalu. “L. L.” turėtų rasti vietą kiekvienoj lietuviškoj šeimoj.

Motina, New Haven, Conn.

MOZAIKOS ĮSPŪDIS

     Jūs labai įdomiai suskaldote medžiagą ir duodate įvairias antraštes, antraštėles, kas sudaro įdomaus filmo, o gal geriau — spalvingos mozaikos įspūdį. Gal iš tikro šitokia priemonė paskatina žmogų perskaityti straipsnį iki galo. Kiek aš žinau, žmonės dabar skaito labai greitai ir ilgų ištisinių tekstų nesiryžta iki galo perskaityti.

Kun. V. Cukuras, Putnam,

APIE APSNŪDIMĄ

     “Fidel Castro Viščiukai” ar panašūs politiški straipsniai ar nenuvertins pamėgtą žurnalo stilių?

     Man labai patiko prieš kelis metus buvęs straipsnis apie katalikų Bažnyčios sustingimą bei apsnūdimą. Ar negalėtų atsirasti straipsnių apie JAV vyskupų apsnūdimą? Kada kokie politikieriai bei ateistai išveja maldą iš mokyklų, neduoda nei susisiekimo, nei paramos privačioms mokykloms, tai mūsų vyskupai tyli, nors jie, atrodo, yra šiame krašte gerbiami. Abejoju, ar lenkų vysk. Vyšinskis ar vengrų vysk. Mindszentey taip jau lengvai nusileistų.

J. Gužutis, Cicero

NEDAUG MĖNESIENOS

     Prof. V. Bieliausko straipsnis apie vedybinį gyvenimą (vasaris, 51 psl.; kovas, 88 psl.) man labai patiko. Jame tikrai daug tiesos ir sutinka su mano nuomone, kad vedybiniame gyvenime niekada nėra perdaug “mėnesienos ir rožių”.

K. D., Čikaga

APIE ŠEIMŲ SĄJŪDĮ

     Ar negalėtumėte “L. L.” įdėti straipsnio, kuris plačiau žmones supažindintų su C. F. M. (Christian Family Movement — Krikščioniškų Šeimų Sąjūdžiu)?    G. I.

TIKĖJIMAS — GYVENIMAS

     ... daug dalykų sužinojau, beskaitydama “L. L.”, kaip apie tikėjimo pagilinimą ir visokias šeimos bei jaunimo problemas. Kaip kard. Newman sako: “Kiekvienam iš mūsų šiame gyvenime reikia atsiversti”, taip tik rimtas dvasinis skaitymas ir paruošia kelią atsivertimui... Kai tikėjimą pagilini, kyla noras gyventi tuo tikėjimu ir matai, kad tikėjimas yra gyvenimas.

B. J., Toronto