LYTIS IR MEILĖ

     Negaliu ilgiau laukti Jums nepadėkojus už “Laiškus Lietuviams”. Tikrai, tai vienintelis laikraštėlis, kuris užkaišioja “degančias” spragas. Paėmus paskutinį numerį buvau daugiau negu nustebinta! Šiomis temomis buvau prašiusi rašyti daugiau kaip prieš dešimtį metų. Trūksta pačių papraščiausių žinių ruošiantis tekėti. Buvo tyla, literatūros tokiais klausimais taip kaip ir nėra. Gi rūpestis didelis. Dabar auga dukra. Nepamainoma medžiaga jai padėti. Be galo sunku tokiomis temomis kalbėti dar su vaiku 10-11 metų. Mano pageidavimas ir prašymas, kad būtų atspausdintas straipsnelis tinkamas paskaityti tokio amžiaus vaikui. Nežiūrint ką paimu skaityti, dukra prislenka artyn ir visada prašo paskaityti garsiai. Tikiu tuo galėtų pasinaudoti ne viena susirūpinusi mamelė.

     Bendrai visi autoriai ir jų straipsniai be galo įdomūs. Tai alkanam duona!

     Su pagarba ir dėkingumuAldona Biliūnienė

     Tokio lyties ir meilės aptarimo, kurį patelkia “L. L.” gegužės mėn. numeris, galima aptikti ir bet kuriam kitam, sveikos nuovokos nepraradusiam, pasauliečių leidžiamam žurnale. Iš “L. L.” buvo tikėtasi daug daugiau.

     R. Šliažo straipsnyje iškeltam klausimui “Kaip pagydyti šio amžiaus apsėdimą lytimi” atsakymo neradome ir negalėjome rasti, nes jo nebuvo ieškota ten, kur jis glūdi.

     Lietuviškas jaunimas nėra naivus — jam tik trūksta dvasinės stiprybės. Jeigu gyvenimo problemose atramos taško neieškoma Dievuje, gilesnėj religinėj praktikoj, puoselėjant ir stiprinant charakterį ir krikščionišką moralę, tai jo nebus surasta nei moksliniuose lyties tyrinėjimuose, nei informacijoj, statistikoj.

J. Puškorius, Los Angeles

     Dauguma nauja (“L. L.”, gegužės) numerio puslapių paskirta gana aštriai šių laikų problemai. Štai šiame žurnalo sąsiuvinyje talpinamų straipsnių antraštės: Lytis ir meilė šiandien, Apie jaunimo lytinį pasimetimą, Kinsey pranešimas, Apie “Playboy” filosofiją, Kodėl nevedusieji  negali turėti lytinių santykių, Labiausiai nesuprasta auklėjimo sritis... Reikia džiaugtis, kad “Laiškai Lietuviams” turėjo drąsos šį klausimą kelti ir nurodyti, realybę pristatant, ir krikščioniui priimtiną sprendimą... Kiekvienam norinčiam pasekti aktualiųjų problemų slinktį tiek mūsų lietuviškajame gyvenime, tiek pasaulinėje plotmėje, “Laiškų Lietuviams” skaitymas yra tiesiog būtinas.

Draugas, 1966 VI 18