VESPERES

BALYS AUGINAS

Mėlynais pelenais
Smilks liepsna
Židinėly dienos,
Ir vijokliais lapos
Vienuma - -
O gyvens
Uždarytas narvely širdies
Ilgesys,
Kol patvinusios
Liūtys rudens
Užusems ir užlies
Ir žėruojančią
Rusvą žariją širdies
Užgesys - - -

Balys Auginas — jau nuo 1933 m. kaupiąs eiles, pluoštą po pluošto, periodinėje spaudoje ir savo poezijos rinkiniuose.

L A U D E S

V iešpatie,
Paukščio man įkvėpei sielą,
Dovanojai ir lopšį giesmių,
Kad ir verkiančio debesio gėlą,
Ir lašėjimą saulės versmių.
Aš dainuočiau su paukščiais kartu

 Kad širdis nepavirstų grumstu.

Ir sparnų kol nūnai nesuglaudęs,
Aš gyvybės dar ritmą jaučiu

Giesmėse mano skamba Tau L a u d e s,
Tavo Delne giedosiu paukščiu

Būsiu nerimo šauksmas genčių - - -

DIEMEDŽIAI MELDŽIASI

Džiūstančia malda
Diemedžiai graudina Dievą

Ir taria Viešpats:
Raudokit, debesys,
Pripildyti gailestingumo vandeniu

Tedūžta į skeveldras Jūsų indas - - -

Žiburiuojančiais žvynais
Žaibų žalčiai
Drebėdami nušliaužia
Pažliugusiu ir kūkčiojančiu
Horizontu

Ir diemedžiai klaupiasi vėjuje,
Išdidžius vainikus meta purvynan,
Nulenkę galvas, pamaldžiai
Nusižemina į grumulo dulkes - - -

O Jo glostančios Rankos pavėsy,
Saulė surenka ašarų derlių

Ir apšlakstyti
Sidabriniu Dangaus liūdesiu,
Diemedžiai meldžiasi - - -

METAFORA

RYTAS atsklendžia duris
Besibeldžiančiai dienai
Ir nakties raktą numeta
Šviesėjančion upėn:

Upė nuplukdo
Dainuojančius sielius,
Saulėtos valtys
Palieka šešėlius

Burių pėdsakus
Pavagia vėjai - -

Žydinčios upės pakrante
(Nuskendusios dienos ieškodamas)
Vaikšto verkiantis vakaras

Jis randa dugno drumzlėse
Įgrimzdusią delčią

Nakties sidabrinį raktą - --

SAMANA

SAMANA, tartum žmogus, gimsta
Ant nukirsto kilties kelmo,
Didingoj medžių kolonadoj

Ištikima miško ošimui - -

Lyg žalias švyturio sargas,
Ji moja aksominiais delnais
Mėnesienos patvinusiam okeane,
Šviesdama
Apsemtiems medžių burlaiviams,

Ir apkabinus plakančią šaknį
Gyvybės didingąjį inkarą
(Tikėdama jos gajumu)
Ji grimsta medžio širdies glūdumon - - -

Agi, žmogustarytum samana.

(Yra ir svajojančių samanų,
Skausmingai rymančių
Ant mirusio akmens - - - )

 

TOLSTĄ LAIVAI

Mes esame laivai
Blandžioj kelionėj

Palikę uostą,
Žydinčius krantus
Ir molą - -
Kiekvienas plukdom
Inkarą vilties
Namolei,
Ir viens nuo kito
Tolam -
 tolam - tolam


ŠAKOS VĖJUJE

Kaip liaunos, grakščios šokėjos,
Naktį lietingą šokate vėjuje –
Į
/ dangų rankas lanksčias iškėlę

Linguojate pagal lietaus lašų
Tamburinio kerėjantį ritmą
Monotoniškai liūdną
-—-

Ir lankstotės šėlstantiems vėjams
Tiems pavyduoliams meilužiams,
Čaižantiems žolę ir debesis
Pavydo botagais švilpiančiais

Jūs šokate ekstazėj paskendę -
 Nepailstančios lieknos šokėjos
Plevėsuoja plaukai žalieji,
Išsidraikę rasotoj brėkšmėj - - -

BALYS AUGINAS