Invokacijas, skaitytos dviejų jaunų kunigų Pasaulio Lietuviu Jaunimo Kongrese Čikagoje: katalikų kunigo Vingaudo Damijonaičio, dirbančio pastoracinį darbą lietuvių išeivių tarpe Vokietijoje, ir evangelikų kunigo Algimanto Žilinsko, vedančio evangelikų liuteronų parapiją Toronte, Kanadoje. Vaizde matosi grupė jaunimo, suvažiavusio iš visų pasaulio kraštų į Dainavos stovyklą prie Detroito, JAV.

(nuotr. Gedimino Naujokaičio).

     Visagali Pasaulio Valdove., iš visų žemės kraštų susirinkę lietuvių tautos sūnūs ir dukterys, pradėdami ši viso pasaulio lietuvių jaunimo kongresą, atveriame Tau savo jaunų širdžių padėką ir sielvartą, prašymą ir ryžtą.

     Pirmiausia dėkojame Tau, kad savo Apvaizdoj skyrei mus būti lietuvių tautos vaikais. Nelaikom savęs vertesniais už kitus žmones, tačiau šios Tavo dovanos nenorim keisti į jokią kitą. Dėkojame, kad esame jauni ir mūsų rankose dar yra neaprėpiamos galimybės. Dėkojame taip pat už tai, kad esame laisvigyventi, kurti ir Tave garbinti. Dėkojame ir už tai, kad galėjome susirinkti čia, šioje laisvoje ir svetingoje šalyje.

     Mums, Viešpatie, yra tačiau skaudu, kad viso pasaulio lietuvių jaunimas negali susirinkti savo tėvynėje, nes ji sukaustyta nelaisvės grandinėmis. Suvažiavome čia iš visur, tik iš tėvynės jaunimas negali laisvai atvykti. O mes skausmingu ilgesiu veržiamės būti drauge su jais, mūsų jaunaisiais broliais ir sesėmis tėvynėje, kurių širdys dega ta pačia meile Lietuvai. Mes čia garbinam Tave,... o ten iš jaunų protų ir širdžių yra prievarta raunamas Tavo vardas ir sėjama panieka bei neapykanta Tau.

     Mums yra skaudu ir tai, kad mes, laisvojo pasaulio lietuviai jaunuoliai, diena iš dienos matome, kaip retėja mūsų eilės. Mes matome, kaip daug iš lietuvių tėvų kilusių jaunuolių nebenori būti lietuviais, savanoriškai išsižada tėvų kalbos, papročių ir siekių. Mums yra skaudu ir tai, kad mūsų vyresnieji, tie, kurie turi liudyti apie tėvynės Lietuvos groži ir gėrį, dažnai yra paskendę savitarpio vaiduose ir nepajėgia sušvisti vieninga tėvynės meile. Priimk, Viešpatie šiuos skausmo pilnus mūsų rūpesčius.

     Mūsų širdžiųprašymas yra didelis ir šakotas. Mes prašome, kad tėvynėje Lietuvoje leistum vėl sušvisti laisvės saulei. Mes prašome, kad surinktum vaikus iš tolių ir grąžintum į žemę senolių visame pasaulyje išblaškytuosius lietuvius. Mes prašome, kad g ausiai išlietasis lietuvių jaunimo kraujas gimtojoje žemėje ir ištrėmime taptų tautos atgimimo ir išlaisvinimo sėkla.

     Mes prašome šviesos visiems lietuvių jaunimo auklėtojams, kad jie savo gyvenimu rodytų Lietuvą gražią ir skaisčią tai kartai, kuri jos niekada nėra mačiusi. Mes prašome noro būti lietuviais ir uolios ištvermės, ginant švenčiausias tautos teises. Mes prašome šviesos teisingai suprasti savo atsakomybę Lietuvai ir jėgų įvykdyti tuos uždavinius, kurie mums skirti. Mūsųryžtas yra nuoširdus. Dvidešimt penkerius metus besitęsiąs lietuvių tautos pasipriešinimas turi tapti mūsų gyvenimo neatskiriama dalimi. Mes ryžtamės savo gyvenimu liudyti lietuvių tautos pašaukimo kilnumą. Mes ryžtamės būti ištikimi Lietuvos laisvės siekiui. Mes ryžtamės kovoti, kad Skausmingojo Rūpintojėlio šalyje vėl laisvai galėtų skambėti giesmė Dievui. Mes ryžtamės patys, nepaisydami jokių vilionių, išlikti ištikimais Lietuvai iki pa skutimo savo atodūsio. Mes ryžtamės rūpintis, kad visi lietuvių kilmės jaunuoliai susižavėtų Lietuva ir pažadėtų jai ištikimybę.

     Globok, Visagali Tautų Globėjau, šį viso pasaulio lietuvių jaunimo suvažiavimą, laimink čia susirinkusiuosius, suteik gausių malonių visiems, leisk, kad jaunų širdžių liepsna neliktų tik blykstelėjimu, o įsidegtų galinga ir pastovia tėvynės ir tautos meilės ugnimi. Amen.

Katalikų kun. Vingaudas J. Damijonaitis

     Visagali Amžinasis Dieve, kuris gimdei ir mūsų tautą pasaulio tautų šeimoje. Tu nepalikai savo kūrybos tamsiam likimui, bet visais laikais pasireiškei savąja teigiamąja veikla, irdamas žmoniją savo planų linkme. Tu nepalikai mus našlaičiais, bet savajame Sūnuje apreiškei mums kelią atgal pas Tave. Tad primink mums, Tėve, visuomet, ko nori iš mūsų Tavo valia. Mokyk mus jaunystėje vertinti savo dienas ir nukreipti savo širdis bei protus Tavo amžinos išminties linkme. Padėk mums pasirinkti gyvenimo kelią, kuris Tau patiktų, tuo pačiu primindamas mums, kad visuose mūsų mintyse, žodžiuose bei veiksmuose mes statytume ant kertinio akmens, kuris yra Kristus. Viešpatie, laimink šį Jaunimo Kongresą. Te Tavo valia pasireiškia ir čia. Primink, o Dieve, visiems suvažiavimo dalyviams, kad surinkai šį jaunimą ne vien lietuviškąjį sąryšį savo tarpe pagyvinti. Juk Tu mus šaukei laisvėje kovoti prieš visokią nelaisvę, kuri pasireiškia plačiame pasaulyje. Tad uždek mumyse savo meilės jėgą, kuri mus vienybėje rištų su Tavim bei vienas su kitu, kuri skatintų mus visus aukoti savo laiką, sugebėjimus bei turtus Tavo garbei, artimui ir Tautos gerovei. Padėk mums jau jaunystėje kovoti už Lietuvos laisvę ne vien narsiais šūkiais, bet konkrečiais veiksmais, kurie atitiktų Tavo valią. Per tą patį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, mūsų Viešpatį. Amen.

Evangelikų kun. Algimantas Žilinskas