Ugdyti pašaukimus yra visos krikščioniškosios bendruomenės uždavinys. Tai turi būti siekiama pirmoje eilėje tikrai krikščioniškai gyvenant.

Iš II Vatikano Susirinkimo dekreto apie kunigų formavimą.

Pasidalinus nuomonėmis ir patirtimi, problema neišsisprendžia savaime, bet bendru svarstymu ji taps suprantamesnė, lengviau ir tiksliau išsprendžiama. Iškeltajai pašaukimų problemai spręsti pravedame šią anketą. Prašome kunigų, vienuolių, jų tėvų ir kitų pasauliečių atsakyti į anketos klausimus ir juos pasiųsti"L. L." redakcijai iki šių metų gruodžio 31 d. Atsakymai bus paskelbti žurnale; tik į visiems skirtuosius klausimus atsakiusiųjų pavardės bus paminėtos, nebent kas išreikštų pageidavimą jo pavardės neminėti.

Visiems

1.    Kokia, Jūsų nuomone, yra svarbiausia pašaukimų stokos priežastis lietuvių visuomenėje?

2.    Kaip tą pašaukimų stoką pašalinti?

3.    Ar, Jūsų nuomone, šiuo metu išeivijoje užtenka lietuvių kunigų, vienuolių? Ar jie nėra apėmę per didelį darbo lauką? O gal kuriose nors srityse jų pagalbos trūksta?

4.    Spaudoje pasirodė nusiskundimų, kad ne visi naujai įšventinami kunigai skinami pastoracijai lietuvių tarpe. Kokia yra Jūsų patirtis? Kaip padėtį pataisyti?

5.    Šiame"L. L." numeryje kalbama apie kai kuriuose kraštuose įsteigtas organizacijas dvasiniams pašaukimams ugdyti: Motina M. Aloyza rašo apie teresietes, o Gediminas Kijauskas, S. J., apie Serra sąjūdį. Ar, Jūsų nuomone, nevertėtų ir lietuvių išeivių tarpe steigti panašaus pobūdžio organizacijos ar sąjūdžio? Jei ne, kodėl? Jei taip, kokiu būdu jis turėtų būti organizuojamas ir kokią veiklą jis turėtų išvystyti?

Kunigo, vienuolio ar vienuolės tėvams

1.    Kokia buvo Jūsų pirmoji reakcija, kai sužinojote apie savo sūnaus, dukros sprendimą tapti kunigu, vienuoliu, vienuole?

2.    Prabėgus ilgesniam laikui po to, kai Jūsų sūnus (ar duktė) tapo kunigu, vienuoliu (ar vienuole), Jūsų nuomonė apie kunigo, vienuolio (ar vienuolės) pašaukimą: a) pagerėjo, b) pablogėjo, c) liko tiek pat bloga, d) liko tiek pat gera. Prašau paaiškinti kodėl.

Vienuolei, vienuoliui, kunigui

1.    Kokios aplinkybės padėjo Jums Jūsų pašaukimą atrasti ir išugdyti?

2.    Ar pasitaikė kliūčių Jūsų pašaukimui įgyvendinti? Jei taip, kokio pobūdžio?

3.    Kaip žvelgėte į savo dabartinį darbąar esate patenkintas?

4.    Ar maždaug taip įsivaizdavote savo darbą, apsispręsdamas tapti kunigu, vienuoliu ar vienuole?

5.    Kokia yra lietuvio kunigo išeivio pastoracinės situacija?

6.. Kuo galima būtų kunigoišeivio pastoracinę situaciją labiau įprasminti?

7. Kokie nauji reikalavimai kyla kunigui, vienuoliui ir vienuolei Vatikano II Susirinkimo nutarimų išvadoje?