• Miesto parapija atsinaujina

     Ką darytumėt, jei jums tektų rūpintis parapija, kurios ribose gyvena 42,000 asmenų? Ar pasiliktumėt klebonijoj ir lauktumėt, kol tie žmonės ateis pas jus? Bet juk ateitų tik dešimtys ar šimtai. O kaip su kitais? Ar tektų juos “palikti ramybėje”?

     Susidūręs su šiuo klausimu, naujai paskirtasis Jėzaus Paaukojimo parapijos Čikagoje klebonas prel. John J. Egan sudarė sekantį planą.

     Pirmiausia reikia atrasti 60 kunigų, seminaristų ir seselių, kurie sutiktų pašvęsti bent dvi dienas į mėnesį darbui parapijos bendruomenėj. Kiekvienas gaus vieną miesto bloką — šiame kvartale jis turės susipažinti su kiekvienu asmeniu ir sužinoti bloko gyventojų rūpesčius: jaunuolių, sergančių, vienišų, bedarbių. Jis turės pamatyti gyvenviečių trūkumus, atrasti pasauliečius vadus, sukurti blokų klubus. Jo blokas bus jo parapija. Šie 60 savanorių bus raginami būti kūrybingi ir drąsūs naujiems bandymams. Iki dabar jau atsirado 36 savanoriai.

     Antrasis žingsnis — atrasti ir išauginti pasauliečius, kurie toliau vystytų šį projektą, kiekvienas savo bloke.

     Trečiasis žingsnis — suvienyti blokų “mažąsias bažnyčas”, kad visa apylinkė taptų krikščioniška bendruomenė.

     Šį ar panašaus pobūdžio atsinaujinimo projektą reikėtų pravesti visose Katalikų Bažnyčios parapijose — taip pat ir lietuvių, kad jos apjungtų visus jųjų ribose gyvenančius.

A. L.

• Naujo pobūdžio parapija

     Oklahoma City vyskupas Victor J. Reed patvirtino naujo pobūdžio parapijos įkūrimą. Šioji parapija neturės savo nuosavybės ir ribų. Parapija pavadinta Jono XXIII Bendruomenė. Ji skirsis nuo tradicinių parapijų savo narių sudėtimi ir administracija.

     Jono XXIII Bendruomenės nariai ateis iš visos Oklahoma City. Juos riš bendri užsimojimai. Bendruomenės pagrindiniai rūpesčiai lies miesto, o ne kaimo gyvenimą. Bendruomenei priklausys ir nekatalikai, kurie pilnai dalinsis bendruomenės gyvenimu, išskyrus Eucharistine auka.

     Bendruomenę administruoja devyni žmonės. Parapija išrinko penkis narius į direktorių tarybą. Šie savo ruožtu išsirinko vieną pirmininku ir kooptavo dar tris narius. Devintasis tarybos narys yra klebonas. Numatoma, kad Bendruomenė ribosis maždaug 200 narių skaičiumi.

     Naujosios parapijos nariai sutarė, kad parapija neturės savo nuosavybės. Klebonas kun. William F. Nerin nuomuos butą. Parapijos raštinė išnuomuota miesto centre. Sekmadienio pamaldos laikomos salėje, kuri išnuomuota iš vietinės gimnazijos. Pasauliečiai, kurie suplanavo naująją parapiją, buvo susirūpinę, kad dabartinėse parapijose labai daug pinigų ir energijos išleidžiama vien tik parapijos turtui išlaikyti. Naujosios parapijos metinis biudžetas bus tik 30,000 dol., iš kurių pusė bus skirta ne parapijos tikslams.

     Jono XXIII Bendruomenė sekmadieniais susitinka dviems trims valandoms. Susirinkus laikomos pamaldos, klausoma pamokslo, komitetų pranešimų, svarstoma parapijiečių bendra veikla.

A. L.