Kas planuojama ir kas dar darytina

VACLOVAS KLEIZA

     Ne tik vykdant, bet ir planuojant pasitaiko netikslumų. Manytume, jog vienu iš tokių netikslumų yra Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo ir tautinių šokių šventės išskyrimas. Ar mūsų sąlygose dviejų didelių įvykių ruošimas atskirai nėra perdaug didelė prabanga ir visuomenės apsunkinimas? Praeitis rodo, jog pajėgiame suruošti plataus masto sąskrydžius bei susibūrimus. Tačiau per dažnas jų ruošimas ir perdidelis jų skaičius trumpame laiko periode susmulkina jų reikšmę.

Vaclovas Kleiza priklauso Pasaulio Lietuvių Bendruomenės JAV Centro valdybai ir yra “L. L.” redakcinio kolektyvo narys, ypatingai besidomis ir rašąs lietuviu išeivių visuomeniniais ir socialiniais klausimais.

     Sekančiais metais veiksime dviem frontais. Vienas bus skirtas tinkamam mūsų bylos pristatymui svetimtaučių tarpe, o antras — prasmingiau to jubiliejaus iškėlimui mūsų pačių tarpe. PLB Seimą bei tautinių šokių šventę priskirtume prie antrojo. Vienaip ar kitaip žiūrint, tai mūsų vidaus reikalas, siekiąs sukelti gyvesnį entuziazmą bei nuotaikas jubiliejaus tėkmėje. Todėl vertėtų galvoti tik apie vieną didelį sąskrydį, į kurį suplauktų tūkstančiai lietuvių. Tai turėtų būti ne eilinis susivažiavimas ar kongresėlis. PLB Seimas jau savo esme iškyla aukščiau kasdienybės, nes tai viso laisvojo pasaulio lietuvių susibūrimas. Tautinių šokių šventė tokiame sąskrydyje puikiai atstovautų mūsų tautinį meną. Tuos du momentus sujungus, mūsų visuomenė būtų tikrai didingos tautinės demonstracijos liudininke.

     Tačiau norėtume siūlyti dar daugiau. PLB Seimas iškels daugiau organizacinį-studijinį momentą. Jis vyks kelias dienas. Tautinių šokių šventė reprezentuos liaudies meno polėkį. Ji vyks tik vienos dienos (sekmadienio) popietę. O kur paliekamas lietuvis kūrėjas? Kodėl nepagalvoti apie operos “Gražinos” pakartojimą šeštadienio vakare prieš tautinių šokių šventę? Čia būtų sąlygos Gražiną pamatyti visiems tiems, kurie nedalyvaus jos spektakliuose Čikagoje, š. m. gegužės mėn., o suvažiuos tūkstančiai lietuvių ne tik iš JAV, bet ir iš Kanados bei kitų kraštų. Jiems “Gražiną” reikėtų parodyti. Aišku, tas sudarys administracinių keblumų, bet praeitis jau yra įrodžiusi, jog sugebame atlikti didelius darbus.

     Tokiu būdu savo viduje paminėtume jubiliejinius metus tikrai vertinga tautine demonstracija. PLB Seimas, opera “Gražina”, tautinių šokių šventė, organizacinis - studijinis momentas, lietuvio kūrėjo iškėlimas ir tautinio meno pristatymas įprasmintų šį masinį lietuvių susibūrimą.

     Pažvelgę į patelktą darbų kalendorių, nerandame dar dviejų didelių įvykių, kurie vyks tų metų eigoje — tai jubiliejinė skautų stovykla ir planuojama krepšinio rinktinės išvyka užsienin. Jie irgi yra verti mūsų visų dėmesio, nes tai bus dar du žiedai į tą didįjį vainiką.

     Stebint užsibrėžtus planus, atrodo, jog didžiausia darbų dalis kris ant Lietuvių Bendruomenės pečių. Tas rodo, jog LB yra gyvybinės reikšmės junginys mūsų išeivijoje. Tenka džiaugtis LB vadovybių drąsa bei energija, o lietuviškąją visuomenę kviesti į talką jų užsimojimams.