Palinkusi galva... Pilnos skausmo akys... Kančia įtemptos lūpos. Ant krūtinės kryžiuojamos rankos... Šis paveikslas, kaip ir “Marija, gelbėk mus” maldų žodžiai, įkūnija Sibiran ištremtųjų maldavimus. Jį sukūrė nežinomas vilnietis — Sibiro tremtinys, ant paprastos skardos išspausdamas Vilniaus Aušros Vartų Marijos reljefą ir jį pritvirtindamas prie paprastų sukaltų lentų, aptrauktų skurdžia raudona antklode. Paveikslas buvo iš Sibiro išgabentas tremtinių, vykstančių generolo Anderso armijon, ir paliktas Libane pas Lenkijos ambasadorių dr. Z. Zawadowski, kuris 1964 m. paveikslą atidavė lietuviams per p. L. Bieliukienę. Ši jį perdavė Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungai. Ieškant tinkamos vietos paveikslui viešai pagerbti, nutarta jį pavesti Lietuvių Tėvų Jėzuitų globai Čikagoje. Netolimoje ateityje ši Sibiro tremtinių relikvija bus iškilmingai išstatyta Čikagos Lietuvių Jėzuitų koplyčioje.