Beprasidedančios vaizdo kultūros jaunieji atstovai paveikslais atpasakoja, ką jie mato televizijoje (7-8 m. vaiku piešiniai tema: “Ką aš mačiau televizijoj”; šv. Antano parapijos mokykla, Cicero, III., JAV.).

Ką tėvai turi apie jas žinoti

LIUDA GERMANIENĖ

Ruošdama šią apžvalgą, autorė sekė televizijos programas su savo vaikais keliolika savaičių.

     Beraščio žmogaus gyvenimas, kadaise, ribojosi stipraus šeimyninio vieneto ir mistinio gamtos pasaulio ratu. Su plintančiu raštingumu kūrėsi naujas žmogus-individas, nutraukęs mistinius ryšius su gamta ir davęs kelią mokslui ir objektyvumui. Tokiu civilizuotu būdu iš grupinio - šeimyninio priklausomumo buvo išplėštas žmogus ir palaipsniui paliktas gyventi atominio chaoso amžiuje. Chaoso, kurio sąskaiton galima įrašyti ir šias modernaus, civilizuoto žmogaus kūrybines išdavas, kaip radiją ir televiziją. Šių išdavų dėka tas pats žmogus-indivi-das vėl yra kemšamas atgal į beasmenę, globusinę šeimą — radijo ir televizijos generaciją. Iš televizijos dabar plaukia higieną, rūkalus ar kulinariją liečiančios reklamos, įpareigodamos žiūrovą elgtis nurodomu būdu. Per ją taip pat yra supanašinamas žmogaus - individo skonis ir pageidavimai. Tai ypač liečia vaiko amžiaus žiūrovą, nepajėgiantį pilnu racionalumu atskirti būtino nuo nereikalingo. Ta prasme vaikas televizija yra išnaudojamas ir iš jo yra atimama proga savarankiškai galvoti ir kurti. Sekančiuose paragrafuose gan sutrauktai mėginsiu peržvelgti tuos valandų tarpus, kurie mums sąžiningai ir be piniginių reikalavimų saugoja vaikus.

PIEŠTOS KARIKATŪROS JAUNIAUSIEMS

     Jaunam žiūrovui siūlomas pieštų karikatūrų (cartoons) pasirinkimas yra gan didelis, tačiau, visus juos pasvėrus moraline, estetine ar psichologine prasme, iš 40 galima atrinkti tik vos kelis. Tarp atrinktų, kuriuose nėra jokio fizinio žiaurumo ar jo pasitaiko tik minimalus kiekis, suminėtini sekantys: The Beatles, Casper, The Jetsons, The Flinstones, Bullwinkle ir Tom Terrific. Toliau seka visų pieštų karikatūrų sąrašas: Space Patrol, Courageous Cat, Wally Gatorm, Mighty Mouse, Super 6, Beany and Cecil, Dick Tracy, Underdog, Atom Ant, Porky Pig, Frankestein Jr., King Kong, Space Ghost, Space Kidettes, Road Runner, Cool McCool, Bugs Bunny, The Beagles, Magilla Gorilla, Hoppity Hooper, Tom and Jerry, Astroboy, Linus the Lionhearted, Peter Potamus, Rocky and His Friends, King and Odie, Gigantor ir Eighth Man.

     Koks bendras elementas tada riša visas aukščiau suminėtas programas, kurios taip skirtingos savo temomis bei jų išpildymu? Sakyčiau — judėjimas, įtampa ir savotiška gėrio ir blogio kova, atliekama pieštų figūrų rankom ir sugalvojama mechanizuoto roboto smegenim. Tik gaila, kad į šią bendrą kovą yra įvesta tiek mažai pagarbos estetiniam vaiko grožio supratimui. Super 6, Dick Tracy, Frankenstein Jr., Cool McCool, Gigantor, Eighth Man ir gal net keletas kitų savo kampuotom ir fantastinėm figūrom veržiasi į mažąjį žiūrovą, kartu su savim vilkdami ne grožio, bet kriminalinio prieskonio temas. Į Cool McCool dantis dailininkas dar įkišo ir cigaretės nuorūką, lyg sąmoningai norėdamas atbaigti kriminalinio nuotykio vaizdą. Eighth Man pieštoji karikatūra, kaip tokia, visais atvejais gali būti skirta tik sąmonės netekusiam žmogui, bet jokiu būdu ne galvojančiam ir reaguojančiam vaikui. Vienu atveju Eighth Man tematika lietė panikos ir baimės ištiktus vaikus, kada jie žaidimo aikštėj buvo užpulti milžiniško dinozauro. Ir tas nervinės įtampos elementas eina beveik ištisai per visas pieštų karikatūrų programas. Tiesa, savo augi-me vaikas nori ir reikalauja tam tikro laipsnio įtampos, todėl programos kaip Beany and Cecil, Porky Pig, Road Runner, Bugs Bunny ir Tom and Jerry būtų “kavonių” žaidimo kategorijoj, kur įtampos klausimas yra lengvas ir švelnus. Tai programos, savo meniniu apipavidalinimu siekiančios ne vien tik kelių minučių laikotarpyje įvykdyti veiksmą, bet taip pat iš žiūrovo iššaukti simpatijos jausmus geram, o antipatijos — blogam vaizduojamam charakteriui.

PROGRAMOS ŠIEK TIEK VYRESNIESIEMS

     Karikatūrinio pobūdžio programos, skirtos daugiausia priešmokyklinio amžiaus vaikams, ne visada pilnai patenkina trečiaskyrio jau šiek tiek rafinuotesni skonį. Tad kokias programas tada būtų galima skirti jau šiek tiek vyresniems vaikams, kada programų skalė nėra per daug įvairi? Sakyčiau, kad Batman, Green Hornet, Man from UNCLE, Mission Impossible, F.B.I., Voyage to the Bottom of the Sea vaikams yra visiškai nežiūrėtinos. Batman, kurio sparnais šiandien yra išpuošti vaikų žaislai ir marškiniai, yra ne vien kvaila, bet ir fantastiškai žiauri programa. Tai pačiai klasifikacijai priklauso Green Hornet ir Man from UNCLE, su neįtikėtinai koncentruotom žudynėm ir kankinimais. Kitos, šiek tiek apšvelnintos, bet vaikams nerekomenduotinos programos: Rat Patrol, Twilight Zone, The Saint, Avengers ir Secret Agent.    

     Netinkamos net ir mokyklą pradedančiam vaikui yra Maverick ir Gunsmoke programos, kuriose, deimanto beieškodamas, žmogus randi tik šaudymą, kraują ir didelius kamuolius dulkių. Šiek tiek žmoniškesni ir joją ant gražių arklių yra Roy Rogers, Gene Autry ir Lone Ranger. Taip jau populiarią “karvabernišką” tematiką šį sezoną paįvairino Rango vardu programa, kurioj gan kvailom situacijom yra pasijuokiama iš anų laikų raiteliškų herojų. Programoj šaudymas netaiklus, skausmo išsuktų veido grimasų nedaug, todėl ir vaikam turėtų būti linksmai toleruojama, kaip lengvo žanro komedija. O bendras komedijų derlius televizijos programose yra gan apstus. Vaikam tinkamiausios būtų: Andy Griffith, Bewitched, Gomer Pyle, Love on a Rooftop, My Three Sons, Please Don’t Eat the Daisies, The Pruitt’s, Candid Camera, Beverly Hillbillies, Dick Van Dyke, Gilligan’s Island, I Dream of Jeannie, My Favorite Martian, Family Affair ir Red Skelton. Paskutinioji, retkarčiais stokodama skonio ir leisdamasi į apatinių rūbų anekdotinį humorą, ne visada jaunam žiūrovui gali būti rekomenduota. Be to, daugelį humoristinio žanro programų išlaiko tabako gaminių firmos. Dėl to reklamoje vaikas taip pat turi progos žiūrėti į pusnuogę, cigarečių dėžute į blauzdą barbenančią merginą, besigardžiuojančią vėsaus dūmo aromatu. Atsitinka ir atvirkščiai. Three Stooges reklamos simpatiškos, bet šios programos charakterizacija gali prilygti tik chuliganiškų manierų mokyklai.

     Dabar televizijoje rodomi karo laikotarpyje statyti vaikams tinkami šeimyninio pobūdžio Blondie filmai pasižymi naiviais ir kvailais situaciniais atsitikimais. Motina ir vaikai ten vaizduojami kaip gudrūs, geri ir kasdieniniame gyvenime normalūs, tačiau tėvas charakterizuojamas kaip žioplas ir fiziškai nevykęs, nors ir be galo sąžiningas. Šiaip ta programa sudaro progą lengviau praleisti laiką.

VAIKUS LAVINANČIOS PROGRAMOS

     Iki šiol keliuose paragrafuose buvo suminėtos programos, kurios į vaiką taikosi keliais suminėtinais būdais: šmėkliškumu, žiauriom apgavystėm, perkrautu ar lengvu jumoru. Nepaliestos dar liko programos, duodančios progos vaikams pasisemti ir lavintis srityse, taip atitvertose didmiesčio gyvenimo. Pavyzdžiui, Animal Secrets ir Wild Kingdom pateikia apžvalgas iš gyvulių ir žvėrių gyvenimo. Dažnai gyvulių ir augmenijos vystimosi serijos yra rodomos Walt Disney programose, kurios laikytinos vienomis iš geriausių vaikam skirtų programų. Lavinančios medžiagos taip pat turi 21 Century, Children’s Film Festival, ir What’s New. Negalima praleisti nesuminėjus ir Lassie programos, kurioj svarbiausias aktorius — šuo jau daugel metų žavi pačius sąžiningiausius gyvulių mylėtojus. Kaip taisyklė, šuo būna svarbiausias intrygos narpliotojas, nors dažnai tos intrygos atliuosavlmas vaikui gali būti sunkiai pakeliamas.

     Darželio amžiaus vaikų publikai gan vykusiai yra pritaikytos Garfield Goose ir Romper Room programos, lengvai apeliuojančios į mažo vaiko skonį ir galvoseną. Bet, vistik, jokia kita televizijos įvairenybė nepajėgė viršyti jauniausiam žiūrovui skirtos Captain Kangaroo programos, kurioj vaikas randa sveiką pasakos, šokio, dainos ir realių gyvulių atvaizdavimą. Dar ir šiandien, prisėdus su jauniausiu šeimos sąstato nariu, mielai pasijuokiu iš pilvotos šokančios meškos, solisčių kirmėlių ir paties Captain Kangaroo, besisukinėjančio išaugtoj kapitono uniformoj.