RELIGINĖMIS TEMOMIS

     Aš žinau, kad Jūs turit prisitaikyt prie daugumos skaitytojų, taip daro ir visa kita spauda. Užsakydama Jūsų žurnalą, tikėjausi gauti daugiau dvasinio peno — religinių straipsnių -— Kristaus mokslo, jo gyvenimo smulkmenų. Tai niekada nesensta. Deja, čia, kaip ir visoj kitoj spaudoj, daugiausia visokių profesorių ir mokslo žmonių įrodinėjimai, kad “balta yra tikrai balta”.

     Lai Viešpats Jums padeda sumegzti tampresnį ryšį tarp žmogaus ir Dievo.

Ona Eižinienė, Torontas

     Grynuoju bažnyčios mokslu besidomintieji pamokslų pasiklausyti vaikšto bažnyčion arba skaito specialius, tikybinės minties leidinius. Tokių išeivijoje iš tiesų netrūksta. Juk čia pat  Londono Nidoje spausdinamas “Šaltinis” yra “tikybinės minties”, o JAV lietuvių jėzuitų leidžiamieji “Laiškai Lietuviams” yra kultūringumu ir aktualumu pasižymėję ir ateistų mielai skaitomi.

R. Maziliauskas, "Europos Lietuvyje",V. 2

PAMOKSLAI

     Ar Jūs žinote, kad iš mažos koplyčios sklinda dvasinė šviesa šeimoms? Mūsų šeimoje sekmadienio pamokslai diskutuojami pietų metu. Kiekvienas galime patikrinti — ką supratome, kaip į tą klausimą žiūrime. Ar negalima tų pamokslų įnešti į “Laiškus Lietuviams”? Tai tik noras, kad tos mintys pasiektų šeimas, asmenis, kurie negali dalyvauti Tėvų Jėzuitų koplyčioje, tačiau kas sekmadienį laukia iš pamokslo dvasinio maisto.

Gailutė Valiulienė, Čikaga