KRIKŠČIONIJA

     Airijos vyskupaipaprašė visų katalikų “Humanae vitae” enciklikai “taip iš širdies pritarti, kaip reikalauja II Vatikano susirinkimas... Mes prašom savo žmonių tikėti, kad mes giliai ir su skausmu suprantam jautrias asmenines problemas ir intelektualinius sunkumus, kuriuos gali kai kuriems sukelti šis (enciklikos) mokslas”.

     Indijos vyskupaipilnai pritarė popiežiaus Pauliaus VI enciklikai ir ragino kunigus ir pasauliečius jos laikytis.

     Ispanijos vyskupųKomisija Doktrinai ir Tikėjimui pareiškė “gilų apgailestavimą, kad net Ispanijoj kai kurie priima nuomones, kurios yra griežtai priešingos popiežiaus Pauliaus VI “Humanae vitae” enciklikos pagrindiniam mokymui”, ir kad tokios idėjos net jei yra žymaus teologo ar aukštas bažnytines pareigas einančiojo “neturi autoriteto galios ir negali būti priimtos, kaip asmens sąžinės norma”.

     Kanados vyskupaivisuotiniame suvažiavime pareiškė, kad jie yra solidarūs ir popiežiui, ir sunkumus patiriančiai Dievo tautai. Patvirtinę reikalą paklusti popiežiaus nurodymui, jie vis dėlto pažymėjo: “Jei tie asmenys (kurie dėl ypatingų aplinkybių turi sunkumų, pvz. “suderinti vedybinę meilę ir atsakingą tėvystę su jau pagimdytų vaikų auklėjimu arba motinos sveikata”) mėgino nuoširdžiai, bet nesėkmingai elgtis pagal duotus nurodymus, jie gali būti saugiai nuraminami, kad tas, kuris nuoširdžiai renkasi jam atrodantį teisingą kelią, tai daro gera valia”. Šiais žodžiais Kanados vyskupai nurodo, kad gali būti enciklikos nurodymų gera valia nesilaikančių katalikų. Patys jausdamiesi tvirtinę, kas popiežiaus nėra pasakyta enciklikoj, savo pastoracinį pareiškimą jie baigia įsidėmėtinais žodžiais (žr. šio “L. L.” nr. 399 psl.).

     Britanijos vyskupaiišleido bendrą pareiškimą, kuriuo parėmė popiežiaus Pauliaus VI encikliką, bet taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad tuose reikaluose sunkumų turintieji paties popiežiaus nėra pasmerkiami, bet net skatinami dažniau priimti sakramentus.

     Lenkijos ir Rytų Vokietijos vyskupaipareiškė ištikimybę popiežiui ir jo išleistai enciklikai.

     Ceylono salos vyskupaipaliepė tikintiesiems laikytis “Humanae vitae” enciklikos nurodymų.

     Popiežiaus gimimų kontrolės komisijoj.Pagal Londono katalikų savaitraštį “The Tablet”, devyni kardinolai ir vyskupai balsavo už tai, kad kontracepcija nėra moraliniu atžvilgiu bloga ir todėl yra leistina; ir tik trys, kad ji nėra leistina (kiti trys susilaikė). Tie devyni buvo: amerikietis kardinolas Shehan, amerikietis arkivysk. Dearden, vokiečių kardinolas Doepfner, belgų kardinolas Suenens, prancūzų kardinolas Lefebvre, prancūzas arkivysk. Dupuy, Venecuelos arkivysk. Mendez, vokiečių vysk. Reuss ir Camerouno arkivysk. Zoa. Prieš pasisakė kardinolas Ottaviani, italų vysk. Colombo ir airių arkivysk. Morris.

     Škotijos 7 vyskupaipareiškė, jog “kataliko pareiga bet kuriuo svarbiu moralės klausimu priimti Bažnyčios mokslą niekada negali būti teisėtai laikoma jo sąžinės laisvės pažeidimu... Šv. Tėvas davė mums principus, pagal kuriuos katalikai turi formuoti savo sąžines”.

     JAV kunigai:Žmonių Tyrimų Centro anketos daviniai nurodė du svarbius faktus: 1) pusė JAV apklausinėtų kunigų “Humanae vitae” enciklikai pritaria, kita pusė — ne; 2) po popiežiaus enciklikos jų nuomonė labai mažai tepasikeitė.

     3750 kunigų buvo atsiklausta. 1500 atsiliepė. Prieš enciklikai pasirodant, ar galvojot, kad kai kuriose aplinkybėse dirbtinė gimimų kontrolė yra leistina? 51% atsakė taip (ir 45% taip patarė žmonėms), 49% atsakė ne. Po enciklikos pasirodymo, 49% taip tebegalvoja (ir dar 1% neapsisprendė), o 41% taip tebepataria (dar 2% nėra apsisprendę, o 4% nurodo abi puses ir palieka pačiai porai apsispręsti). K. T.