APIE KAPINES

    Labai taiklios pastabos apie kapines ir iš to kylančios išvados “Laiškų Lietuviams” sausio nr. (3 psl.)

A. L.

DAUG ŽADĄS AUTORIUS

    “Laiškų Lietuviams” 1967 lapkričio mėn. numery išspausdinti A. Pakalniškio kelionės įspūdžiai “Devynios savaitės Vokietijoj”... rašo jis su nuovoka ir skoniu... pasakojimas gyvas ir vaizdus. Sakinys sutvarkytas. Darbas rūpestingas ir jam tegali prikišti nebent vieną kitą mažmožį...

Stū Barzdukas, Gimt. Kalba, 1967, Nr. 4

ĮSPŪDŽIAI IR PADĖKA

    Man kelionė į Čikagą paliko labai didelį įspūdį. Niekad nebuvau tokioj vietoj, kur yra tiek daug lietuvių. Kelis kartus aplankiau Jaunimo Centrą. Ten visada buvo žmonių — ir vis lietuviai. Kokie laimingi turėtų būti čikagiš-kiai, kad jie taip arti prie savų...

    Labai dėkoju visiems, kurie mane taip nuoširdžiai priėmė Čikagoje, o ypač “Laiškų Lietuviams” redakcijai, suteikusiai progą atvykti į Čikagą.

Aldona Rygelytė, Putnam, Conn. Jaunimo II premijos laimėtoja

APIE KOVO NUMERĮ

    Konkurso pirmajame premijuotame straipsnyje yra tikrai vertingų pasisakymų... Daug gerų minčių, tik gaila, kad kai kurie perskaitė (ir perspausdino, pvz. “Naujienos” — Red.) tik tą vietą apie Marquette Parko lietuvius ir negrus.

    Įdomiai informuojama apie naująjį olandų katekizmą (Draugas, IV. 27)... O prie širdies — olandų katekizmas, ypač citatos iš jo...

(Pasisakymai žodžiu ir raštu)

    Komunistinėje spaudoje nenaujiena rasti tokių “deimančiukų”: “Fašistai (dypukai) užplūdo Čikagą ir išstūmė iš butų negrus ir, be to, atėmė juodo darbo įrankius iš rankų negrams, portorikiečiams ir meksikiečiams...” Bet skaityti tėvų Jėzuitų “Laiškų Lietuviams” kovo nr. aukščiau minėtus žodžius tikrai nesitikėjau. Kur darbininkai neturi unijų, gal tas įmanoma, bet tik ne Čikagoje, nejaugi tai tėvai Jėzuitai bei konkurso komisija nežino?

    Nuplagijuoti “Vilnį” ir dar gauti už tai premiją — tai daugiau negu modernu (sic!).

K. Brž., Roseland
Žr. redakcijos ir konkurso komisijos narių pasisakymus kovo nr. 102 psl.
Red.

    Prašau prisiųsti man “L. L.” kovo nr. du egzempliorius. Tame žurnale daug mano minčių parašyta, bet kuomet aš kalbu draugams ir pažįstamiems, tai mano kalbos nelabai klauso, bet kuomet spaudoj parašyta, tai tuo labiau pasitiki.

J. M., Santa Barbara, Calif.

Prieš pat šio "L. L." nr. išspausdinimą buvo atsiųsta daugiau laiškų, reaguojančių į konkurse premijuotą ir kovo nr. atspausdintą N. Gailiūnienės straipsnį. Jie kartu su N. Gailiūnienės atsakymu bus spausdinami birželio numeryje.Red.

Spausdinant klaidingai sukeistos 171 p. paskutinių eilučių vietos: "Laišku iš okupuotos Lietuvos" pranešta tik apie "Naują Grušo pjesę".   — Red.