Šalia oro ir politikos, jaunimas šiandien yra, tur būt, populiariausia dienos tema. Ir tai nenuostabu, nes jaunimas yra gyvenimo veidrodis. Jame mes ryškiai matome praeities klaidas, dabarties netikrumus ir ateities viltį. Jis sudaro didžiausią šio krašto gyventojų grupę. Todėl normalu, o kartu ir būtina, kad mes kalbėtume apie jaunimą, jį pažintume ir bandytume suprasti jo siekimus, norus, problemas bei nuotaikas.

Koks jis? Kokie jo norai? Kokia jo ateitis?'

Nors jaunimo tema ir yra populiari, tačiau mūsų aplinkoje ji dažnai svarstoma sensacijų ir netikėtumų fone, o ne tikros kasdieniškos realybės žvilgsniu. Užsiminus apie jaunimą, dažnai pro mūsų minties ekraną praskrieja tokios sąvokos kaip hippies, ilgi plaukai, gėlių žmonės (flower people),narkotikai, LSD, laisvas lytinis gyvenimas, demonstracijos, garsi triukšminga muzika, spalvų mišinys drobėje ir pan.

Visa tai mus gąsdina ir sukelia nerimo jausmą. Kodėl toks šiandieninis jaunimas? Kur jis eina? Kokia jo, o kartu ir mūsų ateitis? Tai, kas charakterizuoja šiandieninį jaunimą, tam jaunimui nėra didelės problemos, o gal jis visiškai tai nelaiko problemomis. Visi aukščiau minėti reiškiniai yra tik šiandieninės jaunimo nuotaikos apraiškos — tai augimo ir brendimo blaškymasis. Vyresnieji šiuos reiškinius laiko problemomis, o jaunesnieji juos vadina išgyvenimais. Tarp kitko, visa tai dažniausiai apima tik mažumą, o ne didžiumą šiandieninio jaunimo.

Kai visa aplinka alsuoja įtempimu, netikrumu, ieškojimu, tai ši dvasia atsispindi ir jaunimo gyvenime. Senos tradicijos pakeičiamos naujomis idėjomis, šimtmečiais nusistovėję tiesos tampa istorijos aukomis, ir nauji keliai, siekią artimesnio žmogaus su žmogumi bendravimo, tampa dienos reikalavimais. Į praeitį žiūrima kritiškomis akimis, ir žmogus pasijunta daugiau ir daugiau atsakingas už savo ir savo brolių veiksmus.

Šioje aplinkoje auga ir jaunimas. Jis gyvena labai nepastoviame pasaulyje, pats dar būdamas labai nepastovus savo brendimo metais.

Vaclovas Kleiza

Šiame ir sekančiame "Laiškų Lietuviams" numeryje žvelgiame į nepastovų jaunimą nepastoviame pasaulyje. Šio nr. 182 psl. sesuo M. Ignė iš dainų sprendžia, "kaip jaučiasi šių dienų jaunimas", o Vaclovas Kleiza aptaria dabarties jaunimo charakteringiausią sąjūdį straipsniu:

"Hippiespasaulio keitėjai ar keistuoliai?" (184). Jaunimo dvasia atsispindiZ. Sodeikienės sukurtame viršelyje, R. Arbaitės dailėje (207-208), jaunimo poezijoje (187, 193. 197, 200) bei aprašymuose apie studentų neramumus (210, 212). Šios temos aidų yra ir kituose skyriuose— Stebint ir svarstant, Spaudoj ir Anapus. Apie jaunimą ir religiją bus plačiau rašoma birželio numeryje, bet jau ir šio nr. 209 psl. pastebime, kaip kaitą gyvenimo būtinybe pripažinęs jaunimas džiaugiasi permainomis Bažnyčioje.— Red.