Bolivijoj kardinolui Maure pasisekė iš valdžios išgauti tam tikrų lengvatų menką atlyginimą tegaunantiems cinko kasyklų darbininkams.

Peru 25,000 turtingųjų gauna 44% viso krašto pajamų, kai tuo tarpu likusiomis pajamomis dalinasi net 12 milijonų gyventojų. 50 jaunų kunigų, pilnai remiamų kardinolo pranciškono arkivysk. Ricketts, atspausdino atsišaukimą prieš kraštą valdančiųjų turtuolių neteisingumą bei daugumo išnaudojimą.

JAVvyrų vienuolynų viršininkų suvažiavime juozapietė sesuo Aloysius pareiškė: "Mes norim išsilieti prasmingoj asmeninėj tarnyboj kitiems... Bet mes nebematom jokios prasmės būti Amerikos Bažnyčios bevardžiais "stebuklais"."

Rytų Vokietijoj,vyskupams viešai nepasitenkinant religinės laisvės suvaržymais naujoj konstitucijoj (žr. "L. L." V 179), buvo pažadėta, jog ji bus pataisyta "pagal politinius ir moralinius tikinčiųjų interesus". Vis dėlto komunistų partijos vadas Ulbrecht "tebemanevruoja": Berlyno rytų zonoje 3000 miniai jis pareiškė Rytų Vokietiją esant pasiruošusią užmegzti ryšius su Šventuoju Sostu, ... tik tie žodžiai nepasirodė spaudoj.

Ispanijoj,pagal susitarimą su Vatikanu, valdžia pasiūlo kandidatus į krašto vyskupus. Jai delsiant pasiūlyti kandidatus net į 20 vyskupijų, jose labai trukdomas bažnytinis administravimas bei atsinaujinimas. Ispanijoj pasigirsta vis garsesni reikalavimai valdžiai atsižadėti tos konkordatu suteiktos teisės, kurios atsisakyti visų valdžių prašė Vatikano II suvažiavimas.

Jugoslavijojkroatų komunistų organizacija nusprendė kovoti, jų žodžiais, prieš Bažnyčios "politinę veiklą": kasdieninį 3000 vargšų maitinimą, jaunimo švietimą bei spaudą.