ŠEIMA

     Generalinė Socialinės Higienos Biuro sekretorė d-rė Katarina Br. Davis turėjo kartą progos įtikinti tūkstantį ištekėjusių moterų, kad visai atvirai atsakytų į eilę intymių klausimų. Rezultatas buvo tikrai nuostabus — tokia didelė dalis amerikiečių yra nelaimingi vedybiniame gyvenime! Visus tuos atsakymus išnagrinėjusi daktarė paskelbė — pagrindinė skyrybų priežastis yra lytinis neprisitaikymas.

     D-ro G. V. Hamiltono studijos per ištisus 4 metus 100 vedusiųjų porų patvirtino šį atidengimą. Jis sako:

     — Būčiau labai atsilikęs gydytojas psichiatras, jeigu netvirtinčiau, kad didžiausia dalis vedusiųjų nesusipratimų turi savo šaltinį seksualiniame vienas prie kito neprisitaikyme. Kaip ten bebūtų, nesusipratimai, kylą dėl kitų priežasčių, yra daugumoje atvejų pro pirštus praleidžiami, jei lytiniai santykiai yra tvarkoje.

     Vienas žymiausių vedybinės srities žinovų Š. Amerikoje ir Šeimyninių Santykių Instituto Los Angeles mieste vedėjas d-ras Paul Papenoe, išstudijavęs tūkstančius moterysčių, nustatė, kad nelaimingos vedybos paprastai kyla dėl keturių priežasčių. Jis nustatė ir jų eilę: I. lytinis neprisiderinimas, II. nuomonių skirtumas; III. piniginiai sunkumai ir IV. protiniai, fiziniai ir jausminiai nenormalumai.

     Tikrai nuostabu ir įsidėmėtina, kad finansiniai sunkumai užima tik trečią vietą, o lytinis neprisiderinimas vienas prie kito -— pačią pirmąją! Užtat Cincinnati miesto teisėjas Hoffman pareiškė: "Iš 10 divorsų net 9 turi savo priežastis lytiniuose sunkumuose".

     Motodistų pastorius Oliver M. Butterfield, 18 metų sakęs pamokslus, apleido sakyklą, kad galėtų vesti Patarimų Šeimoms Tarnybą New Yorke. Jis, kuris yra sutuokęs tūkstančius porų, sako:

     — Kaip pastorius, iš praktikos greit priėjau išvados, kad daugumas sužadėtinių, nežiūrint geros intencijos ir romantiškumo, ateina prie altoriaus, nieko neskaitę apie vedybas. Tai tikri analfabetai, nemokšos vedybiniame gyvenime! Ir dar stebėtina, kad tik 16% vedusiųjų išsiskiria. Bet užtat tikrai gąsdinantis yra vedusiųjų skaičius, nors neišsiskyrusių, gyvenančių kaip kokiose skaistyklos kančiose! Suirusios vedybos ir sugriautas gyvenimas — vien tik dėl tamsumo ir ignorancijos stipriausių žmogaus instinktų!

     —    Kaip tad įstatyti lytinius santykius į tikrą kelią?

     —    Skaitant! — sako tas pats OI. Butterfield. — Perdėtas gėdijimasis, tylėjimas turi būti pakeistas sugebėjimu diskutuoti apie vedybinio gyvenimo žymesnes praktikas ir nuotaikas. Nėra geresnio būdo įsigyti šį sugebėjimą, kaip skaitant protingai parašytas, gerų pamokymų turinčias šios srities knygas.

     Tas pats d-ras Paul Popenoe, susirinkusiems žymiems New Yorko mokytojams ir auklėtojams vienon konferencijon, kalbėjo:

     —    Skyrybos pradeda mažėti. Viena to mažėjimo priežasčių yra ta, kad liaudis pradeda skaityti tikrai geras knygas apie lytinį ir šeimyninį gyvenimą.

     Taigi pagrindinė taisyklė laimingam šeimos židiniui yra: — Skaityk gerą knygą apie lytinę vedybų pusę!  Dale Carnegie