KRIKŠČIONIJA

     Praėję metai nebuvo labai linksmi JAV gyventojams. Pyktis lyg pritvinkusi votis ne kartą erzinančią įtampą vertė kraujo praliejimu. Prieš Velykas Memphis mieste nuo kulkos mirė kun. M. L. King, Jr. Vasaros pradžioje jaunas vyras Los Angeles viešbutyje nušovė kandidatą į prezidentus Robert Kennedy. Vasaros gale demokratų partijos konvencija Čikagoje buvo lydima kruvinais susirėmimais tarp policijos ir demonstrantų. Nežiūrint šių kruvinų įvykių, vasara buvo kur kas ramesnė, negu daugelio buvo pranašauta.

     Įtampa, aišku, palietė ir JAV milžinišką katalikų bendruomenę, kuri nuo 1967 m. paaugo 603,423 nariais, pasiekdama 47,468,333 asmenų skaičių. Daugiausia kontraversijos sukėlęs įvykis katalikų bendruomenėje buvo liepos 29 d. popiežiaus paskelbta enciklika “Humanae vitae”. Peticijos ir protestai buvo organizuojami tikrai su amerikiečiams savita energija: štai trumpu laiku su enciklika nesutinkančių teologų memorandumas turėjo 700 parašų. Ne vienam protestas buvo daugiau negu žestas: štai Washingtone 39 kunigai buvo suspenduoti vietos vyskupo už tai, kad viešai pareiškė nesutinką su enciklika.

     Galima būtų spėti, kad nemažas skaičius šių konfliktų išdavoje pradės galvoti apie pasitraukimą iš savo darbo. Prieš metus olandas dominikonas teologas Edward Schillebeeckx, viešėdamas JAV, teigė, kad per sekančius trejus metus 10,000 kunigų iš dabartinių 60,000 nebedirbs kunigo darbo. Neatrodo, kad jo spėjimas būtų labai perdėtas, nors priklauso, kieno statistiką nori rimtai imti: 1968 m. kunigystę palikusiųjų skaitoma tarp 700 ir 2,500. Nėra taip pat aiškios pagrindinės priežastys, kodėl apsisprendžiama aktyviai kunigo darbo nebedirbti, nors celibato našta ir noras vesti gan dažnai minimi. Sociologas kun. Andrew Greeley spėja, kad 1978 m. JAV katalikų Bažnyčia bus netekusi pusės savo 60,000 kunigu, 12,000 brolių vienuolių ir 175,000 seserų vienuolių, kuriuos turėjo 1968 m. Per paskutinį dešimtmetį JAV katalikų skaičius paaugo 11 milijonų, todėl Bažnyčios administratorius daugel metų persekios rūpestis, kaip aptarnauti didėjančią bendruomenę, matant nuolat krintantį pašaukimų skaičių.

     Viena kryptis pašaukimų klausimui spręsti — šventinti diakonus. Vatikano sakramentų kolegija sutiko su JAV vyskupų siūlymu atgaivinti pastovų diakono luomą. Diakonais būtų vyrai, jau pažengę amžiumi. Vedę diakonai neturėtų teisės vesti, jų žmonoms mirus, gi nevedę, turėtų pasilikti viengungiais. Stebėtojui iš šalies sunku suprasti diakonų klausimo rišimą su vedybomis.

     Antra kryptis — peržiūrėti dabar teikiamus bendruomenei patarnavimus ir patikrinti, ar jiems nėra pakaitalų. Štai didelis skaičius JAV kunigų ir seselių aptarnauja katalikų mokyklas — jų talka iki šiol leido apriboti išlaidas mokykloms, nes kunigams ir seselėms buvo mokamos minimalios algos. Šiuo metu didėja pasauliečių mokytojų talka — didėja ir išlaidos. Daug kalbama apie mokyklų reorganizaciją — o tai paprastai reiškia uždaryti daug mokyklų. Paskutiniais metais mokyklų sistema jau sumažėjo: užsidarė 637 pradžios ir vidurinės mokyklos, gi naujų atsidarė tik 207.

     JAV katalikų bendruomenė pergyvena konsolidacijos laikotarpį: silpnesnės bažnytinės institucijos (žurnalai, leidyklos, mažieji vienuolynai) vargu ar pasiliks kratomam rėtyje, tačiau katalikų bendruomenės ateitimi vargu ar reiktų rūpintis: amerikiečiai yra įgudę organizatoriai, sugebą skaityti laiko ženklus — sekantys dešimtmečiai gali kaip tik būti įvadas į naują augimo ir klestėjimo laikotarpį.