PAAIŠKINIMAS

     Nijolė B. yra pasiuntusi vienam “L. L.” redakcijos nariui laišką, kuriame kelia susirūpinimą dėl A. Ignaičio laiško idėjų (“L. L.” 1969 m. sausio mėn., “Atgarsių” skyriuje, 42 psl.). Šia proga Nijolei B. ir visiems kitiems skaitytojams primename, kad įprastiniu spaudos papročiu skaitytojų pasisakymų skyriuje (mūsų žurnale “Atgarsiuose”) yra spausdinamos pačių skaitytojų nuomonės, kurios nebūtinai tuo pačiu išreiškia Bažnyčios mokslą ar redakcijos įsitikinimus.   Red.

APIE SAUSIO NUMERĮ

     Dar niekas taip giliai ir poetiškai apie besikeičiančią Bažnyčią nedainavo, kaip sesuo Jurgita (“L. L.” 1969 m. sausio nr. 1 psl.) (Ponia).

     Gerai, kad jaunimas atsiliepė į buvusio lietuvio laišką. Atrado ir žodžių tvirtesniems atsakymams (36 psl.)    (Ponia).

     Prof. J. Pikūno straipsnis (1968 m. gruodžio nr. 446 psl. ir 1969 m. sausio nr. 6 psl.) skamba perdaug pesimistiškai.    (Vyras).

APIE VASARIO NUMERĮ

     Labai skoningas viršelis... puikus viršelis (daug kas taip atsiliepė apie Z. Sodeikienės suprojektuotą viršelį, pasinaudojant J. Dagio skulptūra “Mes nugalėti”).

     Labai gerai, kad įdėjote to kunigo iš Lietuvos pamokslą... Taip pat labai prasmingai parinktos ištraukos iš J. Ignatonio ir B. Babrausko raštų (54 ir 45 psl.) (Žurnalistas).

     Atversta knyga pradedame Švietimo metus... su rašytojų palikimu ir skaitytojų abejingumu... (Ponia).

     Apkaltintas kunigas prabyla už visą tikinčią tautą ir daugiau pasako negu apsilankiusio solisto ašaros nubraukimas, dainuojant “Lietuva brangi” (Ponia.).

PAGRINDINĖ STIPRYBĖ

     Jau visoje eilėje pastarųjų metų vargu ar buvo kuris nors šio žurnalo numeris toks, kad jį būtų reikėję minėti blogu ar neatlaidžiai kritišku žodžiu. Žinoma, kartais būtų galimair vieną kitą smulkmeną prikišti, bet tai jokiu būdu nenuvertintų bendrojo gero įspūdžio. Skaitytojas pagaliau gali ir nesutikti su visomis žurnalo bendradarbių mintimis. Bet leidinio aprėptų sričių platumas ir nuomonių įvairumas yra, manytume, pagrindinė šio žurnalo stiprybė. Visų tų gerumų yra apstu ir vasario mėnesio numeryje.

Draugas,1969. III. 29

PABALTIEČIŲ EKUMENINĖS PAMALDOS

Gerb. Redaktoriau,

     Jau ne viename numeryje teko skaityti apie ekumeninius bandymus lietuvių tarpe Čikagoje. Džiaugiamės, kad Jūs asmeniškai ir Jūsų redaguojami “Laiškai Lietuviams” tame gražiame bendradarbiavime reiškiatės ir jį skatinate. Šiuo laišku noriu Jus painformuoti, kas šioje srityje daroma Philadelphijos apylinkėse.

     Reikšmingesnėm bendrom sukaktim paminėti pas mus gyvai veikia Pabaltiečių Komitetas. Jubiliejinių Metų proga Komitetas ypatingai daug pasidarbavo ir laimėjo daug draugų amerikiečių tarpe. Jubiliejiniams Metams užbaigti šis Pabaltiečių Komitetas rengia Ekumenines Pamaldas, kurios įvyks š. m. birželio 15 d. (sekmadieni), 2:30 val. p. p., Šv. Petro ir Povilo Katalikų Katedroje Philadelphijoje. Šias pamaldas labai nuoširdžiai remia Philadelphijos kardinolas John J. Krol, kuris jų metu pasakys pamokslą. Pamokslą taip pat sakys Liuteronų Pennsylvanijos Sinodo pirmininkas kun. dr. William Janson, Jr. Pritarimas yra gautas ir Metropolitan Council of Churches, ir šios tarybos vykdomasis pirmininkas kun. dr. Rufus Cornelson žadėjo pamaldose dalyvauti. Savo pritarimą davė ir kvietimą dalyvauti priėmė dar ir šie asmenys: Pennsylvanijos Metodistų vyskupas J. Gordon Howard, Pennsylvanijos Episkopalų vyskupas Robert L. DeWitt, Ortodoksų Bažnyčių Tarybos Generalinis Sekretorius kun. A. Federenko, Philadelphijos katalikų augziliaras vysk. Gerald McDevit ir augziliaras vysk. John J. Graham. Dalyvaus estų, latvių ir lietuvių hierarchai ir dvasiškiai. Iš Čikagos atvyksta vysk. Vincentas Brizgys. Pamaldų metu religinės muzikos koncertą išpildys jungtinis pabaltiečių choras, solistai ir mūsų vargonų virtuozas muz. Z. Nomeika.

     Birželio 15 dieną katalikų bei protestantų hierarchijos paskelbs Maldos Dieną už Tyliąsias Bažnyčias Pabaltijo kraštuose. Šias pamaldas rengdamas, Komitetas tikisi sujungti bendro likimo brolius, latvius, estus ir lietuvius, bendron maldon, atkreipti amerikiečių dėmesį į mūsų pavergtas tautas, supažindinti amerikiečių dvasiškiją su dabartiniu religijos stoviu Pabaltijyje ir kartu iškilmingai paminėti Baisiojo Birželio sukaktį.

     Būsime labai dėkingi, jei šią informaciją panaudosite sekančio (gal spėtumėt gegužės mėn.?) “Laiškų Lietuviams” numerio vedamuosiuose ir paraginsite savo skaitytojus šį užsimojimą remti.

     Šia proga noriu pastebėti, kad “Laiškai Lietuviams” mūsų namuose yra labiausiai laukiamas lietuviškas leidinys ir palinkėti Jūsų redakcijai geriausios sėkmės.

Su pagarba,

Teresė Gečienė,

Komiteto Informacijos Sekcijos narė