“Tiesos” informacija

     "Tiesa" yra pagrindinis okupuotos Lietuvos dienraštis, pirmasis oficialus žinių šaltinis apie užsienio kraštus ir politinius įvykius. Iš žemiau atspausdintų žinių ištraukų matome, kaip šis dienraštis informuoja tautiečius ir kokias žinias specialiai parenka.

Apie JAV

     NIUJORKAS, III. 22. TASS-o koresp. A. Porošinas praneša: Vakar Niujorke priešais valstijos gubernatoriaus Rokfelerio rezidenciją įvyko masinė miesto varguomenės demonstracija. Jos dalyviai — žmonės, gyveną iš socialinio aprūpinimo pašalpų: negrai, puertorikiečiai, baltieji... (1969 m. kovo 23 d.)

     VAŠINGTONAS, III. 24. (TASS-ELTA). Amerikos mokslininkų federacija stojo prieš tai, kad šalyje būtų sukurta priešraketinės gynybos (PRG) sistema. Ji mano, kad PRG sistemos statyba Jungtinėse Amerikos Valstijose sukels “naują ginklavimosi varžybų raundą”. (1969 m. kovo 25 d.).

     VAŠINGTONAS. Radijo stotis “Amerikos balsas” savo laidose užsieniui iškreipia JAV vidaus politinės padėties ir Amerikos užsienio politikos esmę bei pobūdi, pasakė buvęs “Amerikos balso” radijo tarnybos direktorius Henris Lumisas.

     Lumisas konkrečiai pareiškė, kad vyriausybė draudė pranešinėti radijo klausytojams užsienyje apie Jungtinėse Valstijose reiškiamą nepasitenkinimą Džonsono-Rasko politika Vietname (1969 m. kovo 27 d.).

     JAV. Balandžio 3 d. Amerikos negrų lyderio Martino Liuterio Kingo nužudymo pirmųjų metinių išvakarėse, Čikagos gete kilo stichinės negrų riaušės (1969 m. balandžio 5 d.).

Apie Karą Vietname

     VAŠINGTONAS, III. 22 (TASS-ELTA). JAV žaidžia “pavojingą ir tragišką žaidimą” Vietname, pareiškė senato užsienio reikalų komisijos pirmininkas V. Fulbraitas (1969 m. kovo 23 d.).

     HANOJUS. III. 24 d. (TASS-ELTA). Visoje Pietų Vietnamo teritorijoje nesiliauja Liaudies išsivadavimo ginkluotų pajėgų puolamosios operacijos prieš Amerikos - Saigono kariuomenę (1969 m. kovo 25 d.).

     HANOJUS, III.25. (TASS-ELTA)...Tas faktas, kad Jungtinėms (Amerikos) Valstijoms teko besąlygiškai nutraukti savo bombardavimus visoje Vietnamo Demokratinės Respublikos teritorijoje, atspindi Vietnamo liaudies pergalę abiejose zonose. Tai taip pat didelė socialistinės stovyklos, nacionalinio išsivadavimo judėjimo ir jaudėjimo už taiką pergalė, didelė viso pasaulio tautų, jų tarpe pažangiųjų žmonių Jungtinėse Valstijose, pergalė, nurodoma (Pietų Vietnamo Nacionalinio išsivadavimo fronto) komunikate (1969 m. kovo 26 d.).

Apie Vokietiją,

     VAKARŲ BERLYNAS... Spaudos pranešimais, Vakarų Berlyne Liubkė ketina šešias dienas “eiti savo tarnybos pareigas”. Tokio vizito provokacinis pobūdis visiškai akivaizdus, nes Vakarų Vokietijos valstybės vadovas negali “eiti” tarnybos pareigų mieste, kuris nei politiškai, nei administratiškai nėra susijęs su VFR (1969 kovo 22 d.).

     BONA. Visoje Vakarų Vokietijoje vakar rytą buvo įjungtos visu pajėgumu oro pavojaus sirenos. 12 minučių buvo tikrinama, kaip veikia “sistemos, įspėjančios, kad yra oro pavojus”.

     Tokie “pavojai” Vokietijos Federatyvinėje Respublikoje pasidarė sistematingi. Jie dar labiau kursto karinę psichozę šalyje (1969 m. kovo 27 d.).

Apie kitus kraštus

     PARYŽIUS. Sėkmingai vystomiems Prancūzijos ir Tarybų Sąjungos ekonominiams, prekybiniams ir moksliniams - techniniams ryšiams skiria straipsnį Prancūzijos užsienio reikalų ministras M. Debrė.

     Prancūzija, nurodo užsienio reikalų ministras, Vakarų šalių tarpe tampa pagrindine prekių Tarybų Sąjungai tiekėja (1969 kovo 22 d.).

     ROMA, III. 24. (TASS-ELTA). Europos Ekonominės bendrijos politika bankrutavo, pareiškė duodamas interviu laikraščio “Unita” korespondentui, Italijos Komunistų partijos Politinio biuro narys Dž. Amendola... (1969 m. kovo 26 d.).

     KAIRAS, III. 24. (TASS-ELTA). Šiandien rytą Izraelio agresoriai du kartus iš artilerijos apšaudė vakarinį Suezo kanalo krantą (1969 m. kovo 26 d.).

     BEIRUTAS, III. 24. (TASS-ELTA). 5000 arabų patriotų vargsta Izraelio kalėjimuose okupuotoje teritorijoje, rašo Libano savaitraštis “Al Hurija” (1969 m. kovo 26 d.).

Ilgais žiemos vakarais

     “Susitinku seną pažįstamą, kaimo bibliotekos darbuotoją. Pasiteiravus, kaip sekasi dirbti, kas naujo bibliotekose ilgais žiemos vakarais, žmogus numojo ranka:

     —    Ką čia nauja beišgalvosi. Anksčiau rengdavom knygų aptarimus, populiarūs buvo literatūrinių herojų teismai. Dabar ir tuos uždraudė...

     —    Kas uždraudė?

—    Taigi buvo net spaudoj rašyta! — Nusistebėjo bibliotekininkas.

     Pasirodo, vienas žurnalas išspausdino straipsnį, kuriame buvo nemaža aštrių pastabų tokių teismų (tur būt, blogų) adresų” (“Literatūra ir Menas”, 1969 m. sausio 1 d.).

Maironis Jungtinėse Tautose

     “Šiandien (III. 23 Niujorke) rusų knygos klubas pažymėjo lietuvių poezijos klasiko Maironio kūrybą. Pranešimą apie Maironio gyvenimą ir kūrybą padarė SNO (Sujungtų Nacijų Organizacijos) bibliotekos direktorius Levas Vladimirovas... Nuo scenos poeto kūryba skambėjo lietuvių, rusų ir anglų kalbomis... Maironio vakaras SNO rūmų patalpose reikšmingas įvykis lietuvių poezijos istorijoje” (“Tiesa”, 1969 m. kovo 23 d.).

Darvinas — ne darvinistas?

     “Paskutiniais mėnesiais pastebimas gyvas Vatikano radijo susidomėjimas Č. Darvino evoliucijos teorija... mėginama įrodinėti, kad “dėl priešiškumo religijai yra kaltas ne Darvinas, o marksistai, įtraukę Darviną į antireliginę kovą ir klaidingai aiškinę jo mintį”...

     Bet juk tai yra visiška neteisybė. Bažnytininkai ryžtingai kovojo prieš evoliucijos teoriją, ir ši kova tęsėsi daugelį dešimtmečių. Taip buvo visame pasaulyje, taip buvo ir Lietuvoje.

     ...Antai vysk. Bučys... 1930 m. savo knygelėje “Gyvenimo pagrindai” ... puolė Č. Darvino mokslą kaip tariamai nesuderinamą su žmogaus garbe... Antai kunigas Lapelis straipsnyje “Evoliucijos teorija ar evoliucijos principas” (“Kosmos”, 1934, p. 100) teigė: “Žmonės tiki į Dievą ar į evoliucijos vyksmą. Kitos alternatyvos nėra” (“Tiesa”, 1969 m. IV. 5).

Mitingai prieš kinus

     TARYBINĖS TĖVYNĖS SIENOS NELIEČIAMOS! Darbo žmonės rūsčiai tebesmerkia ir yra pasipiktinę ginkluotų kinų avantiūristų provokacijomis Damanskio salos rajone. Pramonės įmonėse, tarybiniuose ūkiuose ir kolūkiuose, institutuose, karinėse dalyse tebevyksta protesto mitingai prieš Pekino skaldytojų veiksmus.

     MASKVA. Banditiškus Mao Cze-duno klikos išpuolius griežtai pasmerkė V. Kuibyševo elektros gamyklos kolektyvas...

     KALUGA. Kirovo ketaus liejimo gamyklos darbininkų mitinge vieningai rūsčiai buvo pav smerkta šlykšti užpuolikų kinų provokacija...

     VILNIUS. III. 24. (ELTA). Darbo Raudonosios Vėliavos ordinu apdovanotos skaičiavimo mašinų gamyklos cechuose įvyko mitingai, kurių metu darbininkai, inžinieriai, tarnautojai vieningai pasmerkė Mao ir jo pakalikų užmačias...” (“Tiesa”, 1969 m. kovo 25 d.).