Nuotrauka Vytauto Valaičio

Nuobodulio žiovuliui tenka pasiduoti net ir karžygiškiausiose situacijose.

PRASIBROVĘ PRO GELEŽINĘ UŽDANGĄ

Keletas rimtų ir nerimtų anekdotų iš anapus

TAIKOS PREMIJA

     Spaudos pranešimu iš Sofijos, vienas Bulgarijos komunistų vadų Todor Pavlov pasiūlė, kad Varšuvos pakto valstybėms būtų duota Nobelio taikos premija, nes jos išgelbėjusios taiką, užimdamos Čekoslovakiją...

NŪDIENĖJ ČEKOSLOVAKIJOJ

     Juokų teatrėlio komedijantas Prahoje išsitraukia iš kišenės siauruti popieriaus lapelį ir taria:

     —    Tai mano rusų išcenzūruotas rankraštis šiam vakarui. Jiems tas darbas kainavo nemaža laiko ir dar kai ką. Cenzūravimas užėmė septynias valandas laiko, ir becenzūruodami jie išgėrė septynis vodkos butelius, o kas liko po cenzūros — čia jums paskaitysiu:

     —    Brežnevas, Mao ir Dubčekas nuėjo į dangų. Prie vartų sutikęs juos, Šv. Petras nurodęs, jog iš jų kiekvienas galįs prašyti Poną Dievą, ko kuris norėtų. Brežnevas paprašęs Petrą, kad pastarasis tarpininkautų pas Dievą, idant Kinija būtų nusiaubta didžiulio žemės drebėjimo. Mao gi paprašęs, kad Sovietų Sąjungą užlietų didžiulis potvynis.

     —    O jūs ko norėtumėt? — kreipęsis Petras į Dubčeką.

     —    Jeigu jau anų dviejų prašymai bus išpildyti, aš tenorėčiau gauti ką nors lengvai užkąsti ir minkštą sofą ramiam poilsiui, — kukliai atsakęs Dubcekas...

KOMPLIKUOTA ŽINIA

     Sovietų pilietis parašęs laišką partijos laikraščio redakcijai ir užklausęs:

     —    Ar tiesa, kad kosmonautas Gagarinas iš Maskvos per grožio konkursą laimėjo pirmą vietą, išlošdamas Volgos modelio automobilį?

     Netrukus jis gavo atsakymą: “Principe taip, bet dalykas liečia ne kosmonautą Gagariną, o valstietį Gagariną ne iš Maskvos, bet iš Odesos. Reikalas liečia ir ne grožio konkursą, bet rebuso išsprendimą. Taip pat reikalas eina ir ne apie Volgos modelio automobilį, bet apie dviratį, kurį Gagarinas laimėjo, bet kažkas iš jo vėl greitai pavogė”...

SOVIETUOS MOTERŲ MADOS

     —    Ką, jūsų nuomone, moterys nešios, kai pasirodys naujos pavasario mados?

     —    Kaip paprastai: plytas statomiem namam, maišus į sandėlius ir anglį krosnims.

Parinko Pr. Alš.

NAUJOVIŠKA ENCIKLOPEDIJA

Vasara — kai škotas, pagaliau, ryžtasi išmesti Kalėdų eglutę.

Garbė — sugebėjimas numirti reikiamu momentu.

Advokatasyra asmuo, kuris padeda tau, kad pats turėtų pajamų.

Teismas— dvylikos asmenų susirinkimas, kurio tikslas nustatyti, kieno advokatas geresnis.

Infliacija— tai padalinimas dolerio pusiau, neperpiaunant banknoto.

Optimizmas— tai kilnus gundymas matyti visur per daug.

Pesimistas— žmogus, iš kurio geriausia skolintis pinigus — vis tiek nesitikės, jog bus grąžinta.

Parinko Pr. Alš.