■ Laisvųjų užduotis

     Už Geležinės Uždangos lietuviai ir kitos tautos tebepatiria politinę ir religinę priespaudą. Tad būtina į tą faktą nenuilstamai kreipti pasaulio dėmesį.

     Ypač sveikintinos yra didesnį įspūdį padarančios bendros manifestacijos, kaip kad birželio 15 d. Pabaltiečių Komiteto Philadelphijoje ruošiamos ekumeninės pamaldos (plačiau žr. šio "L. L." nr. 194 psl. "Atgarsių" skyrių). Turimomis žiniomis, panašios pamaldos projektuojamos Čikagoje. Vertėtų jas ruošti ir kituose miestuose, kur tik yra pavergtųjų tautų išeivių.

     Laisvųjų užduotis — nelaisviems padėti išsilaisvinti... Kad ir keliant balsą prieš anų patiriamą nelaisvę.

■ Lietuvių Bendruomenės reikalais

     Lietuvių Bendruomenė savo esme ir paskirtimi yra visus lietuvius išeivius apjungianti organizacija: jai priklausantieji, o ypač joje veikiantieji turi siekti bendro labo ir darnios veiklos. Tam bendram gėriui turi nusilenkti asmeninės ambicijos ar grupiniai interesai.

     Deja, šiuolaikinėj JAV Lietuvių Bendruomenės Taryboj nuo pat jos kadencijos pradžios pasireiškė nevisai sveikas grupinis susiskirstymas. Balandžio 19-20 d. Čikagoje įvykusi Tarybos sesija parodė, kad tas pasidalinimas ne tik nebuvo atslūgęs, bet net paaštrėjo: keletas net kėlė valdyba nepasitikėjimo klausimą. O vis dėlto valdybos narių pranešimai, paaiškinimai ir Tarybos narių balsavimai paliudijo, kad valdyba dirbo, kiek esamose sąlygose galėjo, ir kad nebuvo jokio rimto pagrindo ja nepasitikėti.

     Lietuvių Bendruomenės labui (ta prasme, ir "Laiškų Lietuviams" redakcijai) ne tai svarbu, kas Bendruomenei vadovauja, nes, praktiškai imant, ir vieni, ir kiti maždaug tą patį esamose sąlygose padaro. Bet kas yra bloga — tai pati nedarna, kenkianti Lietuvių Bendruomenės orumui ir darniai veiklai.

     Spausdinant kiek platesnį V. Kleizos pasisakymą šios JAV LB Tarybos klausimu (žr. šio "L. L." numerio sekantį psl.) norisi pridėti tik viena: kas nori vadovauti, tas, bendradarbiaudamas su vadovybe, teparodo savo sugebėjimą rūpintis ne savo ar savo grupės, bet Bendruomenės reikalais.

■ Dėmesys knygų serijai

     Krikščionis gyvenime knygų serija yra verta visų lietuvių dėmesio (žr. interviu su prel. Vyt. Balčiūnu; "L. L." 1969 m. vasario nr. 74 psl.). Dėmesys atkreipiamas tos serijos pirmųjų tomų pristatymu. Tokie parengimai jau buvo surengti Bostone, Los Angeles ir Čikagoj.

     Iškilmingoje akademijoje Čikagoje knygų serijai buvo palinkėta atvirumo ir dėmesio menui. Poetas K. Bradūnas linkėjo į seriją įtraukti knygų apie literatūrą ir menus, o paskaitininkas dr. Vyt. Vygantas jai atvirumo pavyzdžiu pastatė vieną amerikiečių katalikų žurnalą, atspausdinusį iš Katalikų Bažnyčios išstojusio Charles Davis recenziją, persvarstančią į jo idėjas reagavusio kun. Gregory Baum knygą.

■ Palikimas

     Šiame "L. L." numeryje (174 psl.) baigiama spausdinti Anatolijaus Kairio trijų paveikslų drama "Palikimas", simboliškai vaizduojanti nenutrūkstamus ryšius tarp Sibiro tremtinių aukos ir lietuvybės ugdymo išeivijoj. Tinkama tema Lietuvių Švietimo ir Šeimos Metais.