• Nauji skaičiai apie JAV katalikus

     Neseniai atspausdinta 1969 m. Offcial Catholic Directory pateikia naujausius duomenis apie JAV katalikus. Įdomu, kad katalikai sudaro 23.67% visų JAV gyventojų: metų pradžioje buvo 47,873,238 katalikai, 404,903 daugiau negu 1968 metų pradžioje — iš šio prieauglio 102,865 buvo konvertitai. Kunigų buvo 59,620 — iš jų 37,454 buvo diecezijų kunigai (vienu daugiau negu 1968) ir 22,166 vienuoliai (184 mažiau negu 1968 metais). Brolių vienuolijose buvo 11,755 (506 mažiau negu praeitais metais). Studijuojančių kunigystei tebėra didelis skaičius — 33,990 (nors tai 5,846 mažiau negu praeitais metais). Labiausiai sumažėjęs seserų vienuolių skaičius: — jų yra 167,167 (nukritęs 5.2% — 9,174 seserimis) atrodo, kad pagrindinė sumažėjimo priežastis yra naujokių trūkumas — mirštančiu vienuolių nepakeičia naujos seserys. Taip pat abejones kelia užpraeitų metų statistika — 1967 metais seserų sumažėjo tik 330.

     JAV buvo 17,573 parapijų su pastoviai gyvenančiais kunigais — tai 73 daugiau negu 1968 metų pradžioje. Vyskupų skaičius paaugo 13 — dabar krašte yra 280 vyskupų. Katalikų išlaikomose mokyklose studijuoja daug jaunimo: kolegijose ir universitetuose 435,716 (kone dvigubai, palyginus su 1948 metais). 1,115,351 mokosi gimnazijose (kurių yra 2,181) ir 3,917,919 vaikai lanko 10,406 pradžios mokyklas. Praeitais metais mokinių skaičius sumažėjo 221,506 (ir mokyklų skaičius krito — buvo 94 mažiau gimnazijų ir 351 mažiau pradžios mokyklų). Mokinių skaičius krito daugiausia pradžios mokyklose, kurias paliečia ir mokančių vienuolių skaičiaus sumažėjimas.

A. L.

• Negrų reikalavimai iš bažnyčių

     Detroite įvykusi JAV Krašto Juodųjų Ekonominio Vystymo Konferencija pateko į laikraščių skiltis, kai 187 balsais prieš 63 buvo priimtas manifestas, kuriuo reikalaujama penkių šimtų milijonų dolerių “reparacijų” iš baltųjų bažnyčių ir sinagogų už padarytas skriaudas juodiesiems. Manifesto autorius yra James Forman, veik mirusio SNCC (Student Nonviolent Coordinating Committee) tarptautinių reikalų direktorius. Nėra aišku, kiek rimtai jis pats ima tą manifestą — atrodo, kad šiuo manifestu jis norėjo pagauti viešumos akį. Kol kas tai jam sekasi. Daug sensacijos sukėlė jo pasirodymas Niujorke Riverside bažnyčioje pamaldų metu: čia jis perskaitė šiai bažnyčiai statomus reikalavimus: 60% bažnyčios pelno iš investuoto kapitalo, vieta raštinėms ir telefonų sąskaitų apmokėjimas, bažnyčios turtų sąrašas, iš kurio NBED pasirinktų tuos, kurie jai būtų naudingi, kambariai klasėms, neribotas naudojimas bažnyčiai priklausančios FM radijo stoties. Stebėtojui, tur būt, įdomiausias reikalavimas, kad bažnyčia apmokėtų telefono sąskaitas — tai, tur būt, rodo, kad telefonas yra tapęs kažkokiu jėgos simboliu.

     Kam būtų naudojami manifeste minimi 500 milijonų dolerių? Siūloma įkurti banką žemei pirkti paskoloms, įsteigti juodųjų komunikacijos tinklą, keturias naujas spaudos kompanijas, amatų centrą, universitetą juodiesiems. Projektai dar ne visai iškepti — tur būt, tikėtasi, kad manifestas bus dramatiškai atmestas. Atrodo, kad dalykai nežada keistis nuo dabartinės padėties — bažnyčių duodama piniginė talka juodajai bendruomenei ir toliau eis per pačių bažnyčių organizacijas ir, aišku, nesieks 500 milijonų dolerių — nebent kas nors sugalvotų ką nors naujo.