ŠYPSANTIS

PUIKUS PRIEAUGLIS

    Statistikos įstaigos valdininkas, gatvėje pamatęs tukterėjusią moterį, dvigubame vežimėlyje stumiančią du kūdikius ir šalia savęs besivedančią dar 8 vaikučius, klausia, kiek iš viso jos šeima turinti vaikų.

    Moteris, atsitiesdama ir į priejuostę šluostydama rankas, pradeda porinti:

    —    Čia ne visi. Mes dar turime Agutę, Daratėlę, Petriuką, Matuką, Barbutę, Pauliuką, Se-bastijonėlį, Verutę...

    —    Mane domina tik skaičiai prieauglio, bet ne vardai, — pertraukia ją valdininkas.

    —    Skaičiai? — nuoširdžiai nustemba daugiavaikė motina. — Mes skaičiais vaikų nežymime; mums dar vardų užtenka...

DARANT NUOTRAUKĄ

    Prekybininkui, norinčiam su sūnum studentu nusifotografuoti, fotografas siūlo atsisėsti, o už jo stovinčiam sūnui — uždėti jam ranką ant peties.

    —    Geriau tegu savo ranką įdeda į mano kišenę, tai natūraliau atrodys, — pataisė prekybininkas.

MOTINA IR SŪNUS

    Vienas milijoninio tiražo amerikiečių laikraštis paskelbė motinos laišką, kuriame ji pateikė savo sūnaus už šeimyninius patarnavimus jai išrašytą sąskaitą, kurią jis jai pakišęs po lėkšte pusryčių metu:

    “Puodukų išmazgojimas — 25 centai; lapų sugrėbimas darže — $1; šaligatvio nušlavimas — $1; viso — $2.25”.

    Kitą rytą motina, prieš sūneliui paduodama pusryčius, po jo lėkšte padėjusi raštelį su pastaba: “Virimas, gaminimas, darbas — nemokamai”.

    Sūnus neparašė nieko, o vėliau paklaustas atsakė: “Dirbk tam, kas užmoka”.

GALVOJANTIS JAUNIMAS

    Mažametis amerikietis vis neduoda savo tėvui ramybės, prašydamas nupirkti jam automatinį pistoletą. Nebepakęsdamas tų prašymų, tėvas pagaliau griežtai sako:

    —    Kol aš būsiu šeimos galva, tai automato tu negausi.

    —    Tėte, — sako vaikas, — kai aš turėsiu automatinį pistoletą, tai tu iškart nebebūsi šeimos galva.

ABU TOKIE

    Motina į mokytojo pasakymą, kad jos mažasis Jurgiukas yra labai protingas vaikas, bet jis kartu ir sunkiai suvaldomas pramuštgalvis:

    —    Prašau jį tvarkyti, pone mokytojau, kaip jums patinka, nes man užtenka bėdos, tvarkant jo tėvą.

Parinko Pr. Alš.

MOTERŲ TEISĖS

    Prieš 50 metų buvo pataisyta JAV konstitucija ir leista moterims balsuoti. Šioji sukaktis, deja, Amerikoje visiškai neseniai praėjo tarytum nepastebėta. Tik vienas to krašto laikraštis įsidėjo nuotrauką su moterimis ir jų nešamais plakatais bei vėliavomis ir įrašu apačioje:    “Sufražistės 72 metus įtikinėjo amerikiečius, kad ir moterys turi turėti tokias pačias balsavimo teises, kaip ir vyrai”.

    Apačioj vis dėlto, laikraštis priduria: “Yra vyrų, kurie dar ir šiandien gailisi moterims padaryta tokia didele nuolaida”.