ŠEIMA

Laimingiausi lygiomis besidalinantieji

     Gal visi sutiksime, kad gražiausia žmogaus gyvenime diena yra sutuoktuvės. Tai pradžia naujo gyvenimo su atrastu žmogumi, kurio stipriausiu pagrindu yra tik vienas žodis — meilė.

     Kodėl mes įsimylime? Daugelis lengvai atsakys: tuomet buvau labai vienišas, arba pradėjau senti, gal labai jaunas buvau, pilnas energijos, gal pavargęs ir nusivylęs, gal iš džiaugsmo, gal iš nuobodulio, o gal pavasaris savo žavęsį išskleidė, gal rudens paskutinis lapas patrauklumą pastiprino...

     Tokie įvairūs atsakymai, bet nėra taip lengvai išaiškinami. Sutuoktuvių žinovai bei nagrinėtojai seniai domisi šiuo klausimu ir bando sudaryti tam tikras išvadas. Kad meilė yra patraukimas, turįs didžiausios įtakos, su tuo mokslas pilnai sutinka. Tačiau giliau betyrinėjant, sugriaunami kai kurie žmonėse prigiję išsireiškimai; pavyzdžiui, kad begyvendami asmenys supanašėja. Pagal mokslo duomenis, jau pačioje pradžioje jie vienas kitą patraukia panašumu: religija, socialine padėtimi, išsilavinimu ir net išvaizda.

     Bandoma įrodyti, kad moterys yra praktiškesnės savo gyvenimo draugo pasirinkime: nors ir jaučiančios lytinį patraukimą, pilnai juo nesivadovauja, nes žino, kad tai veda į šeimą; šeimai gi reikia duonos, pastogės ir pastovaus vaikų tėvo. Vyrai būk tai vadovaujasi vien tik lytiniu patrauklumu; vedę ilgiau gyvena už viengungius, mažiau serga ir daugiau turi draugų.

     Kitas pasakymas, kad priešingumai traukia, irgi nėra tikslus, nes tyrinėjimai visai ką kitą rodo. Tik laikraščių pirmuose puslapiuose atrandame tokius ypatingus atvejus, nes jie kaip tik ir kelia nusistebėjimą. Imigrantai dažniausiai veda imigrantus, aukšti veda aukštas, išsilavinę ieško išsilavinusių, o turtingi randa turtingas.

     Amerikos Šeimų Institutas savo temperamentų tyrinėjimo bandymais atskleidė gana reikšmingų faktų. Per 5 metus beklausinėdamas tūkstančius vedusiųjų, surado, kad tik 47% moterų dominuojamos ir 61% vyrų dominuojamos santuokos yra laimingos; sugebančios gi dalintis lygiomis net 87% santuokų yra labai laimingų. Tai tikslus įrodymas, kad meilė santuokoje yra duosni ir dovanojanti.

     Tėvai gal užsigautų, jeigu jiems primestumėm, kad jie prisidėjo prie savo suaugusių vaikų partnerių pasirinkimo. Juk šiais laisvės laikais niekas niekam negali parinkti ar įtaigoti. Tačiau parinkdami gyvenamąjį rajoną, aplinką, mokyklą, organizaciją, stovyklas, jie tuo pačiu prisideda prie savo vaikų partnerio išrinkimo. Čia ir bręsta jaunimas, beieškodamas panašaus į save, o pirmoji sąlyga įsimylėti ir yra panašaus žmogaus patrauklumas.

     Sutuoktuvių žinovai tai tvirtina duomenimis: tik 8% visų suaugusiųjų lieka nevedę; kaimo mergaitės anksčiau išteka už miestietes; daugumas vyrų tik trejais metais vyresni už žmonas; iš dešimties susituokusiųjų net septyni yra savo etninės ir religinės grupės tarpe. Kolegijose pravesti tyrinėjimai parodė, kad mergaitės draugauja su 12 jaunuolių, bet pasiperša tik du. Populiariausia mergaitė draugavusi net su 75 jaunuoliais, bet jai pasipiršo tik trys.

     Įvairiai žmonės bendrauja ir įvairiai mylisi, bet pats stipriausias meilės ryšys yra tarp susituokusiųjų. Prieš užmaudami tą daug pasakantį žiedą, bandome sau įsikalbėti, kad iš milijonų išsirinkome vieną, vienintelį asmenį. Jeigu sustosime giliau panagrinėti, kas tuomet tikrai vyko, gal ir mes bandysime prisiminti: gal buvome priblokšti, gal tikėjome ateitimi, gal pavasaris apsvaigino, gal rudens lapas ilgesį sukėlė, o gal ir niekas kitas neatrado... O mokslininkai ir toliau nagrinės, rašys, klausinės ir darys išvadas ar, parėmę savo santuokas tuo vienu žodžiu “meilė”, sugebėjome ją gyvenime įrodyti.

Paruošė Gailutė Valiulienė