EKUMENINES PAMALDOS

     Nors ir labai pavėluotai, Philadelphia os Pabaltiečių Komiteto vardu noriu Jums išreikšti širdingą padėką už mūsų ruoštosios Ekumeninės Dienos už Kenčiančias Pabaltijo Bažnyčias pristatymą Jūsų redaguojamo “Laiškų Lietuviams” gegužės mėnesio numeryje ir už teiktus paskatinimus ją beorganizuojant. Pritarimas ir paskatinimas buvo mums labai svarbus, ypač, kad atvirai idėją remiančių lietuvių kunigų skaičius buvo tikrai skurdus. Neskaitant Philadelphijos lietuvių kunigų aiškaus užsiangažavimo, vos du lietuvius kunigus — prel. P. Statkų ir kun. St. Railą — susilaukėme iš toliau. Iš išsiųstų virš 170 kvietimų lietuviams kunigams, vos kelios dešimtys teikėsi kryžiuku pažymėti ir sugrąžinti iš anksto užadresuotą voką.

     Tačiau aukščiau suminėti nemalonūs faktai nenustelbė Ekumeninės Maldos Dienos idėjos ir pačių pamaldų iškilmingumo. Sutraukėme 50 dvasiškių ir 1100-1200 maldininkų. Be J. E. kardinolo Krol, iš aukštųjų dvasininkų dalyvavo rytų apeigų ukrainiečių arkivyskupas A. Senyshyn, metodistų vyskupas J. Gordon Howard, katalikų vyskupai augziliarai McDevitt ir Graham, Pennsylvanijos Liuteronų Synodo pirm. kun. dr. William A. Janson, Jr., Philadelphijos Bažnyčių Tarybos pirm. kun. dr. Rufus Cornelsen, garsus protestantų teologas W. H. Lazareth ir kiti. Katedrą 95% užpildėme ir, jei choristai būtų nulipę nuo vargonų, sėdimų vietų būtų pritrūkę. Karštas oras, Tėvo Dienos šventė ir vakare įvykstantis Ecumenical Workshop for Christian Unity atidaromasis posėdis atėmė iš mūsų ir dalį dvasiškių ir dalį žmonių.

     Propagandiniu atžvilgiu Ekumeninė Diena buvo ypatingai sėkminga. Tą vakarą keturios televizijos stotys suminėjo pamaldas ir jų tikslą savo žinių programose, o viena stotis (WCAU-CBS) net nufilmavo ir parodė iškilmių ištraukas. Visi didieji laikraščiai davė plačius aprašymus ir puikius vedamuosius.

     Dar kartą dėkoju ir linkime Jums visokeriopos Aukščiausiojo palaimos visuose Jūsų darbuose.        

Algimantas Gečys,

Pabaltiečių Komiteto Pirmininkas